33 I i te I I 208 239 40 Totaal 4 017 2 Aanvragen ingediend voor inwoning Verleende vergunningen voor inwoning Afdeling Lokettendienst. In het verslagjaar zijn ruim 230 000 bezoeken aan de loketten gebracht, waaronder 85 487 voor inlich tingen. Omtrent emigratieaangelegenheden zijn 4 319 in lichtingen e.d. verstrekt. Ten behoeve van de Stichting Interlocale Woning- 72 rede- gestelde geldigheidsduur voor een zelfde termijn is verlengd, omdat de houders er niet in slaagden bin nen de gestelde tijdsduur een woning met een mini male huurwaarde van 75,per maand te huren. Aan 1 089 adressen is in het jaar 1953 een ver zoek tot het beschikbaarstellen van overtollige woon ruimte gezonden. De verificatie van de gegevens om trent de bewoning van de percelen heeft evenals in de vorige jaren, plaats gevonden in samenwerking met de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burger lijke Stand der Gemeentesecretarie. Overzicht van de als woningbehoevend ingeschre ven gevallen per 31 December 1953. 36 990 24 596 10 782 8 374 16 429 96 717 1 567 1 247 238 84 68 16 590 14 567 401_ Overzicht van de door de afdeling Woningzaken behandelde aanvragen en uitgegeven vergunningen. Aanvragen ingediend voor een speciale woning Verleende vergunningen voor een speciale woning Aanvragen ingediend voor een woning in het algemeen Verleende vergunningen voor aangemelde woningen in huurklasse I in huurklasse II in huurklasse III in huurklasse IV in huurklasse V in huurklasse VI Gehonoreerde huurmachtigingen: Vergunningen voor zelfgevonden woningen Vergunningen voor door het Bureau aange wezen woningen Voorts zijn 135 huurmachtigingen om diverse nen vervallen. Opgemerkt kan worden, dat verreweg het grootste gedeelte van de in omloop zijnde huurmachtigingen in verband met het verstrijken van de op 6 maanden Afdeling Woningzaken. In 1953 is voortgegaan met de in het jaar 1952 toegepaste puntenwaardering van de aanvragen voor andere huisvesting. Aan de hand van de in de practijk verkregen ervaring is het noodzakelijk gebleken enige wijzigingen in het beoordelingssysteem aan te bren gen, opdat bij een onderlinge vergelijking van de in behandeling zijnde aanvragen de meest dringende ge vallen in sterker mate naar voren zullen komen. In het algemeen kan gezegd worden, dat door het ingevoerde beoordelingssysteem een meer bevredi gend overzicht van de aanvragen is verkregen. Blijkens onderstaand overzicht zijn met het inge voerde huurmachtigingensysteem de volgende resul taten bereikt: Aantal huurmachtigingen in omloop per 1 Januari 1953 Aantal huurmachtigingen in omloop per 31 December 1953 tot 5,per week van 5,per week tot 30,per maand van 30,per maand tot 40,per maand van 40,per maand tot 55,per maand van 55,per maand tot 75,per maand van 75,per maand tot 90,per maand in huurklasse VII van 90,per maand en hoger ruil-Centrale bedroeg het totaal aantal behandelde aanvragen, verstrekte inlichtingen enz. 1 335. Het aantal brieven was: inkomend: uitgaand: Het totaal aantal verzonden poststukken bedroeg 155 673. 8’ Uit dit overzicht blijkt, dat van het totaal aantal ingeschreven gezinnen 4 301 gezinnen (vorig jaar 3 062) als zeer dringend woningbehoevend kunnen worden aangemerkt. VERSLAG GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING. Totaal. Huur klasse. bijzondere gevallen. beoordeling 51 punten of meer. 3 68 105 33 10 (per 31/ 12,1952) 1 II III IV V VI Vil 193 3 797 8 318 4 382 1 303 495 18 889 (11918) 41 576 843 363 108 31 19 1 981 (1 398) 3 100 233 174 88 46 73 717 (569) 3 222 (243) O.a. onderverdeeld in thans zonder stook gelegenheid. 16 427 649 226 37 17 9__ 1 381 I (852) Uitvoering van de aan het Bureau opgedragen taak. wegens medische noodzaak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 411