37 A. B. 698 b. 1.893.385,20 327.111,16 225,02 b. ad. ƒ3.101.814,81 261,09 325,60 D. 3 b. c. D. E. F. 242,69 245,02 243,05 21 11 117 70 1 8 7 21 23 5 9 46 50 63 1 237 2 6 VERKOCHTE ONDERPANDEN. Wegens niet-aflossing of -vernieuwing moesten 4 580 beleningen executoriaal worden afgewikkeld. De publieke veilingen, ten getale van 17, hadden plaats in het aan het Hoofdkantoor grenzende ver- kooplokaal, ingang Korte Lombardstraat 5. Af gelost werden 773 vemieu wings voorschotten tot een bedrag van 313.450,68 en 1 817 verdelings- voorschotten tot een bedrag van 206.547,75. AFLOSSINGEN. 57 802 stuks met 1.953.521,50 kapitaal, of 6 676 stuks minder met 109.122,minder kapitaal. Het aantal afgeloste weekbeleningen (beleningen met een duur van ten hoogste 7 dagen) bedroeg 9 050 t.w. 2 056 goudpanden, 4 982 textielpanden, 2 012 diverse panden of ruim 15 pCt. van het totaal aantal af geloste onderpanden. De beleningssom van deze weekbeleningen bedroeg in totaal 144.624,50 of ruim 7 pCt. van de totaal afgeloste beleensommen. Het totaal-generaal der afgeloste gelden bedroeg 6.325.089,86 tegen 5.729.149,85 in 1952, der halve een hoger bedrag van 595.940,01. De vorengenoemde cijfers zijn nader gespecificeerd in staat 1. leningen op onderpand voorschotten op pensioen leningen op schuldbekentenis waarbij contant geld was verstrekt leningen op schuldbekentenis (afbetalingsfinanciering) a. b. c. Naar de termijn van terugbetaling, waren de gemiddelden: Verstrekte leningen met wekelijkse terugbetaling Verstrekte leningen met maandelijkse terugbetaling Verstrekte leningen met kwartaal terugbetaling Totaal tegen 2.811.829,79 per 31 December 1952, dus 289.985,02 meer. Het aantal terugbetalingen en het afgeloste kapitaal bedroegen voor de leningen op schuldbekentenis: leningen, waarvoor contant geld was verstrekt: Aantal 292 409, kapitaal 3.232.277,34. leningen afbetalingsfinanciering: Aantal 42 281, kapitaal 524.632,09, of in totaal 43 923 terugbetalingen en 687.937,77 kapitaal meer dan in 1952. 879.329,— 1.989,45 De Commissie van Advies, bedoeld in artikel 22 van het Bankreglement, vergaderde in het verslagjaar 45 maal. Afgewezen aanvragen, gesplitst naar reden van afwijzing. 1. onbetrouwbaar 2. a-sociaal 3. schulden 4. te laag inkomen 5. te hoge vaste lasten 6. te kort dienstverband 7. kans op ontslag 8. werkloos 9. wanbetalers 10. vorige lening slecht betaald 1. te lux artikel 2. moet maar sparen 3. andere redenen 4. risico te groot 5. geen referenties buiten verdere behandeling artikel niet toegelaten geen consumptief crediet Het totaal-generaal der uitgeleende gelden bedroeg 6.614.993,78 tegen 6.165.358,45 in 1952, der halve een hoger bedrag van 449.635,33. De hierboven genoemde cijfers zijn nader gespeci ficeerd in staat 1. SALDO LENINGEN. Het saldo uitstaande leningen bedroeg: ad. Splitsing der verstrekte leningen op schuldbekentenis, naar de termijnen van terugbetaling. geld voor leningen, afbetalingsfinanciering totaal gemiddelde VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK. a. kap. kap. kap. met a. d. a. c. ,5 B. Aflossing voorschotten op pensioenen. A. Van leningen op onderpand werden afgelost: D. Totaal terug ontvangen kapitaal. C. Aflossing leningen op schuldbekentenis. Art. 22 van het Bankreglement. Totale omzet uitgezet kapitaal. a. terugbetalingen per week 9 124 leningen, met ƒ2.053.097,34 b. terugbetalingen per maand 7 063 leningen, met 1.844.080,88 c. terugbetalingen p. kwartaal 463 leningen, met 149.754,50 Totaal 16 650 leningen, t ƒ4.046.932,72 kap. Het gemiddelde bedrag van de leningen op schuldbekentenis bedroeg: voor leningen, verstrekt met contant

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 474