37 Totaal 28.096,58 6.587,81 Nadelig saldo 117.902,37 127.072,51 2.614,20 2.670,48 1.582,84 1.431,21 92.933,65 82.484.29 4 Van afgeloste leningen op onderpand Van leningen op pensioen: a. vernieuwingsvoor- schotten b. verdelingsvoor- schotten Van leningen op schuldbekentenis Van leningen afbetalingsfinanciering Totaal DOOR DE BANK INGEKOCHTE ONDERPANDEN. Voorraad op 1 Januari 1953 Aangekocht Reparatiekosten „128.006,40 28X122/79 134.425,15 21.301,33 302,71 156.029,19 34.684,39 288,07 Het ontvangen administratieloonbedroeg 98.954, tegen 78.508,90 in 1952,terwijl gerestitueerdwerd we gens vervroegde terugbetaling van leningen ƒ2.635,32 tegen 2.033,77 in 1952. Onderhands verkocht Waarde van de voorraad op 31 December 1953 De opbrengst van de verkochte onderpanden op de publieke veiling bedroeg met inbegrip van 10 pCt. vendugeld Door de Bank is ingekocht Verlies bij verkoop 9.378,55 3.016,22 1.806,76 5.174,32 2.032,55 206,90 1.865,98 94,- 435,— 414,29 2.845,59 247,17 60,78 2.331,34 38,92 3.171,01 275,— 44,80 995,03 3.073,20 37.507,41 De directeur, H. L. KOOPER Van deze opbrengst was aan de Bank verschuldigd wegens hoofdsom en kosten Zodat het overschot bedroeg Ingevolge art. 19 van het Bankreglement worden de onderpanden, waarvan in de openbare verkoping van het publiek niet een zodanig bedrag kan worden bedongen, dat daaruit al het ter zake van de belening verschuldigde kan worden voldaan, voor rekening van de Bank ingekocht. 13.969,70 229.002,76 2.666,41 1.313,49 190,25 1.500,— 15,41 7.373,81 2.691,07 15.750,44 6.055,36 219.713,85 13.577,03 21.301,33 94,10 34.972,46 Het saldo op 31 December 1953 aan de Gemeente ver schuldigd bedroeg 2.899.829,78 hetgeen 243.376,96 hoger is dan per 31 December 1952. Aan interest van opgenomen kasgeld werd betaald aan de Gemeente 83.151,73, aan het Borgstellings- fonds enz. 4.111,78, in totaal 87.263,51 of 7.459,36 meer dan in 1952. Het aandeel in de storting van bijdragen in het pensioenfonds voor gemeente-ambtenaren bedroeg 29.825,70, t.w. 29,325,83 verschuldigd aan de gemeente ’s-Gravenhage en 430,92 betaald aan een ander bedrijf voor een gedetacheerd ambtenaar, ter wijl voor inkoop pensioen van ambtenaren werd bij gedragen voor een bedrag van 68,95. Op de rekening „Algemene onkosten" werd geboekt: Bureaukosten en drukwerk Schoonhouden Onderhoud meubilair Brandstoffen Kosten van verlichting enz Duinwater Telefoon Brandverzekering Tegemoetkoming wegens kasverschillen Ongevallenwet Onderhoud gebouwen Invaliditeitswet Spaarregeling Omzetbelasting Ziekenfondspremie Publiciteit Kosten van keuring en ziekencontróle Uniformkleding Diversen Vergoeding ziektekosten Totaal Aan bewaarloon werd ontvangen f 8.121,57 tegen 7.242,75 in 1952. Aan bijzondere ontvangsten werd geboekt wegens, waarschuwingen aan geldnemers taxaties verricht voor derden zitplaatsen op de publieke veilingen huur kantoorlokalen opbrengst oud papier vergoeding door ondernemers diversen FINANCIËLE UITKOMSTEN. Aan beleningsrecht en interest werd in totaal ont vangen 235.392,73 tegen 224.400,31 in 1952. Terugbetaald werd 6.389,97 tegen 4.686,46 in 1952. De netto-ontvangsten bedroegen dus f 229.002,76 tegen 219.713,85 in 1952. De netto-ontvangsten zijn te splitsen als volgt: VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK. 1953 >5 9? 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Administratieloon. Opgenomen gelden. Interest van opgenomen kasgeld. Aandeel in de storting enz. Algemene onkosten. Bewaarloon. Bijzondere ontvangsten. Beleningsrecht en interest. 1952

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 475