I r 32 N K I I ■l totaal 3 406 bovendien: ontvlammingspunt van benzine, enz. percentage vluchtig van brandstoffen 206 33 Verleend werden 9 vergunningen voor het hebben van brandstoffenopslagplaatsen. Ingekomen zijn 7 klachten, welke alle gegrond wer den bevonden. Ir Ij, I De Directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, K. DEES. Bi-.. Krachtens de Electromotorenverordening werden 14 vergunningen verleend, welke betrekking hadden op onderstaande inrichtingen. confectie-, lingerie-, borduurinrichtingen en kleermakerijen drukkerijen houtbewerkingsinrichtingen koelinrichtingen schoenmakerijen en schoenreparatie-inrichtingen vallen werden de besluiten van Burgemeester en Wet houders bij Koninklijk Besluit gehandhaafd, onder vervanging van enkele voorwaarden door nieuwe voor waarden. 117 115 268 3 1 727 444 52 27 2 1 32 36 - r h LABORATORIUM. In 1953 werden in totaal 3 406 monsters onder zocht, t.w.: kalkzandsteen le soort kalkzandsteen 2e soort cement tras, gips, schelpkalk, magnesiet, enz. beton (kuben, staven, cilinders, enz). tegels, betonbanden, vloerelementen van beton zand grind bijzondere toeslagstoffen natuursteen gebakken steen, pannen straatklinkers sintelsteen, drijfsteen, hoogovensteen, cellen steen, enz isolatiemateriaal, plafondmateriaal hout, board ijzer kolommen, palen, buizen, enz water, dichtingsmiddelen, weegtoestellen, diversen In 1 geval werden voorschriften gegeven ingevolge artikel 7 van deze verordening. Door Burgemeester en Wethouders werden ver leend: a. 153 vergunningen krachtens de Garageverorde- ning; één vergunning werd geweigerd; b. 119 vergunningen voor het gebruik van een per ceel of perceelsgedeelte ingevolge artikel 98, par. 1 en artikel 115 van de Bouw- en Woonverorde- ning. Behandeld zijn 43 klachten, waarvan er 3 onge grond werden bevonden. Wegens handelingen in strijd met de Garagever- ordening werd één proces-verbaal opgemaakt. Door houders van liften werden in het verslagjaar 612 certificaten van deugdelijkheid overgelegd, als bedoeld in artikel 4 der verordening. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. 14 40 4 2 I 1 6 4 3 286 14 8 15 Brandstoffenopslagplaatsen. K If? r Electromotorenverordening. Garages. Liftenverordening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 405