I 38 I 4 - Culturele Werkgemeenschap. Het culturele werk kon ook dit jaar met succes worden voortgezet. De belangstelling van de zijde van de uitkeringgenietenden voor deze vorm van overheids zorg was wederom verblijdend. De wekelijkse cursussen omvatten Nederlands (maandelijks gemiddeld aantal deelnemers 28), Engels (151), Frans (71), algemene ontwikkeling (83), algemeen culturele onderwerpen (142), e.h.b.o. (27) en handenarbeid (houtbewerking en electrotechniek59). Van het totaal gemiddeld aantal deelnemers per maand waren de leeftijdsgroepen van 31 tot en met 40 en van 41 tot en met 50 jaar het sterkst vertegenwoor digd, n.l. respectievelijk met 32 en 27%. Voor de oudere groep beliep dit percentage 29, voor de jongere 12. De cursisten bleken uit 65 verschillende beroepen afkomstig. De algemeen culturele bijeenkomsten op Zaterdag ochtend boden als vanouds een afwisselend programma. vorst- en waterverlet bouwvakarbeiders met te weinig vacantiebonnen emigrantengezinnen 278 307 Deze door de gemeentebesturen uitgevoerde rijks- regeling, daterend uit 1949 en ingrijpend gewijzigd in Juni 1952, is gebaseerd op de overweging „dat het wen selijk is dat voor werkloze handarbeiders, die niet bij een D.U.W. ')-object zijn tewerkgesteld, werkobjecten tot stand worden gebracht, teneinde bedoelde arbei ders in de gelegenheid te stellen hun arbeidsgeschiktheid te vergroten, in stand te houden dan wel te herstellen”. Zij verdeelt de werkloze handarbeiders in twee groepen in groep A vallen de handarbeiders, die in hoofdzaak als gevolg van economische omstandigheden er tijdelijk niet in slagen arbeid te vinden en die in verband met hetzij de aard van hun beroep, hetzij hun mindere ge schiktheid voor grondwerk, ook niet of voorshands niet bij een D.U.W.-object worden geplaatst; tot groep B behoren de handarbeiders, die deels ten gevolge van de economische omstandigheden en deels in verband met hun persoonlijke gesteldheid gedurende lange tijd werkloos zijn en niet voor plaatsing in aan merking kunnen worden gebracht. Aantal 83 Bedrag 3.273.— Vooral de lezingen in de cyclus over „Handel en nij verheid in internationaal verband”, alsmede die over „Muziek door alle eeuwen” trokken zeer de belang stelling. Doch ook de excursies, de filmvoorstellingen, de declamaties enz. slaagden uitstekend. Afzonderlijke vermelding verdient zeker de muzikale „Watersnood- improvisatie”, die de heer J. Schouten op 14 Februari hield. Hoogtepunten vormden ook de voordracht van oude- en nieuwjaarspoëzie, de Kerstavond, de filmoch- tenden,, Steden, dorpen, kampongs en nederzettingen' en „Israël”, de bezoeken aan het Reddingswezen te Scheveningen en de Van Gogh-tentoonstelling, en de lezingen „Uit het land der Pharao’s” en „Het leven in een psychiatrische inrichting”. De bibliotheek werd uitgebreid, het blad „Sociaal- Culturele Mededelingen” maandelijks verspreid. Vele cursisten boden hun diensten aan bij de waters noodramp en namen deel aan het reddingswerk. De Culturele Werkgemeenschap ondervond veel waardering. Hulpverlening watersnood. Op 9 Februari werden alle zich meldende werklozen voor eventuele plaatsing in de noodgebieden naar het Gewestelijk Arbeidsbureau verwezen. Gedurende twee maanden deed een der betaalzalen dienst als opslagruimte voor ingezamelde goederen. De Scheveningse vissers ontvingen ingevolge de cir culaire d.d. 5 Februari 1953 van de Directeur van de Visserijen van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening een loondervingsvergoeding over de periode, waarin zij ter hulpverlening in de watersnoodgebieden verbleven. Het achttal ambtenaren, dat begin Februari enige tijd bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen was gedetacheerd (zie onder Personeel) verleende hulp bij de evacuatie-werkzaamheden. De twee achtereenvolgens te Stellendam gedetacheer- den (periode 20 April 1 December) voerden er, in samenwerking met een ambtenaar van de Gemeente lijke Dienst voor Sociale Belangen, de Regeling hulp verlening oorlogsslachtoffers, de Regeling voor sociaal- economische hulpverlening aan zelfstandigen en de Sociale Voorziening uit. Zij waren voorts onder andere behulpzaam bij de uitreiking van goederen. Ten behoeve van de geadopteerde gemeenten Stel- lendam/Goedereede verstrekte het bureau 20 paar lieslaarzen, 50 paar rubberlaarzen, 20 paar industrie- handschoenen en 15 dozen. Uitkeringen bij vorstwerkloosheid, hoogwaterverlet, verplichte vacantieweek in de bouwbedrijven en aan emigranten. 8.221.— „14.697.— Evenals in het jaar 1952, naar het verslag waarvan in dit verband moge worden verwezen, konden de werklozen worden tewerkgesteld krachtens de Sociale Werkvoorzieningsregelingen (hand- en hoofdarbeiders) en in de Gemeentelijke Werkverschaffing. Het Rijk subsidieert slechts in de kosten van eerstgenoemde regelingen. Hieronder zullen achtereenvolgens de bestaande vor men van tewerkstelling worden besproken. a. Gemeentelijke sociale werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders. a VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING 1) Dienst Uitvoering Werken. Tewerkstelling in Werkvoorziening en Werkverschaffing. i. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 483