H 36 Voor gegevens wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen. Coöperatieve Aardappelen- en Brandstoffenvereniging „Eigen Hulp" U.A., Noord wal 107 Op 30 April 1953 was het ledental 3 575. De totale omzet kwam van 2.121.624,83 in het vorige boekjaar op 2.224.432,29 in het afgelopen boekjaar, dat eindigde per 30 April 1953. De winst bedroeg f 18.386,66. In Maart 1953 vierde het departement zijn 175-jarig bestaan. Er werden voor de leden een 10-tal bijeenkom sten en een excursie naar de Bata-fabrieken in Best georganiseerd. Aan 68 personen werd een vererend getuigschrift uitgereikt. Het ledencijfer vertoont een gunstiger beeld; per 31 December 1953 telde het departement 631 leden (tegen 613 op 31 December 1952); 50 donateurs steun den het departement financieel. Jacht. Voor het jachtseizoen 1953/1954 werden in het ver slagjaar 304 jachtakten afgegeven, waarvan 300 jacht akten B, 1 kleine jachtakte en 3 logeerakten. Coöperatieve Verbruiksvereniging „De Volharding", U.A., Delftselaan 58. De ledenstand op 31 December 1953 was 29 003 (vorig jaar 26 938). De omzet van alle afdelingen te zamen, exclusief Centrale Werkplaats en Technische Dienst, steeg met 10,9 van 10.578.900,— tot f 11.731.300,—. Het totale aantal personeelsleden bedroeg op 2 Janu ari 1954 (einde verslagjaar) 614. De exploitatie-overschotten bedroegen voor de af delingen levensmiddelenbedrijven, accommodatiebe- bedrijven en brandstoffen, en voor de uitvaartverzor ging onderscheidenlijk f 109.717,81, 3.611,14 en ƒ19.432,83. De algemene resultatenrekening wees voor 1953 een voordelig saldo aan van ƒ39.652,60. HOOFDSTUK X. LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID. Vereniging „De Loosduinse Groentenveiling’’Hout weg 3 (Lsd.). Per 31 December 1953 bedroeg het ledental 200. Deomzetin 1953 wasƒ7.196.005,53, dit is ƒ369.238,99 meer dan in 1953. De hoogste dagomzet werd bereikt op 10 Juni, nl. 122.800,59. Volgens de exploitatierekening werd in het verslag jaar het netto batig saldo van f 143.096,83 (veiling- provisie van 2%) aan de leden gerestitueerd. Coöperatieve Groentenveiling „Loosduinen en Omstre ken”, Veilingstraat 11 (Lsd.). Het ledental bedroeg op 31 December 1953 162. De omzet van de vereniging bedroeg in het verslag jaar 4.724.976,29, dat is 145.110,25 meer dan in 1952. Voor de intensieve glascultures kan 1953 een redelijk jaar worden genoemdvoor de koude-grondbedrijven waren de uitkomsten teleurstellend. f Mededelingen betreffende de visserij en de scheep vaart zijn opgenomen in het verslag van de Gemeente lijke Dienst van Haven- en Marktwezen en in dat van de Gemeentelijke Stichting voor het beheer van de Scheveningse visafslag. De Vereniging organiseerde van 8 tot en met 13 Juni 1953 de zg. Veilig Verkeer-dagen. Op de Damesbeurs, die van 22 September t./m. 2 October in de Houtrusthallen werd gehouden, was de vereniging met een stand vertegenwoordigd. Van 22 t./m. 29 Augustus 1953 werden door de Ver keerspolitie verkeerslessen gegeven aan de school jeugd tijdens een aantal instructieve filmvoorstellingen in het Museum voor het Onderwijs. Het aantal in de desbetreffende statistiek van het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek opgenomen ver keersongevallen bewoog zich opnieuw in dalende lijn en was in het verslagjaar 8 535. Hiervan hadden er 53 de dood, 849 ernstig letsel, 1 082 licht letsel van 1 of meer personen en 6 551 uit sluitend materiële schade tot gevolg. Bij de 8 535 gesignaleerde ongevallen waren in totaal 15 918 voertuigen en personen betrokken, waar onder 2 331 vrachtauto’s, 5 730 personenauto’s, 430 autobussen, 1 109 motorrijwielen, 858 rijwielen met hulpmotor en 4 104 gewone rijwielen. Het totale aantal slachtoffers bedroeg 2 131 (waar van 1 311 van het mannelijke en 820 van het vrouwe lijke geslacht.) Het aantal motorvoertuigen in de Gemeente bedroeg per 1 Augustus 1953 in totaal: 26 431, nl. 13 652 per sonenauto’s, 278 autobussen, 4 773 vrachtauto’s, 7 728 motorrijwielen, waarvan 832 motordriewielers. Het aantal rijwielen met hulpmotor bedroeg op die datum 15 397. O J 1) Het totaal aantal verkeersongevallen, ter kennis van de Politie gekomen, bedroeg 9 092; hieronder zijn begrepen 557 ongevallen met onbetekenend letsel of zeer geringe schade. Marktwezen. Coöperatie. Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Departement 's-Gravenhage, secretariaat Thomsonlaan 6 Land- en Tuinbouwverenigingen. Visserij en Scheepvaart. Vereniging voor Veilig Verkeer te 's-Gravenhage, secretariaat: Wassenaarsestraat 97. Verkeersongevallen 1953. Aantal motorvoertuigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 43