35 2 De geleidelichten werkten over het algemeen goed. In Maart werd een aan vang gemaakt met het uit baggeren van de 1ste binnenhaven in verband met de ophoging van het gedeelte van het strand tussen het Noorderhoofd van de buitenhaven tot de Vuurtoren. Uit de haven werd daartoe 70 000 m3 zand gebaggerd. De 2de binnenhaven was het gehele jaar door goed op peil; alleen bij buitengewoon laag water werd wel eens een klacht vernomen. Gedurende 77 dagen onderhielden 2 vletten plezier vaarten op de Noordzee. Gedurende het verslagjaar bezochten 26 marine schepen de Scheveningse haven. De haven werd aangedaan door 48 kustvaarders, te zamen metende 44 171 72 m3. Van deze 48 schepen vervoerden 21 kustvaarders 6 030 ton kippengrit naar Finland en Zweden; 22 laadden 64 160 vaten haring naar Oost-Duitsland1 vervoerde 10 000 kisten diepgevroren vis naar Israël; 1 voerde een lading zout aan uit Zweden en 3 kwamen voor onderhoud of herstel op de scheepshelling. Eén nieuwgebouwde kustvaarder liep van de helling. Van 25 Mei tot eind December werd de haringvisserij uitgeoefend door 117 motorloggers, die 1 901 reizen maakten of gemiddeld 16,25 reis per schip. In het aantal reizen zijn begrepen de haringtreilreizen. Ook is drijfnet visserij uitgeoefend in de vier eerste maanden door 31 loggers ter hoogte van de Silverpit de resultaten waren zeer afwisselend. pen, dat gedurende korte of lange tijd de haringtreil- visserij uitoefende bedroeg 56. De dienst der seininrichting werd onafgebroken dag en nacht verricht. Voor de geseinde diepten in de haven zij verwezen naar het vermelde onder „Buitenhaven”. Het mistsignaal werd 103 maal in werking gesteld en werkte totaal 512 uur. Op 2 Februari strandde het s.s. „CARTHAGE”, een Algerijns schip, op het strand tussen de Delflandse hoofden 43 en 44. Voor de opvarenden bestond geen gevaar; zij bleven aan boord. Het vaartuig werd op 27 April, nadat een geul was gemaakt, door 3 sleepboten vlot getrokken. Op 25 Juni bracht het Hospitaal-Kerkschip „De Hoop" een zieke matroos aan de wal; op 24 Juli bracht de motorlogger SCH 3 een zieke matroos aan de wal; op 27 October bracht de motorlogger SCH 275 zijn zieke schipper aan de wal. In elk van deze gevallen werd de patiënt door de Ge meentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst naar een ziekenhuis gebracht. Geschut werden naar de vissershaven 1 144 schepen met een totale verplaatsing van 51 297 m3 tegen 994 met een totale verplaatsing van 45 830 m3 in 1952. Uit de vissershaven werden geschut 1 149 vaartuigen met een totale verplaatsing van 51 275 m3 tegen 992 met een totale verplaatsing van 45 828 m3 in 1952. Als grondslag voor de aangegeven diepte werd ge nomen op: 1 Januari 27 dmD.P., 8 Januari 28 dm D.P., 2 Februari 20 dmD.P., 3 Februari 24 dm D.P., 4 Februari 26 dmD.P., 16 Februari 24 dm D.P., 1 t./m. 31 Maart 24 dmD.P., 1 April 28 dm D.P., 1 t./m. 31 Mei 28 dmD.P. en 1 Juni t./m. 31 Dec. 29 dmD.P. De kustvisserij werd uitgeoefend door motorkotters en motorbotters uit Scheveningen, Katwijk, Stellen dam, Ouddorp, Goedereede, Texel en Urk. Deze maak ten in totaal 4 345 reizen; hieronder zijn ook garnalen vissers begrepen. In het verslagjaar werd 20 maal een schadevaring ge rapporteerd. Van de gemaakte schade werd proces- Op 12 Februari werd bij het uit de haven halen van vaten haring, een man door een staaldraad gewondde Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst bracht hem naar een ziekenhuisOp 23 Mei brak bij de Vlootschouw een jongen een been en vielen twee per sonen in de haven, zij werden naar een ziekenhuis ver voerd; op 26 Mei viel een matroos van de motorlogger SCH 302 in een ruim, hij werd naar een ziekenhuis ge bracht; op 18 Juni viel een jongetje in de buitenhaven en verdronk, op 25 Juni werd het lijkje opgevist; op 6 Juli viel een opzichter van Gemeentewerken op een bolder van een sleepboot, hij werd naar een ziekenhuis vervoerd. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Binnenhavens. Geleidelichten. Passagiersvaartuigen. Marineschepen. Vrachtvaart. Haringvisserij. Seininrichting. Mistsignaal. Strandingen. Quarantaine. Schutsluis. Buitenhaven. Kustvisserij. Schadevaring. Persoonlijke ongelukken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 445