I te Ir HOOFDSTUK XI. ARBEID. 38 Ingevolge de Huisarbeidswet 1933 werden 70 loon- boekjes uitgereikt in 1953. Het aantal in 1953 ingevolge de Arbeidswet aan jeugdige personen en gehuwde vrouwen uitgereikte arbeidskaarten bedraagt 7 611. Haagse Bestuurdersbond (Plaatselijke Centrale van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen). Op 31 December 1953 waren 27 organisaties met in totaal 31 178 leden aangesloten. Organisaties met méér dan 500 leden waren die van ambtenaren (6 256), fabrieksarbeiders (982), bouwvak arbeiders (3 465), grafici (2 111), hotelpersoneel (1 252), handels- en kantoorbedienden (2006), metaalbewer kers (5 003), meubelmakers (814), spoor- en tramweg personeel (2 626), transportarbeiders (3 321), werkers in de voedings- en genotmiddelenbedrijven (1 549). Het bureau voor arbeidsrecht werd door 3 422 per sonen bezocht; in totaal werden 597 gevallen in be handeling genomen. Er werden 928 adviezen gegeven. Ingevolge het, op grond van de Rijtijdenwet 1936 uitgevaardigde, Rijtijdenbesluit zijn in het verslagjaar 4 388 werkboekjes voor chauffeurs afgegeven. Afdeling s-Gravenhage van de Katholieke Arbeiders beweging. Op 31 December 1953 telde de afdeling in totaal 9 570 leden, verdeeld over 21 aangesloten organisaties. Méér dan 500 aangesloten leden telden de vakvereni gingen van: bouwvakarbeiders (1 159), werkers in de grafische bedrijven (804), kantoor- en winkelbedienden (1059), hotelpersoneel (525),overheidspersoneel(l 425), metaalbewerkers (1 287), transportarbeiders (816), ar beiders in de voedings- en genotmiddelenbedrijven (678). Haagse Christelijke Besturenbond (Plaatselijke Cen trale van het Christelijk Nationaal Vakverbond). Bij deze bond waren op 31 December 1953 33 orga nisaties aangesloten met in totaal 8 884 leden. Méér dan 500 leden telden de aangesloten afdelin gen van de organisaties fabrieks- en transportarbeiders (1 127), bouwvakarbei ders (1 093), beambten (684), metaalbewerkers (663), overheidspersoneel (2 280), politieambtenaren (547), werkers in de voedings- en genotmiddelenbedrijven (592). In 1953 was er een vooruitgang in het ledental van 243. Het bureau voor arbeidsrecht nam nog steeds een belangrijke plaats ingemiddeld brachten 5 a 6 per sonen per avond een bezoek. Aan het verslag over 1953 van het Gewestelijk Ar beidsbureau ’s-Gravenhage, Prinsegracht 63, is het vol gende ontleend. De werkloosheid nam in de loop van het jaar sterk af. Bedroeg het direct beschikbare aanbod einde Janu ari nog 13 000 personen, einde Augustus was het aan tal gedaald tot 6 200, waarna het, voornamelijk wegens seizoensomstandigheden, weer steeg tot 7 700. Het gemiddeld aantal geheel werklozen per 1 000 mannelijke beroepsbeoefenaren bedroeg in 1953 40 (vorig jaar 50). De per 31 December overgebleven vraag naar man nelijke arbeidskrachten, waaraan nog niet was voldaan, bedroeg in totaal 1 030 (vorig jaar 595). Het betrof voornamelijk vaklieden en jeugdige krachten. Gedurende het jaar 1953 werden in totaal 40 908 mannen ingeschreven (vorig jaar 42 457). Hiervan wer den er 17 254 (v.j. 15 176) of 42% (v.j. 36%) geplaatst. Tegenover dit aanbod stond een vraag naar in totaal 23 601 (v.j. 20 211) mannelijke krachten, waaraan in 12 854 (v.j. 12 429) gevallen of 54% (v.j. 61 werd voldaan door plaatsing van ingeschrevenen. In de ove rige gevallen werd de aanvraag geschrapt, omdat de werkgever zelf arbeidskrachten vond of de aanvraag introk. Bovenvermelde cijfers werden mede beïnvloed door het plaatsen van ruim 1 000 arbeiders in de nood- gebieden gedurende de maanden Februari en Maart van 1953. Het aantal ingeschreven vrouwelijke werkloze werk zoekenden bedroeg einde December 1 107 (v.j. 1 197). Ingeschreven werden in 1953 in totaal 14 562 (v.j. 14 767) werkzoekende vrouwen waarvan er 8 241 (v.j. 7 981) of 57% (v.j. 54%) werden geplaatst. Het aantal aanvragen naar vrouwelijke krachten be droeg in 1953 in totaal 16 723 (v.j. 14 764), waarvan in 8 115 (v.j. 7 936) gevallen of 49% (v.j. 53%) kon worden voldaan door plaatsing van ingeschrevenen. Het aantal aanvragen naar vrouwelijke krachten, waaraan per 31 December nog niet was voldaan be droeg 2 024 (v.j. 1 047). Het betrof voornamelijk huis houdelijke krachten, jeugdig kantoorpersoneel en voorts vrouwelijk personeel in de sector kleding en reiniging. De Beroepskeuzevoorlichting van het Gewestelijk Arbeidsbureau verstrekte in totaal 1 894 adviezen (v.j. 1 625), waarvan 732 (v.j. 155) beroepskeuze- en studie adviezen en 1 162 (v.j. 1 470) werkveranderingsadvie- zen, w.o. 297 via de Rijkswerkplaatstesten. - Huisarbeidswet. Arbeidswet. Vakorganisaties. Rijtijdenwet. Arbeidsbemiddeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 45