het hoofd- van 12 stadstrajectkaart, geldig op 1 lijn: verhoogd van f 4,50 op f 6,— per maand; stadstrajectkaart, geldig op 2 aansluitende lijnen: verhoogd van f 5,50 op f 7,-per maand; schoolkaart, geldig op 1 lijn, 2 ritten: verhoogd van f 2,25 op f 2,75 per maand; schoolkaart, geldig op 2 aansluitende lijnen, 2 ritten: verhoogd van f 3,25 op f 4,per maand; schoolkaart, geldig op 1 lijn, 4 ritten: verhoogd van f 3,25 op f 4,per maand. schoolkaart, geldig op 2 aansluitende lijnen, 4 ritten: verhoogd van f 4,50 op f 5,50 per maand; abonnement op 1 lijn: verhoogd van f 9,op f 10,per maand; abonnement op 2 aansluitende lijnen: verhoogd van f 9,op f 12,per maand; abonnement op alle lijnen: verhoogd van f 12,50 op f 16,50 per maand. De verschillende tarieven op de intercommu nale lijnen hebben gemiddeld een evenredige verhoging ondergaan als die op de stadslijnen. De oude 4- en 8-rittenkaarten bleven t/m 10 April geldig, waarna zij, tegen terugbetaling van de geldswaarde der nog niet gemaakte ritten, op het hoofdkantoor der vennootschap konden wor den ingeleverd. Op aandrang van de zijde van het publiek wer den op 5 December 5-rittenkaarten met overstap- bevoegdheid a f 1,ingevoerd. Ter voldoening aan een verzoek van het Was- senaarse publiek werd op 21 December een retourbiljet KerkdamLeiden (Haarlemmer straat) a 55 cent ingesteld. Voor de uit Wassenaar rechtstreeks naar het station H.S. lopende forensentrams geldt een speciaal tarief, hetwelk 5 cent hoger ligt dan het tarief tot de Turfmarkt; de prijs der maandtra- jectkaarten en schoolkaarten op deze trams ligt f 1,— per maand hoger. Voor de autobusverbinding station H. S. Duindigt (Lijn Z) is het tarief vastgesteld op 30 cent per enkele reis. Aan de bepaling, dat houders van abonnemen ten en maandtrajeetkaarten, geldig op een tram lijn, van deze vervoerbewijzen ook gebruik mogen maken op een andere tramlijn, voorzover deze hetzelfde traject berijdt als de lijn waarvoor het abonnement of de kaart is uitgegeven, is met in gang van 1 Mei in zoverre uitbreiding gegeven, dat deze faciliteit ook geldt ten aanzien van een buslijn, die hetzelfde traject berijdt en omge keerd. Ook dit jaar is, in samenwerking met de Ver eniging voor Vreemdelingenverkeer en de Neder landse Spoorwegen, aan spoorreizigers, die van elders den Haag bezochten, vervoersgelegenheid geboden op een 3-rittenkaart, deel uitmakende van een couponkaart, welke geldig was op de datum van afstempeling en gedurende 14 dagen daarna. bijhouwen van een garage en voorterrein Lijsterbesstraat. Het inwendig verbouwen kantoor. Bouwen van een personeelwachthuis op het de Savornin Lohmanplein. Als gevolg van de per 1 April ingevoerde ta riefsverhoging, kwamen de volgende wijzigingen in de tarieven op de stadslijnen en de stadsge deelten van de intercommunale lijnen tot stand: enkele reiscoupon a 15 cent en tweerittenbiljet a 20 cent: vervangen door enkele ritcoupon met overstapbevoegdheid van beperkte tijdsduur (3'4 uur) a 20 cent; kindercoupon a 8 cent: vervangen door kin- dercoupon met overstapbevoegdheid van be perkte tijdsduur (3/4 uur) a 10 cent; 4-rittenkaart a 50 cent en 8-rittenkaart a f 1,-: vervangen door 5-rittenkaart a 75 cent; herfstritten uitgevoerd naar Wassenaar met een theepauze in Mejjendel. Deze ritten, waarvoor eveneens veel animo bestond, zijn uitsluitend in de middaguren tussen 2 en 4 uur gereden. Verbeteren van de lucht- en lichtkap van de lasloods aan de Lulofsdwarsstraatbouwen van een personeelwachthuis aan het eindpunt van lijn 4 Cannenburglaan; bouwen van een onder- station aan de Dibbetsstraat voor de voeding van de stadslijnen: plaatsen van een tweede gelijk- lichterinstallatie in het onderstation remise Wassenaar; vernieuwen van dwarsliggers nabij de remise Wassenaar. Weder aanleggen van sporen en bovenleiding op de Goudsbloemlaan en Kwartellaan. Verrichten van de noodzakelijke werken aan sporen en bovenleiding, in verband met het as falteren van de navolgende straten: Goudenregenstraat (resterende gedeelte), Herman Costerstraat van Delftselaan tot Hobbemaplein, Beeklaan van Loosduinseweg tot Teylerstraat, Hoefkade nabij Veluweplein, Zwarteweg nabij Gebouw voor K. W. Verbouwen van de enkelvoudige ophanging van de bovenleiding op de Laan van Nieuw Oost Indië tot meervoudige. Verplaatsen van de koppelschakelaar van Ypenburg naar de Haagweg nabij Verhagen Metmanstraat. Overplaatsen van de thans in de Centrale Delft aanwezige gelijkrichterinstallatie naar het on derstation nabij de remise ’s-Gravenmade. Uitbreiden van de centrale werkplaats en het cantine op het VII. Wijzigingen in de tarieven en vervoersvoor- waarden. V. Werken in uitvoering. VI. Werken in voorbereiding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 423