i gr n Kr- HOOFDSTUK VI. Totaal Vereniging Ned. Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren, Nieuwe Haven 73. In het asyl der vereniging zijn in 1953 2 539 zwervende dieren (1 005 honden en 1 534 katten) gebracht. Van de ingebrachte dieren konden 172 honden en 25 katten aan de eigenaren worden teruggegeven. In totaal zijn in het verslagjaar, al dan niet tegen vergoeding, 837 honden en 1 184 katten pijnloos gedood. Gedurende het verslagjaar werden door de dieren arts 1 775 consulten verstrekt. De rekening vertoonde per 31 December 1953 een nadelig saldo van 3.825,11. Door de Gemeente werd over 1953 aan de ver eniging een subsidie toegekend van 4.000, Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken, secretariaat Valkenboskade 463. Het Melkcontrólebureau „Den Haag” van de Ver eniging voor Melkcontróle Zuidholland, Laan van Meerdervoort 472, heeft in 1953 in totaal 42 360 monsters melk onderzocht (vorig jaar 39 905). In 2 294 (vorig jaar 3 705) gevallen waren er strepto- coccen aanwezig. In 589 (vorig jaar 1 072) gevallen werd een korting toegepast op de prijs, waarvoor .veehouders aan grossiers moesten leveren. Voor mededelingen betreffende de gezondsheids- toestand in de Gemeente wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst. In de Gemeente waren op 31 December 1953 ge vestigd: 826 geneesheren, 186 tandartsen, 13 tand heelkundigen, 61 verloskundigen (vroedvrouwen) en 61 apothekers. 6915 7 12 15 28 78 672 Ook in 1953 stonden geen houders van een hon denkar en geen trekhonden ingeschreven bij de Politie. Voortaan zal deze rubriek slechts dan in het Ge meenteverslag worden opgenomen, indien in het in de eerste alinea vermelde wijziging mocht komen. Afdeling ’s-Gravenhage van de Nederlandse Ver eniging tot bescherming van Dieren, secretariaat Lange Houtstraat 23. Op Werelddierendag, 4 October 1953, werd met een geluidswagen een propaganda-rondrit door ver scheidene delen van Den Haag gemaakt. In het verslagjaar werden 390 dierenfotokalenders verkocht. In de polikliniek ter behandeling van dieren van on- en minvermogenden aan de Harderwijkstraat wer den in totaal 719 dieren behandeld. Het aantal leden van de afdeling bedroeg op 31 De cember 1953 4 477. De resultatenrekening over 1953 sloot met een batig saldo van 1.553,83. In het verenigingsjaar 1 October 1952 t./m. 30 Sep tember 1953 vonden de normale werkzaamheden, zoals de bewaking van de verschillende terreinen en het beschermen van de broedende vogels, voortgang. In totaal werden 37 excursies en 2 lezingen ge houden. Het aantal leden bedroeg op 1 October 1953 1 321 (1 October 1952 1 296). Het verenigingsjaar sloot met een voordelig saldo van 864,06. Het Melkcontrólestation van de Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne fV.V.Z.M.), Laan van Meerdervoort 18, onderzocht in het verslagjaar 213 245 monsters. Deze monsters werden ten aanzien van de houdbaarheid in 5 902 gevallen en ten aan zien van de reinheid in 10 870 gevallen onvoldoende geoordeeld. Het aantal gevallen, waarin mastitis-streptococcen werden aangetroffen, bedroeg 8 535. Voor mededelingen betreffende deze keuring wordt verwezen naar het verslag van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage. 1 Het aantal verrichte koepokinentingen bedroeg vol gens de ontvangen duplicaatbewijzen: Bij personen in het 1ste levensjaar 2de 3de 4de 5de 6de 7de12de levensjaar boven het 12de OPENBARE GEZONDHEID. 8 862 andere artikelen 32 Gezondheidstoestand. Geneesheren, tandartsen, verloskundigen, apothekers. 1 135 Trekhondenwet. Dierenbescherming. Keuring van voedingsmiddelen en (Warenwet). Inentingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 39