35 Reeds op de eerste dag van de overstromingsramp op 1 Februari, werden 7 platboomvaartuigen, bestemd voor afval, naar het rampgebied gezonden en tevens 5 werklieden om deze boten te bedienen. Verscheidene pakhuizen werden door grossiers be reidwillig afgestaan om ten behoeve van de in deze ge bieden getroffen bevolking ingezamelde goederen hier in op te slaan. 6. de bouw van een nieuwe stortgelegenheid voor afval van groenten en fruit; 7. de bouw van 10 eenvoudige urinoirs achter de stand plaatsen ten behoeve van het op de markt aanwezige publiek. Voorts werden nieuwe verticale roosters voor lucht verversing in de kelders aangebracht. Toeneming van het autovervoer op de markt eiste ten aanzien van verkeer en parkeergelegenheid ook in het verslagjaar voortdurend bijzondere aandacht. Doordat het St.-Nicolaasfeest op een marktdag viel, werd geen speciale St.-Nicolaasmarkt gehouden. De Decembermarkt werd, ingevolge artikel 26 der Marktverordening, wederom gehouden op de dagen, niet bestemd voor het houden van de algemene markt, met uitzondering van de Zondagen en de Kerstdagen. Zowel het publiek als de marktkooplieden toonden weinig belangstelling voor deze markt. Het aantal verleende standplaatsen op die dagen be droeg 213 tegen 227 in 1952. Ook in 1953 werd de toestand van het aan de heer Jac. v. d. Veen behorende materiaal regelmatig door ambtenaren van het Marktwezen gecontroleerd. Het aantal klachten van de kooplieden over het materiaal neemt geleidelijk af. Krachtens de tussen de Gemeente en de exploitant der marktkramen, de heer Jac. van der Veen, aangegane overeenkomst, belastte de laatste zich tijdens het verslagjaar wederom met het verhuren van marktkra men, en van achter- en zijzeilen. Van de Gemeentelijke rijwielstalling evenals van de particuliere rijwielstalling van de heer H. Gerritse aan wie het Gemeentebestuur bij besluit van 21 Juli 1950 vergunning verleende tot het innemen van een standplaats voor dit doel werd wederom druk gebruik gemaakt. Gestald werden onderscheidenlijk 336 318 en 238 000 tegen 308 387 en 35 625 in 1952; in totaal 574 318 tegen 344 012 in 1952. Aangezien wegens gebrek aan voldoende stallings- mogelijkheid op het marktterrein, veelvuldig rijwielen Daar geen uitbreiding aan de markt meer kan wor den gegeven, moesten wederom vele kooplieden wegens gebrek aan plaatsruimte onverrichterzake huiswaarts keren. Het aantal geplaatste kramen nam ook in 1953 toe, hetgeen blijkt uit de volgende cijfers. Geplaatst werden in: Ook gedurende het verslagjaar hield deze dienst zich wederom intensief bezig met het controleren en keuren van op deze markt aangevoerde waren. De verkoop van kerstbomen werd het afgelopen jaar alleen toegestaan aan hen, die in het bezit waren van een erkenning in bloemen en planten, tenzij hiervoor door het Bedrijfschap voor sierteeltproducten onthef fing was verleend. De aanvoer en de verkoop van deze bomen was in de maand December groot, mede tengevolge van de goede weersgesteldheden Aan de heren G. J. en M. C. W. Post verleenden Burgemeester en Wethouders opnieuw vergunning tot het verhuren van bergwagens voor het vervoer van marktgoederen op de algemene markt aan de Herman Costerstraat. De toenemende belangstelling voor deze markt blijft bestendigd hetgeen mede moge blijken uit het ook dit jaar wederom, in vergelijking met voorafgaande jaren, vermeerderd aantal gestalde rijwielen. Vooral in de zomermaanden schijnt de markt in het bijzonder voor vreemdelingen als een aantrek kelijk ontspanningsobject te worden beschouwd. De toeloop van het publiek was dikwijls zo groot, dat de bezoekers zich slechts met moeite tussen de kramen- rijen konden voortbewegen. Evenals in vorige jaren werd ook nu met de afdeling ’s-Gravenhage van de Centrale Vereniging voor de Markt-, Straat- en Rivierhandel geregeld overleg ge pleegd inzake verschillende marktaangelegenheden. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Waren. 6 Rampgebied. St.-Nicolaasmarkt. Decembermarkt. Kramenmateriaal. Exploitatie der kramen c.a. Rijwielstalling. Standplaatsen. 1946: 16 567 kramen; 1947: 22 554; 1948: 32 306; 1949: 37 373; 1950: 40 224; 195146 094; 1952:54 883; 1953: 56 831. Keuringsdienst van Verkoop van kerstbomen. Verhuren van bergwagens. Algemene markt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 449