f 514.600,— minder Minder aan bijslagen op pensioenen 6.500,— Toeneming vaste en bijzondere lasten f 508.100,— een 7 meer Meer aan dienst der leningen diverse belastingen stortingen in de diverse fondsen afschrijvingen Daar de rente-opbrengst tegenover het vorige jaar met rond f 6.000,is toegenomen, kwam, ter bestrijding van de vaste lasten en bijzondere uitgaven rond f 573.700,meer beschikbaar dan in 1952. Hier staat tegenover, dat de vaste en bijzondere lasten zijn toegenomen met rond f 508.100,als gevolg van de hieronder genoemde toe- en afnemingen: f 184.600,— 78.900,— 237.800,— 13.300,— De in het vorige boekjaar gevormde reserve ter gedeeltelijke dekking der door de vennoot schap aangegane verplichting tot uitkering van bijslagen op pensioenen kon worden versterkt met f 450.055,41, welk bedrag uit de reserve voor belastingen en diverse belangen is vrijgekomen, daar met de belasting-inspectie ten dele overeen stemming is bereikt ten aanzien van de boek jaren 1946 t/m 1950. De reserve bijslagverplich- tingen pensioenen is hierdoor gebracht op f 2.242.912,23, waarmede deze reserve nog belang rijk onder de op actuariële wijze berekende contante waarde dezer verplichtingen blijft. In middels is deze contante waarde aanzienlijk gestegen, als gevolg van een verhoging per 1 Januari 1954 van de pensioenen en de reeds eerder toegekende bijslagen met 5 Afgewacht dient te worden of en in hoeverre de gevormde reserve nog verder aangevuld zal kunnen wor den, nadat de over de jaren 1946 t/m 1950 inge diende belastingaangiften volledig zullen zijn geregeld. In verband met het vorenstaande zijn de in 1953 uitgekeerde bijslagen geheel ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht. Ten laste der verlies- en winstrekening werd voorts gebracht de tweede termijn der 15-jarige annuïteit ad f 64.102,ter gedeeltelijke dekking van het per 31 December 1951 in het Pensioen fonds H.T.M. geconstateerde tekort, door de ac tuaris berekend op f 738.292,Het, ingevolge artikel 19 lid 2 der Stichtingsacte, in volgende jaren nog aan te zuiveren bedrag is hierdoor gedaald tot f 660.430,terwijl per 31 December 1956 dient te worden nagegaan of en in hoeverre voornoemde annuïteit wijziging behoeft, zulks op grond van de alsdan wederom op te stellen we tenschappelijke balans van het Pensioenfonds. De totale baten, zijnde het voordelig saldo der exploitatie-rekening, hiervoren genoemd, ver meerderd met rente-opbrengst en enkele bijzon dere baten, bedragen f 4.112.423,13, de totale lasten belopen, volgens de verlies- en winstreke ning f 5.149.211,95. Een en ander heeft tengevolge, dat er nadelig saldo is ontstaan van f 1.036.788,82. Krachtens de bepalingen van de overeenkomst tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen d.d. 28 December 1926 zal het nadelig saldo ad f 1.036.788,82 door de beide aandeelhouders dienen te worden bijge past en wel f 878.614,93 door de gemeente ’s-Gra venhage en f 158.173,89 door de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen. Op het, met betrekking tot vergoeding van geleden oorlogsschade, in 1951 ingediende ver zoek om gelijkstelling met een publiekrechtelijk lichaam in de zin van de Wet wederopbouw publiekrechtelijke lichamen heeft de Minister van Financiën afwijzend beschikt. Van deze be schikking is de vennootschap in beroep gegaan bij de Kroon. Hoewel in mindere mate dan voorgaande jaren moesten toch wederom belangrijke uitgaven wor den gedaan o.m. voor de voltooiing van de nieuwe autobusgarage en voor diverse voorzie ningen aan weg, bovenleiding, gebouwen en rollend trammaterieel. Reeds bestaande plan nen met betrekking tot uitbreiding van het auto- buslijnennet, waarvoor nieuw autobusmaterieel zal moeten worden aangeschaft, de vervanging van verouderd materieel, uitbreiding der cen trale werkplaatsen en garageruimte, inwendige verbouwing van het hoofdkantoor en andere noodzakelijke voorzieningen, zullen evenwel zo danige bedragen vereisen, dat een hernieuwd rond f 15.843.000,wat tegenover 1952 een toe neming betekent van f 965.000,of 6,5 De exploitatie-uitgaven over 1953 bedroegen rond f 11.972.000,—, zijnde f 398.000,— of 3,4% meer dan in het vorige jaar. Het voordelig saldo der exploitatie-rekening bedroeg f 3.871.400,—, zijnde f 567.700,— of 17,2 meer dan in het vorige jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 418