J 35A I- lift II. ADMINISTRATIE. IV. INRICHTINGEN. III. PERSONEEL. V. EXPLOITATIE. 2 Visaanvoeren. Een overzicht van de aanvoeren van verse vis (inclu sief verse haring) en gezouten haring wordt gegeven in de bijlagen III en IV van dit verslag. Inventaris. De tot de afdeling Visafslag van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen behorende inven taris werd door de Stichting overgenomen tegen het door de Dienst van Gemeentewerken getaxeerde be drag van 49.249, In zijn vergadering van 29 December besloot het Al gemeen Bestuur tot aanschaffing van zes electrische los lieren. Exploitatie-uitkomsten. Voor de exploitatie-uitkomsten over de verslagperio de wordt verwezen naar het financieel overzicht in dit verslag; voor de omzetten naar de bijlagen I en II. Gebouwen. Door het Gemeentebestuur zijn aan de Stichting tegen vergoeding in gebruik gegeven het administratie gebouw annex afslagzaal aan de Vissershavenweg 23 en de vishal annex cantine aan de Dr. Lelykade 5. Straffen. Straffen aan personeelsleden behoefden niet te wor den opgelegd. Ziekteverzuim. In de verslagperiode bedroeg het aantal ziektedagen van ambtenaren 28 en van werklieden 44, dat is onder scheidenlijk 0,74 pCt. en 1,1 pCt. van het aantal ar beidsdagen. Personalia. De heer C. M. Zoetmulder, adj. directeur van de Ge meentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen en ge delegeerd lid van het Algemeen Bestuur, is ingevolge het bepaalde in de artikelen 6 en 7 der Statuten belast met de dagelijkse leiding van het afslagbedrijf en is ten aan zien van de Stichting aangewezen als hoofd van de tak van dienst. In zijn vergadering van 27 Juli besloot het Algemeen Bestuur de onderhalchef J. Pasman aan Burgemeester en Wethouders voor te dragen voor benoeming tot hal- chef. De heren G. W. van ’t Hoff en Ph. Bal werden in goedkeuring hechtten. Voorts besloot het Algemeen Bestuur in bovenbedoelde vergadering de credietrege- ling voor haring, gelijk deze gold vóór de overdracht van de afslagexploitatie aan de Stichting, voorlopig te handhaven. In zijn vergaderingen van 27 Juli en 27 Augustus 1953 stelde het Algemeen Bestuur de tarieven voor de vis afslag voor de jaren 1953 en 1954 vast; deze werden vervolgens door Burgemeester en Wethouders inge volge artikel 9, lid 2, der statuten goedgekeurd op 27 November 1953. J. VAN AARTSEN, Voorzitter M. BLEI WEISSMANN Secretaris Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeentelijke Stichting voor het Beheer van de Sche- veningse Visafslag in zijn vergadering van 10 Septem ber 1954. Het personeel van de afdeling Visafslag van de Ge meentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen werd met ingang van 1 Juli door Burgemeester en Wethou ders aangesteld als personeel der Stichting. De heer M. van der Burgh, hoofdboekhouder van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen werd door Burgemeester en Wethouders overeenkomstig het bepaalde in art. 13 der Statuten, als boekhouder aange wezen. De heer A. Vlak, kassier C, werd door Burgemeester en Wethouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 12 der Statuten, aangewezen als kassier der Stichting. de vergaderingen van onderscheidenlijk 27 Juli en 27 Augustus voorgedragen voor benoeming tot afslager. Overeenkomstig deze voordrachten werden de heren Pasman, Van 't Hoff en Bal door Burgemeester en Wet houders in genoemde functies benoemd. Personeelsbezetting. Op 31 December waren 27 personen in dienst van de Stichting. De indeling was als volgt: - VERSLAG SCHEVEN1NGSE VISAFSLAG Categorie Totaal 4 2 Ambtenaren: in vaste dienst in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst Werklieden: in vaste dienst in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst 8 3 4 3 3 16 12 3 2 i Admini- stratie 4 3 27 j Afslag 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 455