J f 8e. 401.596,61 f 29.377.581,78 14 Plv. Leden: Secretaris: Plv. Secretaris: Plv. Voorzitter: Leden: Mr F. M. Westerouen van Meeteren, Ir J. W. Maas, F. P. A. Landskroon en Ir M. S. H. Trooster, A. H. v. Wei en A. P. Mabelis. 1 le. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. Prof. Mr A. C. Josephus Jitta, Mr Dr J. Donner, Ir M. C. van den Broeke en Ir S. A. Posthumus, M. J. Ooms en Ir J. Slim, Mr J. Spanjersberg, Mr C. P. Hierneiss. 1.597.734,42 2.699.261,10 5.622.850,80 6.460.679,— 1.654.052.23 7.643.876,95 3.297.530.67 a had, de gekochte plaatsbewijzen terug te geven om vervolgens die plaatsbewijzen in dezelfde rit opnieuw te verkopen. In dit geval heeft het scheidsgerecht het door de directie als straf ver leende ontslag op staande voet gehandhaafd, maar deed de bijvoeging „oneervol” vervallen. SCHEIDSGERECHT. In de samenstelling van het scheidsgerecht is geen verandering gekomen, zodat deze aan het eind van het jaar was als volgt: Voorzitter: Plv. Voorzitter: Leden: Plv. leden: De commissie heeft tijdens het verslagjaar geen zaken behoeven te behandelen. BESCHOUWINGEN OVER DE BOEKHOUDING, DE BALANS EN DE VERLIES- EN WINST REKENING. Onze administratie in al haar geledingen is gecontroleerd door onze accountants, Het Eerste Nederl. Accountantskantoor van 1883 Moret Starke, die van hun bevindingen in een verslag hebben melding gemaakt en de bij dit jaarver slag gevoegde verklaring hebben afgegeven. De waarde der roerende- en onroerende goe deren is vastgesteld naar hun inbreng-, resp. aanschaffingswaarde, verminderd met de nodig geachte afschrijvingen, voorzover geen bij schrijving plaats vindt in de vernieuwings fondsen, alsmede met de bedragen, die bij de in 1938 doorgevoerde reorganisatie daarvoor wer den bestemd. Ter toelichting op de posten, voorkomende in de balans en in de verlies- en winstrekening, kan het volgende worden medegedeeld: COMMISSIE VAN ADVIES. In de samenstelling van de commissie is geen verandering gekomen, zodat deze aan het eind van het jaar was als volgt: Voorzitter: van waardering voor de wijze waarop de be stuursleden der vakorganisaties ook in dit jaar de belangen van het personeel hebben gediend is hier dan ook zeker op zijn plaats. Ook voor de plichtsgetrouwe taakvervulling door het perso neel wordt hier gaarne dank gebracht. Het stemt tot voldoening, dat wederom aan een aantal leden van ons personeel, nl. 38, de ere medaille, verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau, is verleend en wel 1 in goud, 10 in zilver en 27 in brons. Aan het verslag van de secretaris is overigens het volgende ontleend. In 1953 is tweemaal een beroep op het scheids gerecht gedaan. Het eerste geval betrof een hulp-conducteur, die door de directie was gestraft met terugstel ling tot wagenwasser voor de tijd van één jaar op het aan voornoemde functie verbonden loon, wegens het zonder afdoende reden weigeren be paalde werkzaamheden uit te voeren en het handtastelijk optreden tegenover een meerdere in rang. Het scheidsgerecht heeft de beslissing der directie bevestigd. Het tweede geval had betrekking op het door de directie aan een conducteur verleende oneer vol ontslag op staande voet, wegens het bewegen van een passagier, die voor drie personen betaald De Balans omvat de navolgende rekeningen: Activa. Terreinen Gebouwen Baan, bovenleiding, kunstwerken, abri’s en wachthuizen Rollend materieel stadslijnen Rollend materieel intercommunale lijnen Autobussen Magazijnvoorraad, materieel, werktuigen, gereedschappen en meubilair Deze post omvat de waarde van alle materialen en voorwerpen van dage lijks gebruik, aanwezig in de magazijnen en werkplaatsen. Werken in uitvoering en bestelling Deze post omvat uitgaven voor bouwen gelijkrichter-installaties op de in- terc. lijnen, aanbrengen van diverse verbeteringen aan het rollend tram- materieel, alsmede verschillende kleinere werken. Transporteren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 425