ALGEMEEN OVERZICHT. I. BEHEER. Besturen. 1 Oprichting. In zijn vergadering van 8 December 1952 besloot de Gemeenteraad, op voorstel van Burgemeester en Wet houders (bijlage no. 681, Verzameling 1952), tot op richting van de „Gemeentelijke Stichting voor het be heer van de Scheveningse Visafslag”, welk besluit door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland werd goedge keurd bij besluit van 21 April 1953 G.S. no. 226. In dezelfde raadsvergadering werden de statuten der Stichting vastgesteld. Vergaderingen. In de verslagperiode kwam het Algemeen Bestuur drie maal in vergadering bijeen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde in dezelfde periode eveneens drie maal. 1 Juli 1953 no. 330256 afd. E.Z. uit de voorgedragen dubbeltallen de tien leden uit het bedrijfsleven benoemd. De Wethouder van Economische Zaken en de ad- junct-directeur van de Gemeentelijke Dienst van Ha ven- en Marktwezen hebben qualitate qua zitting in het algemeen bestuur, eerstgenoemde als voorzitter, laatstgemelde als gedelegeerd lid. Op bovengenoemde datum bestond het algemeen be stuur uit de volgende leden Mr J. van Aartsen, C. P. Damme, P. den Duik, Mr M. Blei Weissmann, C. M. Zoetmulder, D. A. den Duik, Jac. van der Zwan, S. Bakker, R. van der Zwan, H. J. van Wingerden, J. van der Deijl, Th. J. E. van Ellink- huizeh, M. Keus, H. Overmeijer en C. van der Zwan. Nog voordat het Bestuur in functie trad had er reeds een mutatie plaats door het bedanken van de heer R. van der Zwan. In diens plaats werd benoemd de heer F. R. van Ommering. In zijn eerste vergadering, op 27 Juli 1953, besloot het Algemeen Bestuur de heer Mr M. Blei Weissmann, hoofd van de afdeling Economische Zaken der Ge meentesecretarie, voor te dragen als vice-voorzitter en secretaris en als plaatsvervangend secretaris de heer Mr W. C. A. Riem Vis, referendaris A bij de afdeling Eco nomische Zaken der Gemeentesecretarie. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 18 Augustus 1953 no. 334096 Afd. E.Z. werden genoemde heren als zodanig benoemd. In dezelfde vergadering koos het Algemeen Bestuur tot leden van het Dagelijks Bestuur de heren D. A. den Duik en J. van der Deijl. Daar de voorzitter, de secretaris en het gedelegeerd lid van het Algemeen Bestuur ingevolge art. 4 lid 3 der Statuten dezelfde functies bekleden in het Dagelijks Be stuur, was dit toen samengesteld uit de volgende leden Mr J. van Aartsen, voorzitter, Mr M. Blei Weissmann, secretaris, C. M. Zoetmulder, gedelegeerde, D. A. den Duik en J. van der Deijl. Aan het einde van het verslagjaar was deze samen stelling onveranderd. Besluiten. In zijn vergadering van 27 Augustus 1953 stelde het Algemeen Bestuur een Reglement op de Visafslag vast, waaraan Burgemeester en Wethouders op 24 November 1953 de op grond van artikel 7 der Statuten vereiste GEMEENTELIJKE STICHTING VOOR HET BEHEER VAN DE SCHEVENINGSE VISAFSLAG. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Volgens artikel 3 der statuten bestaat het Algemeen Bestuur uit de volgende leden a. de Wethouder van Economische Zaken, tevens voor zitter; b. twee leden van de Gemeenteraad, te benoemen door de Gemeenteraad, die tevens twee gemeenteraads leden tot plaatsvervangende leden benoemt c. de adjunct-directeur van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen of zijn plaatsvervanger; d. het hoofd der afdeling Economische Zaken der Gemeentesecretarie of zijn plaatsvervanger; e. twee vertegenwoordigers van de Scheveningse reders een vertegenwoordiger van de Scheveningse kust- vissers g. twee vertegenwoordigers van de Scheveningse groot handelaars in en exporteurs van haring en/of vis h. een vertegenwoordiger van de Scheveningse verwer kers en inleggers van haring en/of vis; i. twee vertegenwoordigers van de in de gemeente ’s-Gravenhage gevestigde kleinhandelaren in haring en/of vis; j. twee vertegenwoordigers van de bij de Scheveningse visafslag betrokken werknemers. In zijn vergadering van 29 Juni 1953 benoemde de Gemeenteraad, ingevolge het bepaalde sub b van bo vengenoemd artikel, tot bestuursleden de raadsleden C. P. Damme en P. den Duik en als plaatsvervangende leden onderscheidenlijk de raadsleden K. J. Nieukerke en F. H. M. Lem. Nadat Burgemeester en Wethouders, ingevolge lid 2 van meergenoemd artikel, de representatieve organisa- ies hadden uitgenodigd dubbeltallen voor te dragen voor de benoeming der bestuursleden, bedoeld onder e ot en met j, werden bij besluit van dit College van BIJLAGE 35A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 454