Het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Be roepskeuze, Grote Markt 8, bevat gegevens ten aanzien van verstrekte voorlichting. Omtrent de op dit terrein verstrekte adviezen van de afdeling Beroepskeuzevoorlichting van het Gewestelijk Arbeidsbureau wordt verwezen naar blz. 38. Bureau ’s-Gravenhage der Stichting R.K. Bureau voor Beroepskeuze, Westeinde 99. Vanwege dit Bureau werden in 1953 461 jongens en meisjes uit ’s-Gravenhage individueel psychologisch onderzocht. Ook nu werden meestal verscheidene beroepen ge adviseerd, waarin ontwikkeling mogelijk zou zijn. Van de 210 aanvragen om steun werden er in 1953 145 ingewilligd. Aan incidentele steun werd ƒ3.560, uitgekeerd. Het aantal vast ondersteunden bleef con stant 10 vrouwen en 1 man. Met deze hulp was 1.245 gemoeid. Enige giften werden ontvangen, maar toch werd het eigen kapitaal enigszins aangesproken. In het verslagjaar werden 757 gezinnen bezocht. Uitgegeven werd voor hulpverlening 81.047,92. De ontvangsten bedroegen ƒ81.879,25. Afdeling 's-Gravenhage der Stichting „Pelita”, Javastraat 14. De stichting zette ook in 1953 haar werk van hulp verlening aan uit het voormalige N.O.-Indië gerepatri eerde oorlogsslachtoffers voort. In 1953 werden 169 nieuwe gevallen geregistreerd. A fonds perdu werd een bedrag van ƒ72.230,41 uit gegeven; aan voorschotten werd in 1953 uitgegeven een bedrag van ƒ35.624,73, verdeeld over 57 personen. Op de uitstaande voorschotten werd een bedrag van 23.870,83 terugbetaald. De stichting werd betrokken bij de goederen- en geldinzamelingen voor de slachtoffers van de wa tersnood in Zuidwest Nederland op 1 Februari. De opbrengst van de straatcollecte op één dag gehouden georganiseerd door een commissie, waarin onder voor zitterschap van de Wethouder van Sociale Zaken ook verscheidene gemeenteambtenaren zitting hadden was rond ƒ437.000,De stichting trad op als gemach tigde voor ’s-Gravenhage van het Nationaal Rampen fonds. Er werden 418 gevallen behandeld van uit Indonesië gerepatrieerden. Aan 18 356 gerepatrieerden kon uit overtollige voor raden rampgoederen kleding worden verstrekt. Voorts werd een enquête ingesteld naar de situatie en de aanpassing van 71 in de Gemeente gevestigde buitenlandse vluchtelingen. De functie van de wijkcentra in de diverse wijken van de stad kan ook voor 1953 als van groeiende be tekenis worden aangemerkt; er werd nauw contact Vereniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningse vissers, secretariaatDorpsstraat 23, Overschie. Gegevens voor het Gemeenteverslag over 1953 wer den niet ontvangen. droeg einde 1953 in totaal 24; er waren 9 dames- conferenties. Het aantal leden van de herenconferen ties bedroeg ultimo December 1953 533, de dames- de bij Beroepskeuze en keuze van studierichting conferenties hadden op die datum 77 leden. Vereniging „Steun in bijzondere gevallen” met onder afdeling „Oud en Arm”), secretariaat: Wassenaarse- Indien het advies luidde: gymnasium, h.b.s. of weg 172. (m)ulo werden meestal enige beroepen opgegeven, maar tevens werd geadviseerd tegen de tijd van het eindexamen voor een definitief beroepskeuzeadvies terug te komen. Gegevens omtrent de werklozenzorg, de werkver schaffing en de werkverruiming worden aangetroffen in de verslagen van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening en van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. HOOFDSTUK XII. Voor de door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen verleende hulp wordt verwezen naar het verslag van die Dienst. Voor gegevens betreffende de onderstand door ker kelijke en particuliere instellingen wordt verwezen naar het verslag van de Sociale Raad Armenraad) Aan verslagen van enige verenigingen is het volgende ontleend. Vereniging „Zorg en Bijstand”, Stille Veerkade 20. In 1953 werden 1 329 aanvragen om hulp in behan deling genomen, waarvan er 108 werden afgewezen, 102 doorgegeven aan andere instellingen en 18 werden ingetrokken. Uit de „rampgoederen” werden 885 personen op ruime schaal van kleding voorzien. Voor ondersteuning en bijzondere verstrekkingen, alsmede voor het verstrekken van nieuwe goederen in natura werd een bedrag van 9.120,uitgegeven. Het nadelig saldo van de rekening bedroeg 3.153,69. De vereniging telde 811 leden aan het eind van het ver slagjaar. Vereniging van de H. Vincentius van Paulo, West einde 99. Het aantal afdelingen (conferenties) voor heren be- 39 Voorlichting bij Beroepskeuze. Stichting „Sociale Wijkcentra ’s-Gravenhage”, Prinsestraat 57. Werkloosheidsvoorzieningen MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Kerkelijke en particuliere instellingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 46