36 36 -3 Lf: I 14 15 in. 252.070,- VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Baten. Art. irt. Lasten. Werkelijk bedrag. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. Na wijziging. 307,69 618*81 104.553,08 Totaal der baten 105.800 Totaal der lasten Nadelig saldo Batig saldo 109.160,— j 104.553,08 109.160,— -uitgaven over 1953. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bedra Inkomsten. Art. Uitgaven. Oorspronkelijk. Na wijziging. Oorspronkelijk. Na wijziging. Totaal der inkomsten 80.000,— 252.070,— 252.070, Totaal der uitgaven 80.000,— 252.070,— 252.070,— Balans per 31 December 1953. IV. Hypothecaire geldleningen, 2.505.374, 2.505.374,— 33.503,51 pnte in rekening-courant 1.306,40 343.779,24 |ldo winst (uit te keren aan de Gemeente) 2.829,26 n 22.248,72 J, 324.359,78 2.851.982,50 2.851.982,50 f 105.800,— Op te nemen kapitaal Door geldnemers te deponeren Aflossing op hypotheken Overboeking van de vorige dienst 34.809,91 12.561,19 M I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. I. II. IV. i. 11. ii. V. 252.070,— Af: geldnemers, vooruitbetaald aan rente en aflossingen Gemeentelijke Hypotheekbank, saldo, wegens ten behoeve van het Fonds door haar ontvangen en uitgegeven gelden, na aftrek van de kosten van beheer enz. Gezien De directeur, F. BEKINK. Hypotheken Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Aflossing van kapitaal i Overboeking naar nieuwe dienst De administrateur, A. ARINK. Memorie. Memorie. 80.000,— Memorie. 53,90 53,04 7,65 Memorie. Memorie. 80.000,— Memorie. 105.800,— 3.360,— 344.086,93 307,69 252.070,— 89.616,93 2.400,— 101.723,82 2.829,26 104.553,08 L II. HI- I V. I V. I k in. Hl. IX. 89.616,93 - - 11.488*08 Memorie. Memorie. 252.070,— I Memorie. 105.250,— 250,— Memorie. Memorie. 200,— I 100,— Memorie. Memorie. Memorie. kapitaalsinkomsten en Memorie. Memorie. 252.070,— I Memorie. III. Rekening van Hypotheekrente Rente in rekening-courant. Rente uit anderen hoofde Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Provisie Diverse baten Rente van het kapitaal Rente in rekening-courant Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde Kosten van schatting en onderzoek enz Algemene onkosten Verlies bij executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuze debiteuren- 90.100,— Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. 12.255,— Memorie. Memorie. 620,— f 102.975,—^ 2.825,— 105.800,— 105.250,— j 250- Memorie. Memorie. 200,— I 100,— Memorie. Memorie. Memorie. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. 104.130,80] - Werkelijk bedrag Na wijziging. Werkelijk bedrag. imeente ’s-Gravenhage, kapitaal smeente ’s-Gravenhage, lopende rekening: aflossing van kapitaal rente van kapitaal uitkering wegens bijdrage in de kosten van beheer RIJKSHYPOTHEKENFONDS. II. Rekening van baten en lasten over 1953. Personen: wegens op 1 Januari 1954 vervallen, over het 2de halfjaar 1953 door geld nemers verschuldigde rente voor eerder vervallen, van geldnemers nog te vorderen rente en aflossing404.470,17 waarvan als oninbaar afgeschreven403.163,77 90.100,— Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. 14.060,— Memorie. Memorie. 5.000,— 109.160,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 470