33 Voor de officiële doodschouw in de gevallen van overlijden, waarin geen schriftelijke verklaring van een geneesheer kon worden overgelegd, wordt ver wezen naar het verslag van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst. Op de A Igemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan werden in totaal 642 lijken begraven, t.w. 28 in de 1ste, 210 in de 2de, 391 in de 3de en 13 in de 4de klasse. Op de Algemene Begraafplaats „Westduin” werden in totaal 690 lijken begraven, t.w. 1 in de 1ste, 60 in de 2de, 135 in de 3de, 390 in de 4de klasse en 104 zonder voldoening van rechten. De ontvangsten van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan bedroegen 46.361,78 en de ontvangsten van de Algemene Begraafplaats „West duin” 40.594,63. Ter aarde besteld werden op de begraafplaats: der Rooms-Katholieke gemeente aan de Kerkhof laan 141, op die aan de Binckhorstlaan 839 lijken; „Eik en Duinen” (oud) 740 lijken; „Nieuw-Eykenduynen” 1 320 lijken; der Ned. Hervormde gemeente te Loosduinen 34 lijken; der Rooms-Kath. gemeente te Loosduinen 43 lijken; der Ned. Israëlietische gemeente te Wassenaar 14 lijken; der Ned. Israëlietische gemeente aan de Oude Sche- veningseweg: geen. der Ned. Portugees-Israëlietische gemeente (Oude Scheveningseweg): geen. Voor gegevens betreffende de door de Stichting „Centraal Badbeheer” geëxploiteerde bad- en zwem inrichtingen wordt verwezen naar het verslag van die Stichting. In de overige bad- en zweminrichtingen werden de volgende aantallen baden genomen. 's-Gravenhaagse Zwem- en Badinrichting „Maurits- kade”, Mauritskade 4, 627 616. Bad- en Zweminrichting „De Regentes”, Weimar- straat 63, 439 326. Badhuis van het Haags Tehuis voor Ongehuwden, Laakkade 80, 89 533. Badinrichting Troelstrakade, Zomerhof, 49 384. Maatschappij „Zeebad Scheveningen” (buitenbaden) 127 104. Voor gegevens betreffende de parken en plantsoe nen wordt verwezen naar het verslag van Gemeente- plantsoenen. Gegevens betreffende de reiniging van straten en wegen en de riolering worden aangetroffen in de ver slagen van de Gemeentelijke Reinigingsdienst en van Gemeentewerken. HOOFDSTUK VII. Bij Raadsbesluit van 2 November 1953 (Bijlage 574) werd een definitieve Regeling van het Welstands toezicht in de gemeente ’s-Gravenhage vastgesteld. Het toezicht zal worden uitgeoefend door een Raad voor de Welstand, alsmede een Welstandscommissie en supervisoren. Aan het einde van het verslagjaar was de nieuwe regeling nog niet in werking getreden. Derhalve bleef het bepaalde van het Raadsbesluit van 27 October 1952 van kracht, waarbij besloten werd het tijdvak, waarvoor de Welstandscommissie (zie blz. 10) is ingesteld, te verlengen tot de inwerking treding van een nieuwe regeling. Voor mededelingen betreffende huisvestingsaange- legenheden in de Gemeente wordt verwezen naar het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor de Huis vesting. Gegegevens betreffende de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Be lang” en de N.V. Bouwgrondmaatschappij „Ocken burgh”, waarin de Gemeente belangen heeft, zijn ver vat in de verslagen van die vennootschappen. Voor de Gemeentewoningen wordt verwezen naar de verslagen van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, van de Gemeentelijke Woning- dienst en van de Stichting „Centraal Woningbeheer”; voor de verenigingswoningen eveneens naar de ver slagen van de beide eerstvermelde instellingen. Aan de verslagen van enige woningbouwvereni gingen is het volgende ontleend. Vereniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse, Jan van Nassaustraat 44. Het aantal woningen der Vereniging bleef onver anderd 700. Het gemiddeld aantal woonjaren van de 700 huurders bedroeg in het verslagjaar 13,04 (v.j. 12,75); dit cijfer beweegt zich derhalve nog steeds in stijgende lijn. In totaal werd in 1953 een bedrag van 82.521,65 aan onderhoudskosten uitgegeven. Mededelingen betreffende aard en aantal der in 1953 in de Gemeente voorgekomen besmettelijke ziekten worden aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. s Doodschouw. Begraafplaatsen. Bad- en Zweminrichtingen. Parken en plantsoenen. Zorg voor de openbare reinheid. VOLKSHUISVESTING. Bouw- en Woonverordening. Huisvesting. N.V. Mij „Stedelijk Belang N.V. Mij „Ockenburgh". Gemeente- en verenigingswoningen. Besmettelijke ziekten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 40