35 B. MARKTWEZEN. 4 Door Burgemeester en Wethouders werden geduren de het jaar 1953 12 vergunningen uitgereikt om met motorvaartuigen passagiers door de openbare wateren van ’s-Gravenhage te vervoeren. De schepen kregen in de wateren een ligplaats aangewezen. De verzoeken werden ingediend zowel door ingezetenen der Gemeen te als door bewoners van andere plaatsen. In het verslagjaar onderhielden 32 schepen met een totaal van 2 088 m3 inhoud scheepvaartdiensten tussen ’s-Gravenhage en andere plaatsen. De 9 beweegbare bruggen werden in het verslagjaar in totaal 47 942 maal voor de schepen geopend of ge middeld 156 keer per etmaal. Gedurende de stormnacht van 31 Januari op 1 Fe bruari zonken aan de Soestdijksekade 2 woonschepen, die spoedig daarna werden gelicht. Op 29 November zonk aan de Conradkade een woonschip, dat 2 Decem ber gelicht werd. In 1953 werd het baggeren van kanalen en havens voortgezet. In het geheel werd 18 500 m3 grond ver werkt. vaartuigen met 158 860 m3 in 1952. Deze aantallen zijn niet begrepen in de gegevens van het havenkantoor Laakhaven. Voornamelijk werden aangevoerd: zand, steenkolen, grint, cement, ijzer, beurtgoederen, stenen en pannen, benzine, aardappelen, stookolie, zout, hout, grond, sui ker benevens vele andere artikelen in hoeveelheden kleiner dan 10 000 m3 per jaar. De verschillende goede ren zijn vermeld in afnemende reeks. Zand werd aange voerd tot een totaal van 433 728 m3; steenkolen 269 938 m3 tegen respectievelijk 497 284 m3 en 303 566 m3 in 1952; alles in totaal laadvermogen van de ver voerende schepen. Tijdens het jaar 1953 werd vervracht in totaal 37 491 ton scheepsruimte en 28 894 ton goederen geladen; hiervan was 3 575 ton haring in vaten. de beweegbare bruggen deden zich niet voor. Wel on dervond de scheepvaart op ongeregelde tijden grote hinder van de sterke stroom in het vaarwater naar de Scheveningse haven en in de nauwe doorvaart van de bruggen nabij de Boekhorststraat en de Paviljoens- gracht. De oorzaak moet gezocht worden in het krach tige circulatiegemaal aan de Beeklaan opgericht ten be hoeve van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf. Het aantal gedurende het verslagjaar uitgegeven ver gunningen bedroeg 68ingetrokken werden er 77, ter wijl een 3-tal vervallen is door afloop van de daarop gestelde termijn of door overlijden. Per 31 December 1953 bedroeg het totaal aantal gel dige definitieve vergunningen 244, waarvan 241 voor een vaste ligplaats en 3 voor een tijdelijke ligplaats voor onbepaalde tijd. Het aantal woonschepen, dat ultimo December 1953 ligplaats had in de wateren van de Gemeente, bedroeg 270 tegen 289 per 31 December 1952. In de wateren der hieronder genoemde plaatsen lagen op 31 December 1952 de volgende aantallen woon schepen: Loosduinsekade 21; Veenendaalkade 29; Soestdijksekade72Marktweg5; Moerweg 19; Troel- strakade 13; Fruitweg7; Lenteweg3; Laakhaven 14; Trekvliet 4Veenkade 5Noordwal 6Conradkade 29 Seinpoststraat en omgeving 9; Binckhorsthaven 31 en in particuliere wateren te Loosduinen 3. Ernstige stremmingen ten gevolge van storingen aan De aanvoer van verschillende producten bleef vrij wel gelijk aan die van het voorafgaande jaar. Als gevolg van het zachte herfstweer kon de aanvoer van verse groenten zich lange tijd handhaven, waardoor de vraag naar winterproducten, o.a. koolsoorten, in vergelijking met voorafgaande jaren, ver ten achter bleef. Appelen en peren, in 1953 ter markt gebracht, waren in het algemeen niet van zulk een goede kwaliteit als die in 1952. Een nadeel voor de omzet van de op deze markt standplaats-hebbende-grossiers blijft de omstandig heid, dat kleinhandelaren rechtstreeks hun producten kunnen betrekken van de in het Westland gelegen vei lingen. Elf grossiers zagen zich, deels ten gevolge van ongun stige financiële omstandigheden, deels wegens het be reiken van een voor handeldrijven op de markt te hoge leeftijd, genoodzaakt hun standplaats op te zeggen, ter wijl van 4 groothandelaren door overlijden en van 2 door emigratie de standplaats werd ingetrokken. Deze ruimten werden aan andere grossiers ter uitbreiding van hun verkoopgelegenheid toegewezen. Het aantal groothandelaren, dat aan het einde van het verslagjaar een standplaats op de groente- en fruit markt innam bedroeg: 196 handelende in groenten, fruit en/of aardappelen en 24 in bloemen en/of planten. Kir Gezonken schepen. Beweegbare bruggen. Baggerwerken. fruitmarkt. Passagiersvervoer per vaartuig. Beurtvaart. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Ligplaatsvergunningen woonschepen. Woonschepen. Stremmingen. ■Ai"'-S- Groente- en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 447