I I H. c. 40 vangsten was ƒ92.486,90, nl. 20.015,74 van de Ge meentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg, 60.352,16 van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen en ƒ12.119.aan bijdragen van belanghebbenden en verkoop van afvalleder. Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, Driehoekjes 3. Aan het eind van 1953 waren 9 Haagse afdelingen van verenigingen of verenigingen toegetreden tot het fonds. Het aantal der leden bedroeg toen 299. Door Rijk en Gemeente werd een subsidie van 100% toegekend op de door de verenigingen aan het Fonds verschuldigde bijdragen. Het gemeentelijk subsidie bedroeg daardoor in 1953 ƒ2.808,15. Het bedrag der uitkeringen in 1953 aan te ’s-Gravenhage woon achtige leden verstrekt bedroeg ƒ6.689, Haags Crisis Comité in liquidatie, Driehoekjes 3. Er werden geen gelden ontvangen in 1953. Verstrekkingen hebben evenmin plaats gehad. Gegevens betreffende sociale-bijstandsuitkering en steunverlening worden aangetroffen in het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Perso neelsvoorziening en in dat van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. onderhouden met de in de verschillende wijken be staande wijkverenigingen. Het aantal bezoekers op de spreekuren van de wijk- hoofden bedroeg 16 504. De gemeente ’s-Gravenhage verleende voor 1953 een subsidie van 145.583,28. K ■L Voor de voorschotten, verstrekt door de Gemeente lijke Credietbank wordt verwezen naar het verslag van die instelling. Fonds Weldadig en Zorgvuldig", Korte Voorhout 9. In het boekjaar 1953 werden 10 leningen verstrekt, te weten 8 zonder en 2 met borgstelling, tot een totaal bedrag van ƒ4.900,Aan aflossingen werd in 1953 een bedrag ontvangen van ƒ2.462,50, terwijl een be drag van ƒ230,werd kwijtgescholden. Aan het eind van het jaar 1953 stonden 15 leningen uit tot een bedrag van 5.967,50. De Hulpbank van 1851, te 's-Gravenhage, Juffrouw Idastraat 3. In het boekjaar werd aan 115 personen een voorschot verleend; aan 19 personen vond de verstrekking van een voorschot voor de eerste maal plaats. De omzet bedroeg in 1953 ƒ27.233,50 hetgeen min der is dan in het vorige verslagjaar. Uit de rekening bleek, dat 1953 een verlies opleverde van ƒ1.196,59. Stichting „Commissie voor Huishoudelijke en Gezins- voorlichting"afd. 's-Gravenhage, Dr Kuyperstraat 8. De plaatselijke commissie ’s-Gravenhage organiseer de in 1953 80 cursussen voor 1 231 deelneemsters en bovendien 12 filmvoorstellingen. Ziekenhuizen. Voor gegevens aangaande de Gemeenteziekenhuizen wordt verwezen naar het verslag daarvan. Aan de jaarverslagen van andere inrichtingen is het volgende ontleend. Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoevenden (hulpverlening in gevallen van algemene aard), Drie hoekjes 3. In 1953 werd voor deze hulpverlening 117.806,41 uitgegeven, nl. 111.565,30 in natura en 6.241,11 in contanten. Terugontvangen werd 573,74. Aan 1 535 gezinnen werd hulp verleend132 gezinnen ontvingen een afwijzing. Ten bate van het Haags Anjerfonds (zelfstandige afdeling van het Prins-Bernhardfonds) organiseerde het Comité in 1953 weer een huis- en straatcollecte, welke f 6.774,10 opbracht. De Gemeentelijke Schoeiseldienst, Driehoekjes 3, ver leende in 1953 hulp aan: a. degenen, die volgens de steunregeling voor armlas tigen via de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Be langen werden gesteund b. degenen, wier inkomen ongeveer gelijk was aan dat van de onder a genoemde categorie leerplichtige kinderen, die door de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg werden voorgedra gen; d. de in de Gemeentelijke Verzorgings- en Noodtehui- zen vertoevende personen, die door de Gemeente lijke Dienst voor Sociale Belangen werden aange bracht. De te betalen bijdrage in de herstelkosten van een paar schoenen bedroeg voor de onder bovenstaande groepen vallende personen f 0,50. De schoenherstellingen werden verricht door zelf standige schoenmakers (zg. kleine baasjes), die te wei nig werk hadden om hun bedrijf in stand te houden en die dientengevolge op ondersteuning van de afdeling Sociaal-Economische Hulpverlening aan Zelfstandigen van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg zouden zijn aangewezen. Door schoenherstellingen te verrichten voor de Gemeentelijke Schoeiseldienst, waarvoor zij reparatieloon ontvingen, werd voorkomen, dat zij in ondersteuning moesten worden genomen. Het aantal herstelde paren schoenen bedroeg in 1953 23 133; de totale kosten hiervan bedroegen (exclusief administratiekosten) ƒ83.099,89. Het totaal der ont- Maatschappelijke zorg voor werklozen en hulpbehoevenden. Verstrekking van voorschotten. Huishoudelijke voorlichting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 47