33 72 3 Secretariaat. Voor de Commissie van Toezicht op het Gemeen telijk Bureau voor de Huisvesting zijn 356 rapporten en voor de Commissie Vordering Woonruimte 329 rapporten opgesteld. 482 327 146 142 110 15 192 170 2 985 5 931 3 378 5 162 .12 039 379 320 Algemene opmerkingen. De toeneming van het aantal aanvragen gedurende het verslagjaar is onder andere een gevolg van het feit, dat in tegenstelling met voorheen alle aanvragen wor den beoordeeld, ongeacht of de aanvrager volgens de gestelde richtlijnen voor een woning in aanmerking komt. Dit blijkt uit de stijging van het aantal aan vragen van gezinnen, welke inwonend gehuisvest zijn, van 6 278 tot 10 145, alsmede van de gezinnen van 2 en 3 personen, nl. gezinnen van 2 personen per 1 Januari 1953 en per 31 December 1953 gezinnen van 3 personen per 1 Januari 1953 en per 31 December 1953 Ook het aantal aanvragen van gezinnen welke reeds over een woning beschikken, die dus hoofdbewoner zijn, is gestegen van 4 326 tot 6 927. Deze stijging is onder andere te verklaren doordat deze aanvragen voorheen werden afgewezen indien over voldoende woonruimte werd beschikt. Dit verklaart ook de stijging van het aantal aanvragen, welke tot het aantal van 30 punten zijn gewaardeerd, over het gehele jaar met rond 1 000. Ook wanneer rekening gehouden wordt met de hierboven genoemde redenen van toeneming van het aantal aanvragen moet toch worden gesteld, dat er van een verlichting van de woningnood nog geen sprake is. Dit blijkt wel heel duidelijk uit de stijging van het aantal aanvragen om medische redenen met rond 600. Komt deze stijging in alle huurklassen naar voren, rond 2/3 van deze stijging is in de huur- klasse beneden 40,per maand. Door de stijging van de huurprijs van de nieuw gebouwde woningen tot boven 40,per maand, is het in het verslagjaar heel moeilijk geweest om te voldoen aan de aanvragen welke betrekking hebben op huurprijzen beneden 40,per maand. Het aan tal aanvragen in deze huurklasse is gestegen met rond 4 200. Moet bij deze stijging ook rekening worden gehouden met de redenen welke reeds zijn genoemd, het valt niet te ontkennen, dat aan het grootste ge deelte van deze aanvragen moeilijk kan worden vol daan bij de weinige mogelijkheden welke zich in de bestaande woningvoorraad in deze huurprijzen voor doen. Verwacht mag wel worden, dat er een ver schuiving zal komen door de per 1 Januari 1954 in werking tredende huurverhoging, alsmede door de hieraan verbonden overheidsmaatregelen, doch dit zal niet zodanig zijn, dat de moeilijkheden zullen ver dwijnen of zelfs maar in enigszins betekenende mate zullen afnemen. Immers door de huurverhoging ver mindert ook het totaal aantal woningen in deze huur prijzen. De moeilijkheden zoals tot nu in sterke mate ge voeld, zullen ook blijven bestaan voor de gezinnen met meer dan 4 kinderen, dit als een gevolg van het feit, dat deze practisch alle moeten worden geholpen in de bestaande woningen. Ook al wordt voor zowel de goedkope als voor de grote woningen de opschuiving van goedkoop naar duurder en van groter naar kleiner zoveel mogelijk bevorderd, de resultaten hiervan zijn zodanig, dat deze niet als bevredigend mogen worden aangemerkt. De ervaring is meestal, dat degenen die te kennen hebben gegeven hiertoe te willen medewerken zo danige verlangens hebben, dat daaraan niet is te vol doen. In het algemeen kan worden gesteld, dat de oplossing voor het voldoen aan de aanvragen moet worden gevonden in de nieuwbouw. Dit houdt dus in, dat alleen die gezinnen kunnen worden geholpen, waarvan de omstandigheden overeenstemmen met de grootte en de huurprijzen van deze woningen. De ingeschreven gezinnen waarvoor een hoog huur bedrag geen belemmering is, zullen in het volgende Afdeling Onderzoekingsdienst. Behandeld zijn o.a. de volgende bijzondere ge vallen: Adviezen in civiele ontruimingsprocedures, uitgebracht aan de Kantonrechter Ontruimingen ingevolge gerechtelijke uit spraak aan gedaagden toegewezen woningen. Clandestiene bewoning: a. in behandeling genomen b. voorstellen tot ontruiming c. uitgebrachte ontruimingsbevelen Vorderingen: a. in behandeling genomen b. uitgebrachte voorstellen c. uitgebrachte vorderingen d. ten uitvoer gelegde vorderingen Uitgebrachte adviezen inzake uit te keren premies voor het vrijwillig beschikbaarstellen van woonruimte: a. betreffende aangebrachte voorzieningen b. betreffende verhuizingen Tegen de vastgestelde vergoedingen bij vordering van woonruimte is in 6 gevallen beroep aangetekend door belanghebbenden bij de Beroepscommissie voor de Woonruimtewet 1947, ressort ’s-Gravenhage. Het totale aantal buitendienstcontróles bedroeg 67,843, hetgeen een gemiddelde is van bijna 14 (13,88) bezoeken per ambtenaar per dag. VERSLAG GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING. In dit aantal zijn tevens begrepen de vestigingen en ver huizingen voordat een vergunning voor de desbetreffende woonruimte is verleend; voorts de behandeling van percelen, waarvan de hoofdbewoner/huurder is vertrokken en waarin mwonenden/onderhuurders zijn achtergebleven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 412