I I I I I I 34 De exploitatie-ontvangsten bedroegen in het ver slagjaar 216.330,16, de -uitgaven 146.774,55. Van het voordelige saldo groot 69.555,61 werd een bedrag van 28.305,36 afgeschreven op de kostende prijs der woningen, terwijl 26.894,64 aan de reserve voor vervanging van woningen werd toegevoegd. Het restant, groot 14.355,61, werd bestemd voor het fonds voor bijzondere doeleinden. De bouw van 108 woningen in het plan Morgen stond III, waarvan in het vorige verslag melding werd gemaakt, vond in 1953 voortgang. Vereniging „Tehuis voor Onbehuisden”, De la Rey- weg 522. In 1953 hebben in totaal 45 617 personen onder dak in het Tehuis gevonden (29 879 mannen, 6 058 vrouwen en 9 680 kinderen). Er werden 133 250 maaltijden verstrekt. Industriële Inrichting van het Leger des Heils. In het logement van de inrichting, Nieuwe Schoolstraat 15a, werden 26 046 nachtverblijven verschaft. In 1953 werden 208 verguningen aangevraagd tot het bewonen van woonwagens en woonschepen. 194 aangevraagde vergunningen werden verleend; het aan tal verrichte keuringen bedroeg 180. Op 31 December 1953 hadden 135 woonwagens en 270 woonschepen stand- of ligplaats in de Ge meente. Vereniging voor Volkshuisvesting „Nutswoningen” Mijtensstraat 52. Het aantal woningen van de Vereniging bleef on veranderd 978, waaronder 11 winkelhuizen. In totaal werden de woningen van de Vereniging bewoond door 3 022 personen, waaronder 112 in- wonenden. Het eerste complex woningen leverde over het boekjaar 1 December 195230 November 1953 een exploitatieverlies op van 31.430,25; het tweede complex een verlies van 18.847,50; het derde com plex een verlies van 45.763,73 en het vierde com plex een exploitatie-winst van 4.929,62. De verlies- en winstrekening der verenigingsadmi- nistratie toonde over het boekjaar een voordelig saldo van 4.929,62. Evenals in vorige jaren werd het dividend vastge steld op 3 pCt. In het boekjaar werd begonnen met de bouw van 485 woningen. Rooms-Katholieke Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven”, Hertzogstraat 184. In het verslagjaar werd de woningvoorraad met 641 woningen uitgebreid; op 1 December 1953 waren der halve 2 111 woningen in exploitatie. In aanbouw waren aan het eind van 1953: in Mor genstond V 334 woningen en in Morgenstond VI 311 woningen. Aanbesteed werden 114 woningen aan de Zegwaard- straat te Voorburg. In voorbereiding waren 62 wonin gen in Loosduinen en 894 in Bouwlust-Vrederust. De verlies en- winstrekeningen van de onderschei dene complexen toonden de volgende resultaten. Complex 1 saldo winst 1.322,76; Complex II saldo verlies 155,64; Complex 111 saldo verlies ƒ22.453,84; Complex IV saldo winst ƒ10.628,31Complex V saldo verlies ƒ116.677,11; Complex VI saldo verlies f 144.082,21Complex VII saldo verlies 127.778,82. De verlies en- winstrekening van de verenigings- administratie toonde een verliessaldo van 181,47. In 1953 werden 62 woningen onbewoonbaar ver klaard. In 1953 hechtte de Raad zijn goedkeuring o.a. aan de volgende belangrijke woningbouwplannen: Voor uitbreidingsplannen, bebouwingsvoorschrif- ten en rooilijnen wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling Vereniging voor Volkshuisvesting „Haags Tehuis voorOngehuwden”Laakkade 80, hoek Rijswijkseweg. Het gemiddelde aantal bewoners van het tehuis bedroeg in 1953: 446. Het aantal beschikbare kamers bedroeg 444, alsmede enkele zg. reserve-kamers. De verlies- en winstrekening geeft over 1953 een exploitatiewinst te zien van 2.390,16. Voor verbetering en splitsing van de oude woning voorraad stelde de Raad bij zijn besluit van 10 Augus- 1953 (Bijlage 401) 37.500,— beschikbaar. Raadsbesluit. Bijlage nr. Ligging van de complexen. bebouwingsvoorsch ritten; Aantal woningen I Loosduinen Haagse gronden in Voorburg Bouwlust I Burg. Hooftstraat (Lsd.) en Jac. Pronkstraat 284 313 651 654 Woonwagens en woonschepen. Beschikbaar gesteld crediet. 1.131.900,— 4.992.000,— 24.102.600,— 618.275,— 98 416 2 031 c.a. 54 c.a. Onbewoonbaarverklaring. Woningbouw. i' Uitbreidingsplannen en rooilijnen. Tehuizen. d.d. 15- 6-1953 d.d. 29- 6-1953 d.d. 30-11-1953 d.d. 14-12-1953 I Woningverbetering en -splitsing.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 41