32 bouwtoezicht. WONINGTOEZICHT. Bijlage III. Bijlage IV. Totaal 5 .is» .a Bijlage I. Bijlage II. - VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Jaar. 21 184 16 032 OVERZICHT woonruimte 1944 t./m. 1953. Totaal aantal Aantal. inwoners woningen 9 Jaar. woningen. 1) inwoners 1 einde December. 132 2 138 250 450 950 6 044 1944 4002) 134 903 I 473 629 3,51 3 347-) 22 679 1945 211 3,93 50 021 133 369 523 650 I 1946 1 5340 133 311 542 025 4,07 1947 58^) 18 375 133 444 4,13 551 050 1948 133 9 025 5 558 848 4,14 1949 1 434 7 798 134 878 1950 4,15 3 082 13 005 571 853 7 10 1951 578 518 4,08 3 935 6 665 141 895 4 947 II 1952 584 434 4,01 3 809 5 916 145 704 115 12 148 787 590 757 1953 3,97 3 083 6 323 13 13 25 14 15 395 7 927 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 Toe- of afname van het aantal Bouwwerken in uitvoering aan het einde van het verslagjaar. 3 4 5 6 7 8 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 Aard van de verbetering of herstelling, c.q. verrichte bemoeiing. Van oorlogsschade herstelde woningen. 4 834 II 826 3 230 943 222 106 11 8 4 4 22 211 1 446 3 109 4 003 3 915 3 322 1 039 28 3651) 234 Financiële omvang 1944 t./m. 1953. Gemiddeld aantal inwoners per woning. 1 410 OVERZICHT van de sedert de bevrijding herstelde en nieuw gebouwde woningen. 1) Volgens de woningvoorraadadministratie van de Dienst. 2) Deze verminderingen maken deel uit van het totaal ad 8 349 woningen, dat ingevolge vernietiging door oorlogshandelingen van de voorraad werd afgevoerd. Hiervan werden er 3 180 in 1943 door de Duitse bezettingsmacht gesloopt; de overige betreffen in hoofdzaak de in 1945 verwoeste woningen in het Bezuidenhoutkwartier en omgeving. 4.900.000 5.200.000 9.703.000 41.475.000 63.647.000 77.082.800 92.932.400 „104.663.100 „116.329.300 „136.001.700 137 960 9 Voorzieningen t.b.v. de brandveiligheid (daaronder begrepen brandvrije afscheiding, brandveilig maken van trappen, voorzieningen in branduit- gangen) Herstelling van onderhoudsgebreken en voor ziening tegen bouwvalligheid Voorziening tegen hinderlijk of gevaarlijk ge boomte Herstellen of verbeteren van kunstverlichting van portiektrappen c.a Schoonmaken van erven, terreinen en sloten, be strijding van ratten Voorzieningen t.b.v. de gezondheid (daaronder begrepen het verbeteren en opruimen van on gezonde slaapplaatsen.) Verschillende bemoeiingen van algemene aard 16 Ongegronde of niet voor bemoeiing vatbare klachten 323.000 103.000 3.278.000 2.980.000 10.808.900 29.938.700 58.299.800 62.954.600 59.503.400 65.208.900 i Nieuw gebouwde woningen. In verslagjaar voltooide bouwwerken. j Bouwwerken, waar- voor vergunning werd verleend, doch die aan einde van het ver slagjaar nog niet in uitvoering waren. van de bouwbedrijvigheid in 286.000 501.000 14.122.000 4.621.000 5.436.600 8.401.700 12.895.900 8.910.100 21.098.100 28.536.400 OVERZICHT van de ambtelijke bemoeiingen. Voorziening van een privaat met inrichting voor waterspoeling Verbeteren, herstellen of vernieuwen van lozingen en rioleringen Lozingen en rioleringen ontstopt Voorzieningen tegen vochtigheid (daaronder be grepen bodemafsluiting onder houten vloeren) Waterdicht maken van souterrains en kelders Herstellen of verbeteren van schoorstenen Verbeteren van dagverlichting of ventilatie Aanbrengen van dakbeschot of van plafond in een woning Verslag jaar. 1) Tevens omvattend: 73 aansluitingen op de Gemeentelijke riolering en het opruimen van 47 beerputten c.a. 2) Waarvan 6 387 behandeld door de afdeling Woningtoezicht en 1 540 door de afdeling Bouwtoezicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 406