1 36 - GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. nieuw kapitaal bij de Gemeente van de 2 verkregen in het Grootboek voor de Wederopbouw, moet de rentevoet krachtens de bepalingen van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden worden gehand haafd op 3>/2 pCt. Over de, in verband met bouwcrediet, in depót gestorte gelden werd aan de depótgevers 2 pCt. rente vergoed. De in 1953 ontvangen aflossingen bedroegen in totaal 144.785,waarvan 88.960, wegens algehele aflossing van 18 leningen en 15.380, wegens tussentijdse gedeeltelijke aflossing. In dit verslagjaar werd één maal tot executie over gegaan. De opbrengst van het onderpand, bestaande in twee portiekhuizen aan de Harstenhoekstraat, was ruim voldoende om de vordering der Bank te dekken. Met de baten van het reservefonds over 1953 ad 31.691,18 bedraagt de reserve op 31 December 1953 1.077.869,98, of 39 pCt. van het bedrag aan uitstaande hypotheken. voor Voor de in het verslagjaar gesloten leningen werd 104.050,aan opgenomen. Op het oude kapitaal werd een bedrag 136.935,afgelost. ■i 'Si 4 pCt.); 4 3% 3% 1 In de loop van het jaar werden 40 aanvragen tot een gezamenlijk bedrag van 1.002.780,in behan deling genomen, t.w.: a. 35 aanvragen (totaal 979,280,om voort zetting van bestaande leningen, wegens afloop van de leningstermijn, welke alle tot het aangevraagde bedrag werden toegestaan; b. 3 aanvragen (totaal 15.500,tot verhoging van bestaande leningen, welke alle tot het volle bedrag werden toegestaan en aangenomen; c. 2 aanvragen (totaal 8.000,om een nieuwe lening, welke weiden toegestaan tot een bedrag van 7.200,en waarvan werd aangenomen 4.200, voor één post. Voor sluiting kwamen in aanmerking 5 posten, t.w. de 4 in dit jaar aangenomen posten, tot een totaal bedrag van 19.700,alsmede 1 post, groot 95.200,—, welke in 1952 reeds was aangenomen, maar in dat jaar niet meer kon worden gesloten. Van één aangenomen post, groot 3.000,kon de slui ting in 1953 niet meer plaats hebben. Er kwamen dus 4 leningen tot stand tot een totaal bedrag van 111.900.—. De in 1953 behandelde, hiervoor onder b en c genoemde, aanvragen betroffen percelen aan en nabij de Sijzenlaan, de Waalsdorperweg en de Leeghwater- straat. De opstallen bestonden in een herenhuis, de helft van een dubbele villa en loodsen. Naar de grootte laten de gesloten leningen zich verdelen als volgt: Op deze rekeningen worden o.m. verantwoord de voordelige respectievelijk de nadelige saldi van de exploitatie van 2 voor rekening van de Bank door derden ingekochte onderpanden. De exploitatie van een blok portiekhuizen aan de Hazelaarstraat leverde een batig saldo op van 1.773,17. De exploitatie van een herenhuis aan de Benoordenhoutseweg leverde een batig saldo op van 233,63. Bovenstaande bedragen zijn op de rekening Diverse baten verantwoord. Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd een bedrag van 227,10 ontvangen. (voorheen 4 41/2 een Het totaal der 172 (v. j. 186) uitstaande leningen bedroeg op 31 December 1953 rond 2.760.500, (v. j. 2.793.400,—). Rente. De rentevoet voor de 4 in 1953 gesloten leningen bedroeg voor 2 leningen 414 pCt. en voor 2 leningen 41/2 pCt. Bij de 35 in 1953 voortgezette leningen werd rentevoet als volgt bepaald: 3 leningen op 3ló pCt. (ongewijzigd); 11 4 16 1 lening Voor 17 leningen, tot 276.015,werd de rentevoet ingaande 1 Januari 1954 verlaagd. Voor zover de leningen betrekking hebben op onteigende onderpanden, waarvoor inschrijving werd De exploitatie leverde een overschot op van 7.252,43, welk bedrag, in verband met het be paalde in art. 17 lid 4 van de beheersverordening (Verz. 1933, no. 23), aan de Gemeente werd uit gekeerd. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Aflossingen. Executies. Reserve. >9 Kapitaal. Beneden f van "T’zx totaal bedrag van 33/4 Aanvragen en leningen. Diverse baten en diverse lasten. I Vergoeding voor vervroegde aflossing. 5.000,— 5.000,totf 10.000,1 lening, groot 90.000,„„100.000,1 lening, groot Totaal 2 leningen, te zamen groot f 8.700, 8.000,— 95.200,— 4 leningen, te zamen groot fill .900, Rekening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 460