37 rond 1 GEMEENTELIJKE CREDIETBANK TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. 10 120 5 624 6 631 ZAKELIJK OVERZICHT. Krachtens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken komt de naam der Bank voor op de lijst van Instellingen van Openbaar Nut, bedoeld in artikel 123 van de Ambtenarenwet 1929. Het totaal van de door de Bank uitgeleende gelden steeg van 6.165.358,45 in 1952, tot 6.614.993,78. De omzet van de afdeling „Geldleningen op schuld bekentenis” steeg met f 552.568,18, waarin begrepen is een hogere omzet van de Sub-afdeling „Afbetalings- financiering” van 244.900, Het aantal verstrekte leningen op schuldbekentenis steeg met 2 153, waarin is begrepen 835 van de Sub afdeling Af betalingsfinanciering” Het uitstaande saldo kapitaal per 31 December van de afdeling „Geldleningen op schuldbekentenis”, was 290.023,29 groter dan per 1 Januari, inclusief de stijging van de Sub-afdeling „Afbetalingsfinanciering” ad. f 119.532,91. Als oninbaar is, volgens machtiging van Burge meester en Wethouders van 11 Februari 1954 No. GEBOUWEN. Op 31 December 1953 waren in gebruik: West- einde 40 (hoofdkantoor), Westeinde 42 (afd. Leningen op schuldbekentenis, enz.), Korte Lombardstraat 3 (karthotheek en administratie van de afd. Leningen op schuldbekentenis), Korte Lombardstraat 7 (afd. Afbetalingsfinanciering), Koningin Emmakade 3 (bij kantoor A.), en Korte Lombardstraat 2 (bijkan toor B.). PERSONEEL. Op 31 December waren, behalve de directeur, aan de Bank verbonden: 51 ambtenaren, waaronder 1 ge detacheerd van een andere Gemeentelijke instelling, 5 werklieden en 1 werkvrouw. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 Augustus 1953 No. 331631 Kab. werd aan de Hoofdboekhouder D. v. d. Niet, wegens 40-jarige dienst, de zilveren medaille geslagen op de grote stempel der Gemeente, toegekend. BEHEER. De Gemeentelijke Credietbank wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door een Commissie, benoemd uit de Gemeenteraad. Deze Commissie bestond op 31 December 1953 uit de heren F. H. M. Lem, K. J. Nieukerke, W. H. A. Nuy en W. Verburg. Voorzitter was de heer Mr. J. van Aartsen, Wet houder van Economische Zaken; secretaris was de heer Mr. M. Blei Weissmann, hoofd van de afdeling Economische Zaken der Gemeentesecretarie. 17 555 9 776 10 187 59 893 Goud, zilver en juwelen Textiel en lederen kleding Diverse goederen 567.985,50 73.829,— 179.686,— 341853 Afd. E.Z., op leningen op schuldbekentenis een bedrag van 560,53 afgeschreven, waarvan 488,53 ten laste van de rekening Risicopremie. Het bedrag van de verstrekte voorschotten op pen sioenen daalde met 5.924,80, terwijl dat van de verdelingsvoorschotten met 22.524,95 steeg. De omzet van de afdeling „belening op onderpand” ad. 2.047.065,50 liep in vergelijking met het vorig jaar met 119.533,— terug. Het aantal op 31 December in voorraad zijnde panden ad. 21 959, verminderde met 2 489. Het be drag van de op de voorraad per 31 December ver strekte beleningen daalde in vergelijking met het vorig jaar, slechts met 1.116,50. De in de gehouden openbare veilingen executoriaal afgewikkelde 4 580 panden brachten een overschot op van rond 28.000,welk bedrag, ingevolge de bepalingen van het Bankreglement, gedurende 12 maanden ter beschikking van de houders van de be- leenbewijzen blijft. Het nadelig saldo ad. 16.965.08 is 1,200,hoger, dan oorspronkelijk geraamd. LENINGEN. De navolgende aantallen panden werden beleend, voor de daarachter genoemde bedragen: Kantoor A, Kon. Emmakade 3. Goud, zilver en juwelen Textiel en lederen kleding Diverse goederen Kantoor B, Korte Lombardstraat 2. Goud, zilver en juwelen Textiel en lederen kleding Diverse goederen Totaal 9,39 16,32 _H,07_ 17,01 37,36 62,64 40,13 59,87 In vergelijking met 1952 werd: minder beleend: Goud, zilver en juwelen 769 panden, met 50.389,meer kapitaal. minder beleend: Textiel en lederen kleding 5 727 panden, met 117.021,minder kapitaal. Diverse goederen 2 745 panden, met 52.901,minder kapitaal. 3,61 6,95 8,77 11,89 A B A B 16,90 29,31 27,75 41,03 839.866,50 142.375,50 243.323,— 2.047.065,50 De beleningen, in percentages van het totaal, be droegen per kantoor: BIJLAGE Exploitatie-uitkomsten. Kapitaal. A A. Leningen op onderpand. Aantal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 472