31 I 3 J. VAN ZON, directeur Wij vertrouwen met het bovenstaande de jaarstukken voldoende te hebben toegelicht. VERSLAG HAAGSE WONINGBOUWMAATSCHAPPIJ (HAWOMA) N.V. 15.300,— 5» 59.089,17 Peildatum. Als toelichting op de balans per 28 Februari 1954 kan o.a. nog het volgende worden vermeld: 29 Nov. ’51 29 Nov. ’51 Creditzijde Reservefonds ad f 23.458,49. Het overblijvende saldo van de boekjaren 1949/50 en 1951 is naar bovengenoemd reservefonds overgebracht. Lening o./g. ad f 400.000, Door de Gemeente werd een tweetal geldleningen verstrekt, ieder groot f 200.000, 227.673,04 288.021,75 w 10.054,05 9.235,14 ƒ249.814,30 22.138,41 30.577,99 Aanvang bouwperiode. 15 Febr. ’53 18 Mei ’53 Aanvang heiwerk. 18 Juni '52 13 April ’53 500,— 18.855,89 24.100,— 1.643,28 13.990,— 4.000,— - 306.530,70 Bank ad f 988.842,51. Het bedrag geeft aan het creditsaldo bij de Twentsche Bank N.V Crediteuren ad f 589.827,38. Dit bedrag bestaat o.a. uit: Handelscrediteuren Voorschot op puin Intrest Omzet- en loonbelasting Verschuldigde kosten i.v.m. sociale wetten Diverse kosten Vorderingen ad f 226.755,20. Deze post omvat hoofdzakelijk de vorderingen op de Gemeen telijke Woningdienst, alhier, zomede waarborgsommen en enkele andere debiteuren. Effecten en beschikbare middelen ad f 59.089,17. Hieronder is opgenomen: Kas bij uitvoerders Kas Twentsche Bank N.V. (deposito bankgarantie) Postcheque- en girodienst Effecten (Gemeente ’s-Gravenhage) Voorraden ad f 306.530,70. Na voorgestelde afschrijvingen, waarvoor wij verwijzen naar de resultatenrekening: Puin Betonijzer Bouwmaterialen Waardering aanvulzand van het opslagterrein ƒ284.107,47 165.110,20 Onder bovengenoemde post „diverse kosten” is nog steeds gereserveerd een bedrag van 7.500,hetwelk ten laste van resultatenrekening 1951 werd gereserveerd voor verhoging pen noenen, welk bedrag i.v.m. het deelnemen van de technische Debetzijde. Inventaris en hulpmateriaal ad f 467.517,67. Na voorraadopneming en waardering tegen gebruikswaarde moet worden gesteld: Groot hulpmaterieel Hulphout- en bekistingsmaterieel Na toepassing van het gebruikelijke afschrijvingspercentage Kantoorinventaris Idem, doch verhoogd met een extra waardevermindering: Keetinventaris leden van de staf aan het Bedrijfspensioenfonds o.a. zou worden aangewend voor pensioenen van het administratieve personeel. Bij de goedkeuring van de jaarstukken over 1951 werd aan dit bedrag geen nadere bestemming gegeven. Onderhanden werken ad f 273.972,54. Onder dit hoofd zijn de uitgaven, rekeningen, lonen en andere kosten opgenomen, welke ten laste van de verschillende inmiddels opgeleverde en nog onderhanden werken zijn geboekt, onder aftrek van de hiertegenoverstaande uitgezonden termijnen. Hier bij is rekening gehouden met de bedragen welke rechtstreeks ten laste en ten bate van de resultatenrekeningen zijn gebracht. Eveneens is in genoemd bedrag begrepen f 200.000,— als re serve voor eventuele negatieve correctiefactoren van nog niet afgesloten en nog onderhanden werken. Een bedrag groot ƒ3.343,14 besteed tot 28 Februari jl. voor eventuele nieuwe opdrachten (K 7, K 8 en T 3) is hierin eveneens verdisconteerd. De werken K 5 en K 6 (resp. 72 woningen aan de Lonneker- straat, Wilsumstraat en Hengelolaan en 168 woningen tussen Wapserveenstraat en Oosterhesselenstraat) zijn voor de hieraan ten koste gelegde bedragen, verminderd met uitgezonden ter mijnen, opgenomen. Over het uiteindelijke resultaat van dit werk kan moeilijk een juist oordeel worden gevormd. Direct nadat een globaal overzicht van deze werken was ver kregen en door de noodzakelijkheid ter verkrijging van dispen satie van de zg. 25 %-regeling, is in overleg met de Stichting Ratiobouw besloten de door deze stichting vastgestelde tarieven met het daarbij behorende werkschema in te voeren. Deze tarieven waren lager dan de tot dusverre gebruikte het geen moest resulteren hetzij in een verhoogde prestatie, hetzij in een vermindering van het aantal werknemers per ploeg. Deze feiten hebben aanleiding gegeven tot zeer vele moeilijk heden bij de invoering van de gemeten tarieven. De op deze werken ontstane moeilijkheden werden sterk vergroot door het liquidatiebesluit van de Gemeenteraad. Het gevolg hiervan was dat vele werknemers ontslag namen en bij anderen de arbeidsvreugde en dus het werktempo zeer werd ver minderd. De werkzaamheden van de Stichting Ratiobouw, noodzakelijk voor het invoeren van de tarifiëring volgens een vast werkschema, hebben grote kosten medegebracht, waarvan pas ten volle profijt zou kunnen worden getrokken bij komende nieuwe werken. Het uiteindelijk resultaat van de werken K 5 en K 6 zal sterk worden beïnvloed door de grootte en het al of niet negatief zijn van de voor deze werken berekende correctiefactoren. Uit onderstaand overzicht blijkt nl. dat deze werken zijn aan genomen in een tijd, dat de materiaalprijzen zich vrijwel op het hoogste niveau bevonden. 36.843,40 18.000,— - 589.827,38 3.000,— - 467.517,67 werk K 5 werk K 6: Gezien de verwachtingen, dat met deze werken direct na K 3 een aanvang zou worden gemaakt, zijn, speciaal wat K 5 betreft, direct na verkregen opdracht belangrijke materiaalaankopen gedaan en opdrachten aan onderaannemers verstrekt. Indien het niet mogelijk is deze voorkopen en geplaatste op drachten buiten de berekening van de correctiefactor te houden, zullen zij zeker aanleiding geven tot een belangrijke negatieve factor, welke gezien de data der gesloten contracten niet op de onderaannemers is te verhalen. Als eindopmerking over de werken K 5 en K 6 zouden wij de aandacht willen vestigen op het feit, dat ten tijde van de directie wisseling nagenoeg alle bestellingen voor materialen waren ge daan en alle onderaannemers opdrachten hadden verkregen. Ondanks al deze moeilijkheden hebben wij nog de hoop, dat deze werken toch zonder verlies zullen sluiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 400