Personeel. 1 Uitgaven en ontvangsten. GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Algemene Zaken. Organisatie en beheer. BIJLAGE 33 In dienst van het Bureau waren: Datum. Totaal. LASTEN. BATEN. 83.684,50 5» 5, ff f 107.040,84 743.715,58 4.960,84 76,75 9.331,85 8.024,28 962,62 Commissie Vordering Woonruimte. In verband met het periodiek aftreden van enige leden van de Commissie Vordering Woonruimte, heeft deze Commissie enige wijziging ondergaan. De Commissie Vordering Woonruimte bestond op 31 December 1953 uit 2 kamers van de volgende samenstelling: Kamer I: mevrouw Mr C. de VosVersteeg, voorzit ster; de heer H. Smitskamp, secretaris; de heren J. O. van Griethuijsen, H. Berends en H. Kobes. Plaats vervangende leden zijn: mevrouw A. M. Geensen Roos en de heren K. J. Nieukerke, H. Snoeck, M. D. Stafleu en Mr H. J. Nijland. Kamer II: Mr A. F. van Manen, voorzitter, mevrouw Mr B. E. A. C. v. d. WalleBosch, secretaresse; en de heren G. W. Hijlkema, H. de Kraa en M. J. Rotteveel. Plaatsvervangende leden zijn: Mr K. A. Legesgelden Bijdrage Rijk in de kosten van de Woonruim- tewet 1947 Terugontvangst in de kosten van uitzetting Ontvangsten medegebruik gebouw Hanen- burglaan Verscheidene ontvangsten Overboeking van diverse posten Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten kan verwezen worden naar onderstaand overzicht. 1953 1953 1953 1953 1953 Vaste ambtenaren.' 21 20 20 20 20 Gedeta cheerde ambtenaren. 2 2 1 1 1 119 119 119 119 116 142 141 140 140 137 Nederlof, mevrouw J. W. J. SchatWagner en de heren Dr Mr J. A. M. van Staay, W. de Ridder en Jac. Dubbeldam. Arbeids- contrac- tanten. I I. Personeelsuitgaven II. Zakelijke uitgaven III. Specifieke uitgaven voor de Dienst IV. Kapitaalslasten Achterstallige uitgaven vorig dienstjaar Volgnr 1050 A 1 Jan. 1 April 1 Juli 1 Oct. 31 Dec. 629.625,50 62.170,34 24.531,74 27.043,— 290,— 55,— Gebouw. Op 16 April 1953 is de oostelijke vleugel van het gebouw door de afdeling Militaire Zaken der Ge meentesecretarie ontruimd. Met goedkeuring van Burgemeester en Wethouders zijn door het Bureau twee lokalen van dit gedeelte van het gebouw in ge bruik genomen. De resterende ruimte zal na de uit voering van de noodzakelijke voorzieningen gebezigd worden door de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst, welke thans reeds een viertal lokalen in gebruik heeft genomen. De kosten van onderhoud van het gebouw bleven beperkt tot kleine herstellingen aan deuren en ramen, terwijl voorts enige spreekgelegenheden voor het pu bliek en in twee lokalen een ruimte voor afdelings chefs werden ingericht. Commissie van Toezicht. In de vergadering van de Gemeenteraad d.d. 26 Januari 1953 is tot lid van de Commissie van Toezicht benoemd de heer Mr A. M. Engels, die ingevolge besluit van Burgemeester en Wethouders afd. H.V.Z. no 318361 I d.d. 27 Januari 1953 als voorzitter is aangewezen, zulks in verband met het overlijden van de heer Ir P. Bakker Schut. Per ge lijke datum is tot lid benoemd mevrouw Mr A. AmdtLubbe. Op 27 April 1953 is tot lid benoemd de heer C. Voormolen; de heer G. J. Th. Bakker is, eveneens met ingang van 1 Mei 1953, herbenoemd. De Commissie van Toezicht bestond op 31 Decem ber 1953 uit: de heer Mr A. M. Engels, voorzitter; mevrouw Mr A. AmdtLubbe, secretaresse; de heren G. J. Th. Bakker, A. J. van Hagen, W. F. van Nie- kerk, C. Voormolen en N. F. A. Vugts. Adjunct- secretaris: de heer M. P. v. d. Velden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 410