Mijne Heren, ALGEMENE TOESTAND. 5 Aan het einde van het verslag zijn de gebrui- kelijke grafieken opgenomen. De lonen en de sociale lasten, alsmede de mate riaal- en stroomkosten zijn wederom belangrijk gestegen, waardoor de totale exploitatiekosten 3,4 hoger zijn dan vorig jaar. In ons vorige verslag is reeds melding gemaakt van het feit, dat de in Maart 1953 goedgekeurde tariefsverhoging van gemiddeld 25 per 1 April d.a.v. werd ingevoerd. Zoals te verwachten was, heeft ook deze tariefsverhoging een verminde ring van het aantal reizigers tengevolge gehad. Deze vermindering bedroeg over de periode April t/m December 5,5 terwijl gedurende het aan de tariefsverhoging voorafgaande tijdvak Janu ari t/m Maart het aantal reizigers nog een toe name van 0,9 vertoonde. Over het gehele jaar Het aantal gereden buskm is met 8,6 toege nomen, in hoofdzaak als gevolg van de in het laatst van 1952 tot stand gekomen verlenging van enkele buslijnen en de exploitatie van buslijn E, alsmede door de per 1 Januari van dit jaar in exploitatie genomen nieuwe buslijn. Het aan tal gereden tramkm is daartegenover met 3,8 verminderd, voornamelijk tengevolge van de opheffing in het laatst van 1952 van een tram lijn en de in dienst stelling der P.C.C. motor wagens, waardoor het aantal aanhangwagenkm kon worden beperkt. Het aantal tram- en buskm tezamen bedroeg 25.379.000, zijnde 115.000 of 0,5 minder dan vorig jaar. bleef hierdoor de vermindering aan reizigers beperkt tot 4 in vergelijking tot het voorgaan de boekjaar. De reizigersopbrengst steeg evenwel met 5,9 namelijk met 0,2 vóór en met 7,8 na de tariefsverhoging. In aanmerking nemende, dat het uitermate zachte en droge najaar, gedu rende het laatste kwartaal een zeer ongunstige invloed heeft geoefend op het vervoer, kan in het algemeen gezegd worden, dat de tariefsver hoging aan de gestelde verwachtingen heeft be antwoord. Daarenboven konden de ontvangsten o.m. opgevoerd worden door de in dit jaar uit gevoerde autobusrondritten. De totale ontvang sten hebben dan ook 6,5 meer bedragen dan in 1952. De nieuwe tarieven hebben overigens een verschuiving in het gebruik der tariefsoorten te weeggebracht, hetgeen blijkt uit onderstaand overzicht, aangevende het procentuele gebruik, dat de reizigers op de stadslijnen en op de stads gedeelten van de intercommunale lijnen van de verschillende tarieven hebben gemaakt in de periode 1 April t/m 31 Decmber, in vergelijking met hetzelfde tijdvak van 1952. Hier treedt duidelijk een overgang van het knipkaartentarief naar de enkele reiscoupon met overstapbevoegdheid naar voren; tevens blijkt, dat het gebruik van de kindercoupon is toegeno men. Uit een en ander kan de gevolgtrekking worden gemaakt, dat het overstapbiljet bij het publiek zeer in trek is. In de bestaande tramverbindingen kwamen geen wijzigingen tot stand; als gevolg van de op heffing der spoorweglijn LoolaanScheveningen zijn, ten behoeve van de Wassenaarse forensen, met ingang van 5 October zgn. forensentrams ingelegd, welke des morgens en na de middag op werkdagen een rechtstreekse verbinding re mise Wassenaarstation H.S. Den Haag geven. Het aantal autobuslijnen is uitgebreid met één lijn van Hollandse Spoor naar Binckhorst; per 31 December werden geëxploiteerd de intercom munale tramlijnen, 14 stadstramlijnen en 13 autobuslijnen, waaronder begrepen de verbin ding met Kijkduin en die met het vliegveld Ypenburg. Wij hebben de eer U hierbij ons verslag over de toestand en de verrichtingen onzer vennoot schap over het jaar 1953, zijnde het 27e boekjaar, zomede de balans en de verlies- en winstreke ning, afgesloten per 31 December 1953, ter goed keuring aan te bieden. 1 April t/m 31 December 1952 1 April t/m 31 December 1953 Enkele reiscoupon en tweeritttenbiljet Rittenkaarten Enkele reis kindercoupon Abonnementen, trajectkaarten, enz. Enkele reiscoupon met overstapbevoegdheid Rittenkaarten Kindercoupon met overstapbevoegdheid Abonnementen, trajectkaarten, enz. 36,2 46.1 5,9 11,8 31,8 70 51,9 3.6 12,7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 416