32 r. 3 083 woningen 3 322 woningen; 34 3 356 woningen; 273 2 afgedaan in 1953 in behandeling ultimo 1953 661); 900); 607); 282); 196); 116); 1 150 7 055 8 205 7 309 896 10 13 16 19 22 3 083 woningen. Met inbegrip van deze toevoeging bedroeg volgens de woningvoorraadadministratie bij de Dienst de voor raad aan het einde van het verslagjaar 148.787 woningen. Het inwonertal der Gemeente steeg tot 590 757. Derhalve was het aantal inwoners per wo ning gemiddeld 3,97. Een overzicht van de overeenkomstige woonruimte- gegevens over de laatste 10 jaar is opgenomen in bijlage 3. De door Burgemeester en Wethouders in 1945 vast gestelde „Regeling inzake de toepassing van de Wel- standsbepaling der Bouw- en Woonverordening van ’s-Gravenhage” bleef ook nog gedurende het verslag jaar van kracht. Door de Welstandscommissie, ingevolge genoemde regeling ingesteld, werden aan Burgemeester en Wet houders 360 adviezen uitgebracht, waarvan 4 advie zen in afwijzende zin. Voorts heeft de Commissie ten aanzien van 172 bij de Dienst ingekomen z.g. beginsel-aanvragen van ad vies gediend. WONINGTOEZICHT. Het aantal op 1 Januari in behandeling zijnde ambtelijke rapporten, klachten en con- sent-aanvragen bedroeg ingekomen in 1953 In het verslagjaar werden 2 percelen, bevattende 4 woningen, hersteld. Het aantal door oorlogshande lingen beschadigde percelen, dat sedert de bevrijding is hersteld, bedraagt thans 15.556. bevattende 21.184 woningen. Bijlage 2 geeft een overzicht van de aantallen der sedert de bevrijding jaarlijks herstelde en nieuw gebouwde woningen. Aan de woningvoorraad konden worden toegevoegd, t.w. door: b. woningsplitsing (verbouw) 20 c. verandering van bestemming 14 In het verslagjaar werden 474 (v.j. 400) aanvragen om vergunning voor het aanbrengen van lichtrecla mes, letteropschriften en reclameborden in behande ling genomen. Door Burgemeester en Wethouders werden 316 vergunningen verleend; 36 aanvragen werden afge wezen. Van 44 reclame-objecten, die het stadsbeeld ont sierden, werd de verwijdering bewerkstelligd. Ingevolge artikel 1 der Algemene Politieverorde ning werden door Burgemeester en Wethouders 2 ver gunningen verleend voor het hebben van een zonne scherm, met afmetingen afwijkende van de in dat artikel gestelde voorwaarden. Afgehandeld werden 66 (v.j. 77) aanvragen voor het aanbrengen van een extra keuken en/of toilet, ver band houdende met het vrijwillig beschikbaar stellen van woongelegenheid. Betrokkenen kwamen aldus in aanmerking voor vergoeding van de gemaakte kosten, ingevolge de beschikking d.d. 31 December 1948 no. 4717 van de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Financiën. Voor de gebouwen (nieuwe bouw), die in het voor nummering vereiste stadium van oprichting waren gekomen, werden 4 182 nieuwe nummers vastgesteld. Wegens verbouwingen heeft vaststelling van 262 nieuwe nummers plaats gehad. Het aantal bemoeiingen terzake, t.w. het behande len van aanvragen om vergunning tot het oprichten van duiventillen, het verwijderen van ongeoorloofd opgerichte duiventillen, het afdoen van klachten over hinder van het duivenhouden enz. bedroeg 638 (v.j. 1 175). Inzake overtredingen van de voorschriften van de Bouw- en Woonverordening werden 5 (v.j. 12) pro- cessen-verbaal opgemaakt. Bouwtijden der in 1953 voltooide woningen. t./m. 9 maanden 298 woningen (v.j. 12 734 (v.j. 15 809 (v.j. 1153); 18 903 (v.j. 21 432 (v.j. 24 97 (v.j. meer dan 24 49 (v.j. verminderd met: d. sloping19 e. verandering van bestemming 137 onbewoonbaarverklaring .117 F VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Welstandstoezicht. Woningonderhoud en -verbetering. 3 322 woningen (v.j. 3 915). Gemiddeld 14,8 maanden per woning (v.j. 13,9mnd.). Herstel oorlogsschade aan woningen. Beschikbare woonruimte. a. voltooiing Reclamewezen. Zonneschermen. Voorzieningen bij vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte. Nummering gebouwen. Duiventillen c.a. Overtredingen. 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 403