EERSTE NEDERLANDSCHE ACCOUNTANTSKANTOOR VAN 1883 MORET STARKE Mijne Heren, 878.614.93 158.173,89 f 1.036.788,82 I de Gemeente ’s-Gravenhage de N.V. Haagsche Buurtspoor wegen 's-GRAVENHAGE, 6 Mei 1954. Hofweg 11. Hoogachtend, Eerste Nederl. Accountantskantoor van 1883 MORET STARKE, J. JONKER. J. MORET Jr. Wij hebben de eer hierbij mede te delen, dat wij ingevolge Uw opdracht de boekhouding van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tram- weg-Maatschappij over het boekjaar 1953 heb ben nagezien en deze accoord hebben bevonden. De door ons mede-ondertekende balans per 31 December 1953 en de verlies- en winstrekening over 1953, aanwijzende een nadelig saldo over dit jaar van f 1.036.788,82, zijn in aansluiting met de boeken. Wij hebben ons van de juistheid van de verschillende posten en de daarop in het jaar verslag gegeven toelichting overtuigd, in het bij zonder, dat deze zijn vastgesteld met inacht neming van de bepalingen der Overeenkomst, gesloten tussen de Gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen d.d. 28 Decem ber 1926 en laatstelijk gewijzigd d.d. 22 April 1949. Op grond van ons onderzoek en de ons daarbij verstrekte gegevens en inlichtingen kunnen wij verklaren, dat de balans per 31 December 1953 en de verlies- en winstrekening over 1953 een aanvaardbaar beeld geven van de financiële toe stand Uwer Maatschappij op die datum en van de in het boekjaar 1953 verkregen resultaten. Aan de Baad van Beheer van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tram iceg-Maat schappij, te ’s-Gravenhage. Het nadelig saldo over 1953 ad f 1.036.788,82 dient krachtens artikel 7 par. 2 lid 1, juncto art. 10 lid 2 der Overeenkomst door aandeelhou ders te worden bijgepast in de volgende ver houding: f 20 Leden Mr J. MORET Mr B. MORET Drs M. F. J. ('OOL J. H. T. DE LECLTSI- D. FEE X ST RA N. MANK Drs H. F. COSTERHOLT J. JONKER H. GERRITSEN G. W. WASSINK J. C. WISSE Medewerkers Dr J. MOSER A. J. VAN MAASTRIGT J. W. VAN BELKUM W. R. G. VAN DER VALK Drs A. POOI. A. H. K. MOOR Gelieerd kantoor MORET A OUDHEUSBEN WIL LE M ST A l(CU R A C A PARAMARIBO SURINAME AMSTERDAM, ROTTERDAM, ’S-GRAVENHAGE, DORDRECHT Algemene leiding: Mr J. MORET en Mr B. MORET

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 431