31 I 4 van pensioenen betreft, aan welk bedrag nog geen nadere bestemming werd gegeven, menen wij, dat zulks aan liquidateuren moet worden overgelaten. De Raad van Commissarissen der vennootschap voornoemd, L. J. M. FEBER, voorzitter M. VAN DER FEEN, secretaris De balans en de winst- en verliesrekening over het tijdvak van 1 Januari 1953 tot en met 28 Februari 1954 zijn aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 Maart 1955 en goedgekeurd door de Raad der gemeente ’s-Gravenhage in zijn vergadering van 28 Maart 1955. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap „Haagse Woningbouwmaat- schappij Hawoma)” N. V. in liquidatie, 's-Gravenhage. Ingevolge het bepaalde in artikel 20 der Statuten hebben wij de eer U hierbij over te leggen de balans en de winst- en verliesrekening, benevens het jaarver slag van de directie, een en ander over het tijdvak van 1 Januari 1953 tot en met 28 Februari 1954. Wij hebben ons met deze stukken verenigd, mede na kennisneming van het door de accountant uitgebrachte rapport. Uiteraard kan over genoemd tijdvak geen dividend worden uitgekeerd. Wat de op blz. 3 van het jaarverslag van de directie vermelde reservepost van 7.500,voor verhoging VERSLAG HAAGSE WONINGBOUWMAATSCHAPPIJ (HAWOMA) N.V. Resultatenrekening 1 Januari 1953 t/m 28 Februari 1954. Saldo verlies I 1.153.487,49 1.153.487,49 1.153.487,49 Balans 467.517,67 Inventaris en hulpmaterieel ƒ2.302.128,38 2.302.128,38 w.o. f 200.000,reserve voor correctiefactoren. Voorraden Onderhanden werken Vorderingen Effecten en beschikbare middelen Saldo verlies Resultaat op werken Afschrijvingen en reserveringen Diverse baten en lasten 477.533,47 623.815,11*) 52.138,91 Reservefonds Lening o/g Bank Crediteuren J. VAN ZON L. J. M. FEBER M. v. d. FEEN N. J. RENGERS F. G. v. d. HAM J. K. TROMP F. BAKKER SCHUT Aandelenkapitaal f 1.000.000, Nog te storten 700.000, 300.000,— 23.458,49 400.000,— 988.842,51 589.827,38 per 28 Februari 1954. 306.530,70 -273.972,54*) 226.755,20 59.089,17 1.516.208,18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 401