6,-%) 6 tariefsverhoging, volgt hieronder eenzelfde over zicht, maar nn kwartaalsgewijs. Bij een beschouwing hiervan blijkt, dat, na in voering der tariefsverhoging, de ontvangsten in het 2e en 3e kwartaal vrij sterk zijn gestegen, maar dat in het 4e kwartaal de stijging zeer ge ring is geweest, hetgeen is toe te schrijven aan de abnormaal zachte weersgesteldheid in het na jaar, welke het gebruik van rijwielen heeft gesti muleerd. De naar verhouding grotere toeneming der ontvangsten op de autobuslijnen ten opzichte van de tramlijnen houdt verband met de in 1952 plaats gehad hebbende vervanging van een tramlijn door een autobuslijn, de instelling van een nieuwe autobuslijn per 1 Januari 1953 en de toeneming van het vervoer in de nagenoeg ge heel door autobuslijnen bediende nieuwe woon wijken. Wat de intercommunale lijnen betreft, blijkt uit het overzicht, dat de tariefsverhoging Teneinde een beter inzicht te geven van de financiële resultaten der per 1 April ingevoerde op de lijn den HaagWassenaarLeiden betere resultaten heeft gegeven dan op de lijn den HaagRijswijkVoorburgDelft. De opbrengst van het stadsvervoer per tram en bus tezamen nam toe met f 862.000,of 6,8 De intercommunale tramlijnen brachten tezamen f 103.000,of 4,7 meer op dan in het vori ge jaar. In 1953 werden rond 119.627.000 reizigers ver voerd, tegenover 124.555.000 in 1952, zodat het aantal vervoerde reizigers met 4 is ver minderd. Van het stadsvervoer hebben de tramlijnen 66 de autobuslijnen 34 bewerkstelligd. Het verloop van de exploitatie-ontvangsten, -uitgaven en -overschotten sinds 1927 is in fi guur 3 aangegeven. De totale ontvangsten over 1953 bedroegen Uit de laatste kolom van deze tabel blijkt, dat de gemiddelde bezetting op de tramlijnen prac- tisch gelijk is gebleven, hetgeen bereikt is door een vermindering van het aantal gereden km. De vermindering der bezetting op de buslijnen is een gevolg van de teruggang van het aantal rei zigers na de tariefsverhoging, gepaard gaande met een uitbreiding van het aantal gereden km. Op de beide intercommunale lijnen is de gerin- Figuur 1 geeft een beeld van het aantal per jaar afgelegde wagenkilometers over de 27 jaren van het bestaan onzer vennootschap. gere bezetting uitsluitend terug te voeren op het verlies van reizigers. Figuur 2 geeft de reizigers per wagenkilometer voor de stadstramlijnen over de jaren sinds de oprichting van het Gemengd Bedrijf. Hieronder volgt het gebruikelijke overzicht van de toe- of afneming der totale ontvangsten in de beide semesters van het jaar 1953, verge leken met die van het jaar 1952. Het aantal vervoerde reizigers per afgelegde wagenkilometer over de jaren 1939 en 1945 t m 1953 is in onderstaande tabel aangegeven. 1947 1948 1953 1945 1949 1950 1951 1952 1939 2e halfjaar. Totaal. Ie halfjaar. 7,-%) f 539.000 965.000 f 426.000 4e kwartaal 3e kwartaal Tc taal le kwartaal 2e kwartaal -f 4.000 0,2%) 4-f 189.000(4- 9,1 4-f 196.000(4- 8,4%)-f J Stadstramlijnen Autobuslijnen Lijn Den HaagDelft Den HaagLeiden 8,07 7.97 8,07 4.84 f j 4.5%1 (4-10,1%) 1,6%) (4- 6,9%) 5,72 6,12 6,19 3,87 373.000 489.000 23.000 80.000 10,75 9,22 9,08 5,72 6,26 6,67 7,09 4,22 4,95 5,44 5,20 3,30 4,86 4,98 4,39 2,92 (4- (4- 4,84 5,35 4,96 3,20 3,24 2,99 2.87 2,47 5,02 5.46 5,36 3.43 Stadstramlijnen Autobuslijnen Intercom- munale lijnen Te zamen 1946 I I (4- 4,3%) (4- U,9%) 1,8%) 8,8%) (4- 6,5%) Delft. Leiden f 185.000 201.000 10.000 30.000 12,48 11,51 5,80 4- f 188.000 (4- 4,2%) 288.000 (4- 13.7%) 13.000 (4- 2,-%) 50.000 (4- 10,5%) Stadstramlijnen Autobuslijnen Intercom-De!ft munale lijnen Leide" Te zamen 8.000(— 0,4%)|4-f373.000(4- 4.3%) 4- „35.000(4- 3,4%)|4-„166.000(4-17,3%)|4-„237.000(4-24,-%)!4-„ 51.000(4- 4,5 4-„489.000(4-11,9%) „13.000 (—4.1 %)|4-„ 23.000(4- 7,9%) 4-20.000(4- 6,3%)! 7.0001 2,1%) 4-23.000(4- 1,8%) 1.000 0,531.000(4-14,2%)!4-„ 31.000(4-12,6%)'4-„ 19.000(4- 8,4%) 4-,. 80.000(4- 8,8%) 4-f 17.000(4-0,5%)|4-f409.000(4-ll,6%)|4-f484.000(4-12,5%)|4-f 55.000(4- 1,4 4-f 965.000(4- 6,5%)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 417