f I I n r 32 F i i HINDERWET. Bijlage V. 6 Stoa I i B VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Xr - de verklaringen Aantal Totaal. Soort van de inrichtingen. I. 101 46 147 II. 21 12 33 III. 1 1 IV. 1 1 V. 35 23 58 VII. 11 II VIII. 14 7 10 17 XIII. 25. 63 46 109 XVI. 4 XXI. 5 Totaal 303 162 465 Groepering ingevolge art. 1 van het Hinderbesluit XVIII. XX. XIV. XV. X. XII. nieuwe in richtingen. 1 5 i uitbreidingen of wijzigingen van bestaande in richtingen. 1 2 9 2 34 2 1 24 15 2 I 9 1 19 en de kennisgevingen en Inrichtingen waar één of meer electromotoren worden gebezigd met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 2 pk; inrich tingen waar één of meer verbrandingsmotoren worden gebezigd met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 0.25 pk; in richtingen waar één of meer stoomwerktuigen worden gebezigd met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1 pk; inrich tingen waar één of meer stoom- of dampketels worden gebezigd bij welke het product van de inhoud van de ketel, uitgedrukt in dm3, en de spanning uitgedrukt in kg/cm2, meer bedraagt van 200 Inrichtingen bestemd tot bewaring, in drukhouders, van samengeperste, door samenpersen tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof op geloste gasseninrichtingen waar gassen als boven bedoeld worden ge bezigd, voor zover daarbij het product van de spanning van deze gassen, gemeten bij 15’ C en uitgedrukt in kg/cm2, en de inhoud van de druk- houder, waarin zich de gassen bevinden, uitgedrukt in dm’, meer be draagt dan 400, indien zich uitsluitend gas in deze drukhouder bevindt, of meer dan 200, indien het gas gedeeltelijk tot vloeistof is verdicht of in een vloeistof is opgelost Inrichtingen bestemd tot vervaardiging, verwerking en bewaring van ontplofbare stoffen Inrichtingen waar kunststoffen (macromoleculaire stoffen) worden ver vaardigd, bewerkt of verwerkt Inrichtingen waar vloeistoffen waarvan het ontvlammingspunt, be paald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 760 mm lager dan 55° C is gelegen, worden verkregen of anders dan voor huishoude lijke doeleinden plegen te worden gebezigd of verwerkt, alsmede in richtingen, bestemd tot bewaring van zodanige vloeistoffen Inrichtingen uitsluitend of in hoofdzaak bestemd tot het bakken van voedings- en genotmiddelen in oliën of vetten Inrichtingen bestemd tot bewaring, bewerking of verwerking of ver nietiging van afval Inrichtingen bestemd tot verwerking van melk Inrichtingen bestemd tot het bakken van brood, banket en dergelijke in ovens Drogerijen, rokerijen, kokerijen of zouterijen van dierlijke stoffen; in richtingen waar vis, visafval of traan wordt opgeslagen, bewerkt of ver werkt Kalkblusserijenbewaarplaatsen van ongebluste kalk Metaalsmelterijen of gieterijen, smederijen, machinefabrieken, herstel- inrichtingen voor verbrandingsmotorenherstelinrichtingen voor motor voertuigen, lasinrichtingen; galvaniseerinrichtingeninrichtingen be stemd tot het zandstralen of op daarmede overeenkomende wijze be werken van voorwerpen Inrichtingen waar door kunstmatige verwarming voorwerpen of stoffen worden gedroogd Textielververijen- -wasserijen Inrichtingen waar voorwerpen van beton worden vervaardigd of be werkt Inrichtingen voor machinale houtbewerking, kuiperijen OVERZICHT van de inrichtingen, waarop de verleende vergunningen betrekking hadden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 407