35 De directeur, H. E. NOTTROT. 7 onbeheerd tegen de woonhuizen, alsmede tegen de hekken der spoorwegaansluiting werden geplaatst, werd de Stellenbosstraat voor stalling van fietsen aan gewezen. Bij de aanvang van het jaar was het aantal geldige marktvergunningen 756. Uitgegeven werden 157, inge trokken op grond van artikel 32 eerste lid sub d van de Marktverordening werden 143 vergunningen; 5 vergun ningen werden ingetrokken om andere redenen, terwijl 3 vergunningen zijn vervallen door overlijden van de houder. Per 31 December 1953 bedroeg het aantal gel dige vergunningen mitsdien 762, inclusief die voor de boekenmarkt op de Grote Markt. Deze markt werd, evenals voorgaande jaren, dage lijks gehouden. De aanwezige standplaatsen, voor de verkoop van in hoofdzaak tweedehandse boeken, wer den vrijwel geregeld bezet. In het verslagjaar werd 2 999 maal een standplaats ingenomen tegen 3 053 maal in 1952. Het aantal uitgereikte vergunningen voor be doelde verkoop bedroeg 13. Voor deze markt, welke volgens artikel 25 der Markt verordening des Vrijdags op het marktterrein aan de Herman Costerstraat wordt gehouden, bestond ook in het jaar 1953 geen belangstelling. Van de hallen aan de Herman Costerstraat, bestemd voor de verkoop van vis, werd geen gebruik gemaakt. Deze ruimten werden gebruikt voor de verkoop van patates frites, bloemen, gebakken vis, soep, croquetten enz. alsmede voor opslag van fruit en kramenmateriaal. Deze markt wordt gehouden op de Grote Markt. Zij ondervindt weinig belangstelling en is nog slechts van geringe betekenis. 177 maal werd een standplaats inge nomen tegen 162 in 1952. •VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Marktvergunningen. Boekenmarkt op de Grote Markt. Markt voor motorrijtuigen. Zeevismarkt. Riviervismarkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 450