VERSLAG OVER HET JAAR 1953. I. ORGANISATIE VAN HET BUREAU. 1. 2. 3. 4. 5. Vakstudie. 6. 7. 8. 9. Voorlichting van het personeel. II. DE KOSTEN VAN HET BUREAU. Bijlage II geeft daarvan een overzicht. 1 De tegemoetkoming van 50 pCt. in de studiekosten van hen, die voor het diploma maatschappelijk werker studeren, eindigde op 1 October. De Studiekosten verordening gemeentepersoneel, in werking getreden op 1 Januari waarvan reeds andere ambtenaren pro fiteerden, werd ingaande 1 October ook voor deze studie van toepassing. Huisvesting. De gebouwen Waldeck Pyrmontkade 120, Beijers- straat 113, Badhuiskade 25 en sedert 19 December ook een gedeelte van het pand Kerkplein 3 verschaften het bureau onderdak. De uitkeringen aan zelfstandigen vonden plaats in een der lokalen van het schoolgebouw De Gheynstraat; de Scheveningse werklozen ontvingen hun uitkering in een gebouw aan de Doornstraat. Beide betaalgele- genheden werden van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen gehuurd. Het tweemaal per maand verschijnende Voorlich tingsblad, de boeken uit de eigen bibliotheek en de instructie-ochtenden vormden ook dit jaar de voor- lichtingsmiddelen. Mejuffrouw B. Katz van de School voor sociale wetenschappen en maatschappelijk werk te Rotterdam en de heer G. W. Blom, werkzaam bij de Raad voor de zaken van kerk en samenleving van de Nederlandse Hervormde Kerk, waren gedurende enige tijd als sta giaires bij het bureau geplaatst. De stormramp (31 Januari/1 Februari )had voor het bureau onder meer tot gevolg, dat een achttal ambte naren gedurende enige tijd bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen werd gedetacheerd. Ook waren achtereenvolgens twee ambtenaren ingeschakeld bij de hulpverlening in het kader van de adoptie der gemeen ten Stellendam/Goedereede (voor nadere gegevens zie blz. 4). Afdelingen. In 1953 ondervond de organisatievorm van het bu reau geen wijziging. Hiervoor moge worden verwezen naar het jaarverslag 1951. GEMEENTELIJK BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING TE 'S-GRAVENHAGE. Taak. Aan het bureau was gedurende het verslagjaar de uitvoering opgedragen van: De Regeling Sociale Voorziening voor werkloze werknemers De Gemeentelijke sociale werkvoorzieningsrege- .ling voor handarbeiders De Sociale werkvoorzieningsregeling voor hoofd arbeiders De voorschriften voor de tewerkstelling in Gemeen telijke werkverschaffing; De Regeling voor sociaal-economische hulpver lening aan zelfstandigen; De administratie der betalingen ingevolge de Rege ling voor sociale bijstand aan beeldende kunste naars; De Verordening op de Personeelsreserve, de Ge meentelij keWachtgeldverordening en deUitkerings- verordening 1952; De voorschriften met betrekking tot de Gemeen telijke personeelsvoorziening; Het secretariaat en de administratie van de Com missie Zedelijk Gedrag. Personeel. Het aantal personeelsleden, dat op 1 Januari en 31 December in totaal 205, respectievelijk 201 bedroeg, was in de loop van het jaar slechts aan zeer geringe schommelingen onderhevig. Bijlage I verdeelt het naar dienstverband. De interne verschuiving van personeel van de uit- kerings- naar de werkvoorzieningssector, als in 1952 geconstateerd, zette zich in 1953 voort. De heer P. Vroegindewei werd op 1 Juni gepension eerd; de heer M. W. van Daalen volgde hem op als plaatsvervangend directeur voor het onderdeel Werk lozenzorg en de heer J. J. Poel voor het onderdeel Personeelsvoorziening. De heer J. Lootens bleef plv. directeur van de Dienst der Personeelsreserve. BIJLAGE 38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 480