i i I 8 gelegenheid gaarne gebruik gemaakt nogmaals zijn erkentelijkheid te betuigen voor de grote verdiensten van deze Directeur. WIJZIGINGS-, VERNIEUWINGS- EN UITBREI DINGSWERKEN, WIJZIGINGEN IN DE EXPLOI TATIE. Hieronder volgt een overzicht van de voor naamste wijzigingen, die in de loop van het ver slagjaar zijn aangebracht. Lijn 2. Onder de sporen in de Weimarstraat tussen Beeklaan en Valkenboskade is, in ver band met de asfaltering van deze straat, een betonfundering aangebraeht. Tevens is het spoor met bruikbare rails vernieuwd. De 4- voudige kruising ValkenboslaanWeimar- straat is door een nieuwe vervangen. Lijn 4. Aan het einde van de Erasmusweg zijn sporen en bovenleiding aangelegd voor een keerlus en voor een opstelspoor t.b.v. het de finitieve eindpunt aan de Cannenburglaan. Lijn 8. Onder de sporen in de Alexanderstraat en op het Plein 1813 is, in verband met het aanbrengen van een verharde klinkerbestra- ting, een steenslag-fundering aangebracht. Tevens zijn hierbij de rails gedeeltelijk door nieuwe vervangen. De rails op de Kneuterdijk en de S-boog Parkstraat—Lange Voorhout zijn door nieuwe vervangen, in verband met asfalteringswerkzaamheden. Ook onder deze sporen is een betonfundering aangebracht. Voorts zijn de navolgende kruisingen door nieuwe vervangen: De 4-voudige kruising SpuiKalvermarkt. Een gebogen kruising met bijbehorende punt- stukken Grote Marktstraat richting Spui. Een gebogen kruising met bijbehorende wis sels op het Spui hoek Kalvermarkt. Lijn 11. Nabij het G.E.B.-terrein aan de de Con stant Rebecquestraat zijn de sporen en boven leiding tijdelijk gewijzigd, i.v.m. het maken van een overkluizing aldaar. Lijn 14. Op de Groot Hertoginnelaan bij de Va- leriusstraat is een enkelvoudige kruising vervangen door een nog aanwezige goed bruikbare kruising. Lijn 15. Aan het eindpunt Zuiderparklaan is de verbindingswissel verplaatst, waardoor het aan- en afkoppelen van aanhangwagens aan merkelijk is vereenvoudigd. Op verschillende plaatsen van het net zijn de navolgende materialen vervangen: 2.509 m rails 45 tongstukken 9 puntst ukken. beroep op de kapitaalmarkt in de naaste toe komst geboden zal zijn. De in het verslag over het vorige boekjaar uit gesproken verwachting, dat de ingevoerde ta riefsverhoging een gunstige invloed zou oefenen op de totale ontvangsten over het boekjaar 1953 is bewaarheid, maar inmiddels zijn in de loop van het verslagjaar tal van verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden van het personeel doorge voerd en werden ook de uit anderen hoofde op het bedrijf drukkende lasten aanmerkelijk ver zwaard, waardoor de uit de tariefsverhoging voortgevloeide meerdere inkomsten te niet zijn gedaan en geen noemenswaardige verbetering der uiteindelijke bedrijfsresultaten kon worden bereikt. Ofschoon verwacht kan worden, dat de tariefs verhoging, als gevolg van het feit, dat deze eerst op 1 April werd ingevoerd, de ontvangsten over het boekjaar 1954 nog enigermate zal doen stij gen, zullen de volledige doorwerking der in de loop van 1953 tot stand gekomen verbeteringen der arbeidsvoorwaarden, alsmede de inmiddels per 1 Januari 1954 ingevoerde loonsverhoging en de aan gepensionneerden toegekende verhoging van de bijslag op de pensioenen de bedrijfslasten in zodanige mate doen toenemen, dat voor het boekjaar 1954 met een aanmerkelijke stijging van het verlies rekening dient te worden gehouden. Een en ander is aanleiding geweest opnieuw in ernstige overweging te nemen maatregelen tot verhoging van de ontvangsten, daar een verder gaande bezuiniging op de exploitatiekosten niet wel mogelijk is, zonder aantasting van de „ser vice” aan het publiek. RAAD VAN BEHEER EN DIRECTIE. Ingevolge besluit van de algemene vergade ring van aandeelhouders van 14 October 1953 is eervol ontslag verleend aan de Heer Mr H. W. J. M de Jong, Onder-Voorzitter van de Raad van Beheer, in verband met diens bedanken als Lid van de Gemeenteraad. Op voordracht van de houders der aandelen A is tot Lid van de Raad van Beheer benoemd de Heer Mr G. L. Mens Fiers Smeding en is de Heer Dr B. van den Tempel aangewezen het onder-voorzitterschap van de Raad waar te nemen. Gaarne wordt hier uiting gegeven aan onze bijzondere waardering voor de grote toewijding waarmede de Heer Mr H. W. J. M. de Jong ge durende 8 jaren het onder-voorzitterschap heeft bekleed en voor de belangrijke diensten, welke hij aan onze vennootschap heeft bewezen. In de samenstelling van de Directie kwam ge durende het verslagjaar geen wijziging. Op 1 Februari werd het feit herdacht, dat de Direc teur 25 jaar geleden in dienst van de vennoot schap trad. Dit jubileum werd op passende wijze gevierd en de Raad van Beheer heeft van deze I. Technische wijzigingen tram weg net. a. STADSNET. en vervangingen in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 419