35 A FINANCIEEL OVERZICHT. Bij het overzicht zij het navolgende opgemerkt: z 3 1. Voor de begroting 1/731/12 ’53 werd grotendeels gebruik gemaakt van de bestaande cijfers van de afd. E van de dienst Haven- en Marktwezen. De be groting is dan ook gedeeltelijk een rest-begroting, zij het dan hier en daar met afzonderlijk herziene ra mingen. 2. De baten overtreffen de raming met 62.252,75, grotendeels veroorzaakt door de hogere opbrengst aan heffingen bij afslag (o.a. gezouten haring). 3. De uitgaven blijven ƒ8.182,29 beneden het totaal geraamde bedrag, hoewel enkele onderdelen, mede aan te merken als extra-kosten, veroorzaakt door de oprichting (drukwerken, porti, enz.) en niet voor ziene, overschreden werden. VERSLAG SCHEVENINGSE VISAFSLAG Baten. 183.477,75 183.477,75 Credit. 99 1.421.959,09 1.421.959,09 99 99 99 99 99 Inventaris Afschrijving B. Balans per 31 December 1953. Debet. A. Exploitatie-rekening. Kosten. 99 99 99 99 99 99 99 9, 6.051,50 91.713,39 11.404,82 74.308,04 ƒ51.051,50 6.051,50 45.000,— 14.770,36 39.693,53 296.329,77 16.560,56 147.723,62 239.533,50 621.855,81 491,94 400,— 249,53 2.148,41 6.497,68 150.000,— 49.249,— 130.025,10 147.723,62 13.300,36 248.610,10 29.536,36 429,99 245.718,63 2.387,53 472,15 269.329,20 23.614,74 337,02 1.276,44 1.734,03 551,27 246,65 158,07 32.950,79 74.308,04 76.443,23 3.299,34 2.678,72 52.661,71 27.371,75 740,— 955,- 8.048,26 1.749,60 224,18 10,34 99 99 99 99 99 99 Gem. Ontvanger Gem. ’s-Gravenhage Waarborgsommen Waarborg in spaarbankboekje Crediteuren-Vis Crediteuren-Haring Bedrijfschap 0,4 Bedrijfschap 1,5 Zeerisico Sociaalfonds Herstelbank Opv. fonds gezouten haring Opv. fonds verse haring Opv. fonds Breskens haring Opv. fonds Garnalen Inhoudingen op lonen Spaarfonds personeel Res. Visbesommingen Inh. Soc. premies Nog te betalen kosten Exploitatierekening 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Kas Postrekening Rotterdamsche Bank N.V. Haven- en Marktwezen Gedep. Spaarbankboekjes Debiteuren-Vis Debiteuren-Haring Nog te vorderen kosten Afschrijving inventaris. Alg. onkosten Sociale lasten Saldo Heffing vis 3% Heffing vis 2 Heffing gam. 3% Heffing haring i Heffing haring 14 Plaatsenhuur Huur cantine Halrecht Opbrengst telefoon Uitkering ziekte- en ongevallen verzekering Verschillende ontvangsten Vergoeding administratiekosten aan Ha ven- en Marktwezen Bankrente Ingeh. Soc. Premies Inh. omz. belasting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 456