ALGEMEEN. 560 f 65.208.900; 136.001.700; c. 28.536.400. 47.700 (v.j. 49.000); 15.500 (v.j. 10.400); 1 I GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. 885) 2) Het personeel bestond op 31 December 1953 uit: de directeur, 2 hoofdingenieurs-afdelingschef, 1 hoofd ingenieur, 3 ingenieurs en 98 overige ambtenaren; in totaal 105 ambtenaren. Hiervan waren 96 ambtenaren in vaste dienst, 7 in tijdelijke dienst en 2 werkzaam op arbeidsovereen komst. De dienst is gevestigd in het gebouwencomplex Mauritskade 9, waarin tevens zijn gehuisvest de ..Huuradviescommissie in het ressort ’s-Gravenhage”, de „Welstandscommissie” en de Gemeentelijke com missie voor de monumenten. 1 868 1 752 2 BOUWTOEZICHT. Ook in dit jaar werd de bouwbedrijvigheid in hoofd zaak beheerst door factoren van economische en financiële aard. Hier en daar viel een geringe daling van enige materiaalprijzen waar te nemen. Door de Dienst werden de volgende bouwaanvra- gen behandeld en naar het College van Burgemeester en Wethouders met advies doorgezonden voor het verlenen van bouwvergunningen. In het jaar 1953 werd door de Dienst ontvangen aan: leges bouw- en hinderwet vergunningen l) 179.500 (v.j. 191.400); heffingen voor het innemen van openbare Gemeente grond heffingen voor riool- bemalingen opbrengsten laboratorium proeven 128.900 (v.j. 118.500). 4 979 won. (v.j. 4 456)) Bouwvergunningen werden verleend voor 4 839 wo ningen (v.j. 4 809). Met de uitvoering werd begonnen van 3 845 woningen (v.j. 4 057). 3 322 won. (v.j. 3 915) In uitvoering aan het einde van het verslagjaar voor rekening van: Gemeente Woningbouwverenigingen Particulieren Rijk 417 aanvragen voor nieuwe bouw en herbouw (v.j. 476); verbouw en bijbouw (v.j. 367); wijzigingen van reeds verleende vergunningen (v.j. 161); het oprichten van getimmerten e.d. (v.j. 647). 2 (v.j. 2) bouwaanvragen werd, 1 357 won. (v.j. 1 955) (v.j. 1 614) (v.j. (v.j. Hieronder volgen enige bijzondere gegevens inzake de woningbouw. Voltooid voor rekening van Gemeente Woningbouwverenigingen Particulieren Rijk Ten aanzien van ingevolge het advies van de Dienst, de vergunning niet verleend. Van de verleende bouwvergunningen werden er 72 (v.j. 112) op verzoek van de aanvragers ingetrokken. Wat de financiële om vang van de bouwbedrijvig heid in het verslagjaar betreft, bedroegen de bouw kosten van de: voltooide bouwwerken, inclusief verbouwingen en uitbreidingen in uitvoering zijnde bouwwerken aan het einde van het verslagjaar bouwplannen, waarvoor de ver gunningen zijn verleend, doch met de uitvoering waarvan nog niet is begonnen Een overzicht van de financiële gegevens betref fende de laatste 10 jaren is opgenomen in bijlage 1. De voltooide bouwwerken (woningen en andere ge bouwen, uitbreidingen en verbouw) zijn nader gespe cificeerd in bijlage 6. 1 432 won. (v.j. 1 074) 972 917 1 (v.j. 1 690) (v.j. 1 151) (v.j. De Dienst omvat de volgende afdelingen: a. Bouw- en Welstandstoezicht; b. Woningtoezicht; c. Hinderwetzaken; d. Laboratorium voor bouwmaterialenonderzoek; e. Algemene technische afdeling (w.o. tekenkamer); Administratie. >5 a. b. o 99 99 366 181 Personeel. Huisvesting. Bouwbedrijvigheid. 0 Bovendien is aan het Rijk, wegens door de Gemeente gederfde leges ingevolge de uitvoering van de wet op de materiële oorlogsschade, in rekening gebracht f 35.400.(v.j. f 22.600.zodat de totale leges-opbrengst heeft bedragen f214.900,— (v. j. f214.000,—). Ontvangsten. Woningbouw. Indeling. BIJLAGE 32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 402