1 Personeel. 13,27 1088 1 GEMEENTELIJKE DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Algemene dienst Vissershaven. Binnenhavens Maakt wezen 94 141 432 421 Treilvisserij. Aan de treilvisserij voor verse vis namen 20 motor loggers deel, die in totaal 146 reizen op de haven maak ten, d.i. gemiddeld 7 reizen per schip. Het aantal sche- 7.83 11,75 13,09 16,84 Commissie van Bijstand. De Commissie van Bijstand voor het Haven- en Marktwezen bestond aanvankelijk uit de heren C. P. Damme, P. den Duik Hzn., F. H. M. Lem, K. J. Nieu- kerke. Dr B. van den Tempel en W. Verburg. Na de Gemeenteraadsverkiezingen, welke in het ver slagjaar werden gehouden, traden de heren P. den Duik en K. J. Nieukerke af als lid der commissie; in hun plaats werden benoemd de heren P. J. de Mos en F. D. Bastet Jr. Voorzitter was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen, secretaris het hoofd van de afdeling Economische Zaken der Gemeente secretarie, de heer Mr M. Blei Weissmann. 8 A. HAVENDIENST. I. VISSERSHAVEN. Scheepvaart. Op 1 Januari 1953 lagen in de haven de volgende vaartuigen: 106 motorloggers, 22 motor kotters of mo- torbotters, 4 motorkustvissers of vletten, 1 sleepboot, 1 baggermolen, 1 zandzuiger, 2 onderlossers, 1 motor- kotter van de Visserij-inspectie, 1 motorreddingboot, 1 motorvlet van de Rijkswaterstaat en 10 plezierjach ten; in totaal 150 vaartuigen. Van deze schepen behoorden er 124 tot de Scheve- ningse vloot, 2 waren afkomstig van Vlaardingen, 1 van Katwijk, 1 van Stellendam, 3 van Tholen, 1 van Urk; van de overige behoorden 5 tot het baggermateriaal, 1 motorvlet aan de Rijkswaterstaat, 1 motorkotter aan de Visserij-inspectie en 10 aan particulieren. De reddingboot is eigendom van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandse Redding-Maatschappij (K.N. Z.H.R.M.). In het verslagjaar kwamen in totaal de haven binnen 7 772 schepen met een inhoud van 1 349 632 m3 tegen 7 841 vaartuigen met een inhoud van 1 288 820 m3 in 1952. Op 31 December 1953 lagen in de haven; 107 motor loggers, 20 motorkotters en -botters, 4 motorkust vissers of vletten, 1 sleepboot, 1 baggermolen, 1 zand zuiger, 2 onderlossers, 1 reddingboot, 1 zandzuiger (die verbouwd moest worden), 1 kustvaarder, 1 casco en 9 jachten; in totaal 149 vaartuigen. Van de vissersvaartuigen hadden 128 Scheveningen als thuishaven; 1 was afkomstig uit Katwijk, 1 uit Oud- dorp, 1 uit Tholen. Aan het einde van het verslagjaar bestond de Sche- veningse vissersvloot uit: 124 motorloggers, 17 motor kotters of motorschokkers, 4 motorkustvissers of vlet ten, te zamen 145 schepen. Van de motorloggers varen er 5 geregeld op IJmuiden. 1 motorlogger is verkocht aan een Noorse rederij; 1 motorlogger is gebouwd op de sleephelling. Van de Scheveningse vloot waren nog ter visserij 6 motor loggers en 1 motorkotter, onderscheidenlijk in het Kanaal en op de Noordzee; 1 motorlogger lag voor verbouwing in een andere haven. Aan het einde van het verslagjaar waren 82 personen aan de Dienst verbonden, nl. 42 ambtenaren en 28 werklieden in vaste dienst; 1 ambtenaar in tijdelijke dienst, 10 werklieden en 1 werkvrouw op arbeidsover eenkomst. Op 1 Juli 1953 werd aan 10 ambtenaren en 4 werk lieden in vaste dienst, 3 ambtenaren, 2 werklieden en 1 jongmaatje-werkman in tijdelijke dienst en aan 3 losse werklieden, die bij de afdeling Visafslag werkzaam waren, eervol ontslag verleend onder gelijktijdige be noeming in eenzelfde functie bij de Gemeentelijke Stich ting voor het beheer van de Scheveningse Visafslag. Evenals in vorige jaren werd in de loop van het ver slagjaar een aantal losse werklieden gedurende korte of lange tijd in dienst genomen ter vervanging van perso neel tijdens verlof of ziekte. De formatie van het personeel was als volgt. Bij de Algemene dienst waren werkzaam 11 ambtenaren en 1 werkvrouw; bij de Vissershaven 11 ambtenaren en 1 werkvrouw; bij de Binnenhavens 6 ambtenaren en 27 werklieden en bij het Marktwezen 15 ambtenaren en 10 werklieden. Het aantal ziektedagen van het personeel was 1 088, verdeeld als volgt. BIJLAGE 35 Totaal. Gemiddeld per persoon. ■-S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 444