38 7 Contact werkleiding, bureau en tewerkgestelden. Eén ambtenaar is werkzaam om het contact tussen het bureau, de werkleiding en de tewerkgestelden te bevorderen. Contact werkleiding, bureau en tewerkgestelden. Enige sociale werkers en werksters bleven belast met het rapporteren omtrent het resultaat van de plaatsing, en het verlenen van bijstand bij persoonlijke of gezins- Beloningen en vergoedingen. De tewerkgestelden ontvingen een beloning van ƒ0.84 per uur, uitgezonderd degenen, die waakdiensten verrichtten. Dezen verdienden namelijk fG.11 per uur, op Zon- en feestdagen 0.94 per uur. De wakers die voor de uitvoering van hun werkzaam heden over een rijwiel moesten beschikken, ontvingen een extra vergoeding van 1.15 per week. De arbeiders, tewerkgesteld op het object Essesteyn te Voorburg, genoten een volledige vergoeding van de tramabonne- mentskosten. Gedurende het stookseizoen 1953-1954 werd weder om brandstoffenbijslag verstrekt. Werving objecten. De in 1952 begonnen propaganda-actie, welke ten doel had de gemeente- en rijksinstellingen (schriftelijk, en door een eventueel daaropvolgend bezoek van een ambtenaar) bekend te maken met de mogelijkheden inzake tewerkstelling van werkloze hoofdarbeiders, is in het verslagjaar voortgezet. Vele gemeente- en rijksinstellingen werden aange schreven. Deze actie had in 1953 tot resultaat dat 31 personen gemiddeld ieder gedurende 15 weken konden worden tewerkgesteld. Bijlage XIV geeft een overzicht van de objecten en de daar verrichte werkzaamheden, het aantal tewerkge stelden en de uitgaven. Minimumleeftijd voor plaatsing als hoofdarbeider verlaagd tot 25 jaar (oude regeling 30 jaar). Voor afwijking hiervan is ministeriële goedkeuring vereist. 4. Het subsidie van het Rijk in de lonen en daarop vallende sociale lasten, rijwielvergoeding en de ver strekking van kleding en schoeisel is verhoogd van 75% tot 90%. De nieuwe regeling onderging in het verslagjaar slechts enkele zeer geringe wijzigingen. c. Gemeentelijke werkverschaffing. De ondersteuning ingevolge de Armenwet welke wet de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen uitvoert moet ingevolge artikel 29 lid 1 worden verstrekt in zodanige vorm en zodanige mate, als met het oog op de behoeften en persoonlijke eigenschappen in verband met de persoonlijke omstandigheden van de ondersteunde het meest gewenst is om hem wederom in staat te stellen in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzien. Dit beginsel van individualisering van aard en vorm van de armenzorg kan onder andere worden uitgewerkt op de wijze genoemd in het tweede lid van artikel 29. Daar wordt bepaald dat „aan armen, die tot werken in staat zijn, de ondersteuning zoveel mogelijk wordt ge geven in de vorm van loon voor arbeid”. De Gemeentelijke werkverschaffing nu wil hun deze arbeid bieden. Voor plaatsing komen, gezien het boven staande, voornamelijk slechts in aanmerking personen die van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen onderstand ontvangen. De ondersteunden mogen in het algemeen niet langer dan een half jaar werkzaam zijn. De Commissie. De in de regeling voorgeschreven commissie,genaamd Commissie sociale werkvoorziening hoofdarbeiders, heeft tot taak het gemeentebestuur te adviseren o.a. omtrent de in de Gemeente aanwezige mogelijkheden tot het creëren van werkobjecten, de indeling der taken in bovengenoemde beloningsgroepen, de vraag voor welke hoofdarbeiders plaatsing wenselij k is en met welke werkzaamheden zij zullen worden belast, alsook klach ten en bezwaren van de zijde der hoofdarbeiders. Voorts gaat de commissie met betrekking tot elke hoofdarbeider afzonderlijk eens per half jaar na of wijziging in de plaatsing (andere taak, beëindiging tewerkstelling etc.) wenselijk en mogelijk is. Bij besluit d.d. 8 Juni 1953, No 328262 afd. SZ, stelden Burgemeester en Wethouders de nieuwe com missie samen, met opheffing van de Commissie werk verruiming hoofdarbeiders, samengesteld bij besluit van genoemd college d.d. 30 September 1951, No 307891 afd. SZ. De commissie was aan het einde van het verslagjaar als volgt samengesteld lid-voorzitterR. P. Baas (plv. M. W. van Daalen); leden: D. C. van Borselen, contactambtenaar voor sociale bijstand bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid (plv. J. P. van den Dop); F. M. Steinmetz, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbu reau te ’s-Gravenhage (plv. A. A. Nicolai); H. Berends, vertegenwoordiger van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (plv. L. O. de Coole); W. F. Hillman, vertegenwoordiger van de Katholieke Arbeidersbe weging (plv. J. de Ries)A. J. van Verseveld, vertegen woordiger van het Christelijk Nationaal Vakverbond (plv. A. de Graaf); secretaris: A. Kruikemeier, amb tenaar bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozen zorg en Personeelsvoorziening (plv. P. van den Abeelen). De commissie vergaderde in het verslagjaar 12 maal; zij behandelde in deze vergaderingen 35 voorstellen tot het instellen van objecten. In 31 gevallen kon zij een gunstig advies aan Burgemeester en Wethouders uit brengen; 4 voorstellen hadden geen positief resultaat. Op 18 voorstellen tot verlenging werd gunstig gead- viseerd. VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 486