f k 1 31 ff I i' w K 2 ft 1 Mk i - f VERSLAG HAAGSE WONINGBOUWMAATSCHAPPIJ (HAWOMA) N.V. Kosten 375.664,70 Winst 180.000,— Nog te verwachte kosten REST BATEN 192.000,— Kosten 140.332,66 Verlies 111.000,— Nog te verwachten kosten Octrooikosten 3.604,50 REST VERLIES 44.000,— Kosten Nog te verwachten kosten VERLIES 130.000,— 54.620,51 52.138,91 Kosten Nog te verwachten kosten VERLIES ƒ290.000,— p Werk K 3: Totale ontvangst: Aanneemsom Meerderwerk Risicoregeling Af: Verliesopneming: boekjaar 1952 Werk K 4: Totale ontvangst: Aanneemsom Transformatorh u isje Meerderwerk 3.207.676,54 2.832.011,84 2.496.826,98 2.578.406,02 195.664,70 3.664,70 29.332,66 14.667,34 81.579,04 48.420,96 5.875 16.851,98 f 2.880.160,94 3.020.493,60 2.823.000,— 62.760,94 5.600 Reserve eventuele negatieve correctiefactoren. Daar omtrent de correctiefactoren van de werken K 4, en T 1-2 nog geen concrete gegevens bekend zijn, moet o.i. hiervoor een bedrag worden gereserveerd van tenminste f 200.000,—. ƒ623.815,11 2.474.100,— Werk K 2: Totale ontvangst: Aanneemsom Meerderwerk Risicoregeling Afschrijvingen en reserveringen ad f 623.815,11. Met ons overzicht van 10 October j.I. brachten wij naar voren, dat voor het jaar 1953 rekening gehouden diende te worden met afschrijvingen op hulpmaterieel, kantoorinventaris, inrichting werf enz. tot een bedrag van 275.000, Als afschrijvingen over een tijdvak van 14 maanden stellen wij U thans voor: Groot hulpmaterieel 191.906,06 Hulphout en bekis- tingsmaterieel Kantoorinventaris Keetinventaris Inrichting werf Werk T 1-2: Totale ontvangst: Aanneemsom f 2.385.000, Meerderwerk f 2.439.620,51 2.649.396,92 Zoals gebruikelijk was, dient het eindbedrag van de rekening Algemene onkosten op het resultaat van de werken in mindering te worden gebracht. Nu de werken een negatief resultaat opleveren, ver hoogt deze rekening het verlies op werken met130.297,30 2.424,— 287,50 - Eveneens onder verwijzing naar genoemd overzicht, moeten wij in verband met waarde-, kwaliteits-, en geschatte voorraads- vermindering, de volgende afschrijvingen op de aanwezige voor- 97.315,63 8.396,22 4.544,38 15.024,75 -ƒ317.187,04 Extra reserve voor nakomende kosten15.000, Werkkosten, d.w.z, niet meer aan de werken toe berekende kosten, o.a. werfkosten, salarissen technische dienst enz12.736,17 Afschrijving dubieuze debiteuren. Een vordering op een tweetal dubieuze debiteuren noodzaakt ons een afschrijving toe te passen van 10.000, Voorts zijn in genoemd bedrag de volgende posten begrepen: Nadelig saldo exploitatie hulpmat, 1.419,18 Resultatenrekening (creditzijde). Bovengenoemde posten geven een totaal verlies aan van: 1.153.487,49 209.776,41 80.223,59 Br 2.711,50 Diverse baten en lasten ad f 52.138,91. Dit bedrag vertegenwoordigt verschuldigde interest aan de Twentsche Bank N.V. en voor opgenomen kasgeldlening tot een bedrag van54.850,41 Hierop is in mindering gebracht: Opbrengst verhuur materieel f Koerswinst effecten Af: Winstopnemingen boekjaar 195190.000. boekjaar 1952: 90.000, raden verbruiksmaterialen verrichten Betonijzer f 23.666,75 Bouwmaterialen 17.937,64 Puin50.000, 91.604,39 ƒ2.554.100,— 25.749,84 627.826,70

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 399