13 De abonnementen, gecombineerd met de Neder landse Spoorwegen, zijn ook dit jaar uitgegeven. soortgelijke vergoedingen, een toeslag voor on regelmatige dienst ingevoerd. Deze toeslag is voor het rijdend personeel be paald op een vast bedrag van f 4,60 per week en is voor het overige in een dienst- of werkrooster ingedeelde personeel vastgesteld op: 35 cent per uur voor arbeid op Zon- en feest dagen; 29 cent per uur voor arbeid op werkdagen tus sen 22 en 6 uur; 17 cent per uur voor arbeid op werkdagen tus sen 18 en 22 uur en bovendien 18 uur. Van de ook dit jaar geboden gelegenheid om zich, door middel van een renteloze lening, brandstoffen tegen voorjaarsprijzen te verschaf fen, is door 822 personeelsleden gebruik gemaakt. Inmiddels is deze voorschotregeling vervangen door een spaarsysteem, waarbij ieder lid van het personeel een vast bedrag van f 2,per week of f 9,per maand kan sparen. De gespaarde gelden worden tweemaal per jaar terugbetaald en wel op 1 Juni en 1 Januari. Tussentijdse toe- of uittredingen zijn niet toegestaan. Evenals voorgaande jaren zijn aan het perso neel, dat op 5 Mei (nationale feestdag), na 13 uur arbeid moest verrichten, de tussen 13 en 24 uur gewerkte uren tot een maximum van 4 uur extra uitbetaald. Van de geboden gelegenheid om te worden doorgelicht is door 1.496 leden van het personeel gebruik gemaakt. Aan de oproep van het Nationaal Rampen fonds om bijdragen tot leniging van de nood der slachtoffers van de grote overstromingsramp, welke ons Vaderland op 1 Februari heeft ge troffen, is door ons gehele personeel gehoor ge geven door spontane afdracht van giften. De door het personeel bijeengebrachte gelden zijn door de vennootschap verdubbeld, zodat een be drag van ruim f 35.900,aan het Rampenfonds kon worden afgedragen. Ofschoon niet tot dit verslagjaar behorende wordt hier reeds vermeld, dat met ingang van 1 Januari 1954, ter compensatie van de huurver hoging en opheffing der nog resterende consump- tiebeperking, de lonen met 5 zijn verhoogd, waarbij gelijktijdig de dénivelleringstoeslag in de nieuwe lonen is verwerkt. Alle hiervoren opgesomde verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in volledig overleg met de vakorganisaties. Daar naast zijn, zowel in als buiten de personeelraad, met deze organisaties regelmatig besprekingen gevoerd omtrent tal van aangelegenheden, de belangen van het personeel betreffende. De on- derhandelingen zijn steeds gevoerd in een aan gename sfeer van wederzijds begrip. Een woord op Zaterdagen tussen 14 en Van 1 April af is de regeling, waarbij de verhogingen van de premie voor vrijwillige ziekenfondsverzekering ten laste van het Onder steuningsfonds aan het personeel werden terug betaald, in zoverre gewijzigd, dat het personeel uitbetaald krijgt het verschil tussen de premie voor vrijwillige ziekenfondsverzekering en de 2 van het standaardloon dienstjaartoelage volgens het ziekenfondsenbesluit. Op 1 September werd het bestaande Onder steuningsfonds gelikwideerd, als gevolg van het besluit, dat het personeel aan dit fonds niet meer de 2 ziekengeldpremie behoefde bij te dragen. Dientengevolge komen van dit tijdstip af de ziektekosten volledig ten laste van de vennoot schap. Bij de likwidatie van het Ondersteunings fonds werd een tekort van ruim f 35.000,ge constateerd in het van evenbedoeld fonds deel uitmakende weduwen- en wezenfonds. Dit tekort, hetwelk in dit jaar is ontstaan door hoge zieken geld- en ondersteuningsuitkeringen, is door de vennootschap bijgepast. Het totale saldo van het weduwen- en wezenfonds is op een rekening ten name van dit fonds bij de bankier gedeponeerd. De administratie hiervan zal afzonderlijk wor den gevoerd. Gelijktijdig met de likwidatie van het Ondersteuningsfonds werd, als uitvloeisel daarvan een Sociaal Fonds in het leven geroe pen, waaraan door het personeel een bepaalde contributie verschuldigd is en door de vennoot schap jaarlijks een bijdrage wordt verstrekt. De bestaande rechten en verplichtingen uit de zie- kengeldregeling voortvloeiende, alsmede de be palingen, betrekking hebbende op het weduwen en wezenfonds en het Sociaal Fonds zullen in afzonderlijke reglementen worden vastgelegd. De totale ten laste van de maatschappij komen de kosten voor ziekengeld en ondersteunings- regeling hebben f 471.689,— bedragen, zijnde f 196.918,meer dan vorig jaar. Deze meerdere kosten zijn voor een groot gedeelte een gevolg van de hiervoren reeds genoemde omstandigheid, dat de totale ziektekosten van 1 September af geheel ten laste van de vennootschap komen, in het weduwen- en wezenfonds een belangrijk te kort moest worden aangezuiverd en het bedrag van de aanvulling der premie voor vrijwillige ziekenfondsverzekering aanmerkelijk is gestegen. In September werd, evenals bij het Rijk en de Gemeenten, met terugwerkende kracht tot 1 Ja nuari, aan het personeel een tijdelijke toeslag (zgn. dénivelleringstoeslag) toegekend. Met ingang van 1 December werd voor het personeel, dat arbeid verricht volgens een dienst of werkrooster, onder intrekking van andere VIII. Personeel en arbeidsvoorwaarden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 424