V 37 Nevenstaande tabel bevat een overzicht van het aantal uitgesproken faillissementen van in de Gemeente gevestigde natuurlijke en rechtspersonen over de pe riode 1942 t./m. 1953. Daaruit blijkt, dat er in 1953 24 minder faillisse menten zijn uitgesproken dan in 1952. Industrie. Er viel een toeneming van de bedrijvigheid te con stateren ten opzichte van 1952. In samenwerking met de gemeente Rijswijk (Z.H.) werd het Industrieschap Plaspoelpolder gesticht.1) In verband met het feit, dat de aanwezige industrie terreinen in Den Haag vrijwel geheel volgebouwd waren, is de totstandkoming van dit Industrieschap, dat zich zal bezighouden met de exploitatie van onge veer 50 ha. industrieterrein, van betekenis te achten. In totaal werden in 1953 209 klachten behandeld, waarvan er 73 ongegrond bleken te zijn. In 12 gevallen werd tot restitutie van het te veel be taalde overgegaan tot een totaalbedrag van 192,15; 8 rekeningen werden verlaagd, waardoor een totaal bedrag van 335,26 aan de diverse klagers ten goede kwam. Voorts werden nog 525 adviezen verstrekt. Met ingang van 1 Januari 1954 is de commissie op geheven. De Stichting Borgstellingsfonds voor s-Gravenhage en Omstreken, Westeinde 40, behandelde in 1953 in totaal 168 aanvragen voor credietverlening, hetgeen 98 minder is dan in 1952. Voor de meeste banken was het jaar 1953 een gunstig jaar, hoewel iets minder gunstig dan 1952. De bedrijfs resultaten werden in voordelige zin beïnvloed door een verdere toeneming van het toerisme, welke leidde tot meer activiteit op de valuta-afdelingen der banken. De credietvraag bleef ongeveer stabiel. In verschillende branches vielen iets lagere winst marges te constateren. De vermindering van de omzet- en weeldebelasting wierp in dit jaar zekere resultaten af. Het gebrek aan liquide middelen bleef een moeilijk vraagstuk voor de middenstand. Het publiek toonde bij voortduring voorkeur voor laaggeprijsde artikelen. Voor gegevens aangaande de werkzaamheden van de Gemeentelijke Credietbank wordt verwezen naar het verslag van die bank. Gegevens betreffende de Gemeentelijke Hypotheek bank, het Noodhypotheekfonds en het Rijkshypotheek- fonds worden aangetroffen in het verslag dier instel lingen. De volgende tabel bevat gegevens betreffende in de Gemeente gevestigde Spaarbanken. De toestand in de ambachtsbedrijven veranderde weinig en geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Prinsegracht 73. Verstrekt werden 77 credieten voor een bedrag van 87.545,— tegen 84 credieten ten bedrage van 97.125.— in 1952. bankwezen. Ingelegd Terugbetaald Naam. in 1953. 515.424,11 13 485 i 2.937.544,93 2.707.945,17 229.599,76 287 5» 5, 965 Jaar. Jaar. 1) Zie blz. 18. i Faillissementen. 1.010.263,06 5.586,73 1942 1943 1944 1945 1946 1947 929.421,93 22.052,82 Aantal uitgesproken faillissementen. 37 32 33 23 57 114 80.841,13 16.466,09 1948 1949 1950 1951 1952 1953 Aantal uitgesproken faillissementen. 18 971 2 343 122 256 160 175 184 160 Verschil tussen inleg en terugbetaling. 24.466.707,62 59.194.558,87 4.980.342.47 Aantal in 1953 uitgegeven nieuwe boekjes. Geld-, crediet- en Detailhandel. Rijkspostspaarbank Nutsspaarbank a. ’s-Gravenhage b. Scheveningen Spaarkas „Boaz” van de Zuidhollandse I Bank N.V Algemene Spaarbank der Verbruiks coöperaties Spaarkas „Eigen Hulp” Ned. Middenstands Spaarbank 2) Ambacht. 19.797.836,06 1.334.110,84 Commissie voor de Prijzen, 1) Hierin zijn begrepen de cijfers van de spaarrekeningen zonder boekje en die van de Jeugd- en Jongerenspaarbank. 2) Voor ’s-Gravenhage afzonderlijk niet bekend. 24.982.131,73 78.992.394,93 6.314.453,31

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 44