I I 38 I r, 51 1830 54 Behandeld 1830 aanvragen. Hiervan: Blanco („geen bezwaar”) Toelaatbaar („Voorz. en Secr.”) Toelaatbaar (behandeld in commissievergadering) Tijdelijk toelaatbaar (idem) Niet toegelaten Geen beslissing genomen Gedeponeerd wegens inmiddels verleend ontslag e.d 1616 67 70 9 16 f 101 1783 1884 De bijlagen XVIII en XIX geven een overzicht van de geldelijke uitkomsten ten aanzien van de wachtgeld regeling en van de personeelsreserve. De door Burgemeester en Wethouders voor de plaatsing, herplaatsing c.q. overplaatsing van personeel in gemeentedienst vastgestelde voorschriften zijn in het verslagjaar niet gewijzigd of aangevuld. In het jaar 1953 werden 2711 aanvragen om perso neel van de verschillende takken van dienst ontvangen. In 2344 gevallen kon hieraan door het bureau uit het beschikbare aanbod worden voldaan, gedeeltelijk uit bij het bureau ingeschreven candidaten en overigens uit sollicitaties (3329) op rondschrijven aan gemeente lijke diensten en bedrijven of op advertenties, welke vanwege het bureau werden geplaatst in dag- en/of vakbladen. Voor die aanvragen om personeel van bedrijven, waaraan het bureau niet kon voldoen, voornamelijk werklieden, werd het Gewestelijk Arbeidsbureau inge schakeld. Van de in de leeftijdsgroep 20-30 jaar vallende solli citanten, die bij het bureau werden ingeschreven en geschikt geacht, wenste het grootste gedeelte door betere opleiding en/of bezwaren tegen het aan de rang van schrijver verbonden salaris niet voor plaatsing in deze rang in aanmerking te komen. Ook voor verschillende hogere technische functies b.v. ingenieur of technisch ambtenaar leverde de voorziening in ontstane vacatures moeilijkheden op, doordat op de door het bureau geplaatste advertenties hoegenaamd geen sollicitaties binnenkwamen. Zowel absoluut als relatief was het aantal plaatsingen dat door bemiddeling van het bureau tot stand kwam groter dan in het vorige jaar. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is dit een voortzetting van de gunstige ontwikkeling welke over 1952 in vergelijking met 1951 kon worden geconsta teerd. Aantal aanvragen nog in behandeling op 1 Januari 1954 Totaal in 1953 afgegeven beslissingen 1778. Hiervan toelaatbaar (c.q. tijdelijk toelaatbaar) 1762, d.i. 99,10% en niet-toelaatbaar 16, d.i. 0,90%. Aantal gehouden commissievergaderingen 10. Aantal door de commissievergaderingen behandelde gevallen 96. Hiervan: toelaatbaar (c.q. tijdelijk toe laatbaar) 79 (82,29%) en niet-toelaatbaar 16 (16,66%). In het jaar 1953 werd één verzoek om revisie in be handeling genomen. De betrokkene werd alsnog tot de gemeentedienst toelaatbaar verklaard, doch onder voorwaarde, dat hij niet bij het bedrijf, waar hij inder tijd was ontslagen, zou worden tewerkgesteld. In zes gevallen konden de betrokkenen definitief tot de gemeentedienst worden toegelaten, nadat zij in een voorgaand jaar slechts voorlopig c.q. tijdelijk tot de gemeentedienst toelaatbaar waren verklaard. gezegd, dat er vrijwel geen aanbod was van geschoolde vaklieden (timmerlieden, loodgieters, metselaars enz.), die bereid waren tegen C.A.O.2)-loon (de gemeente betaalt geen tarieftoeslag) in losse gemeentedienst te treden zonder uitzicht op blijvend dienstverband. Bovendien heeft de watersnoodramp, welke ons land in Februari 1953 trof, het aanbod van werk krachten ongunstig beinvloed. Slechts met de grootste moeite en dikwijls eerst na geruime tijd is het gelukt aan de aanvragen om vak lieden te voldoen. Het aantal inschrijvingen, na persoonlijke aanmel ding, beliep dit jaar 3141 (vorig jaar 2497). Het aantal bij werkgevers enz. door het bureau in gewonnen informaties bedroeg 5 599 (vorig jaar 4897). Voor nadere gegevens betreffende het aantal aan vragen en plaatsingen van nieuw personeel, gesplitst naar de verschillende takken van dienst, wordt ver wezen naar bijlage XX. De taakvandeze commissie onderginggeen wijziging. Het verloop van de werkzaamheden blijkt uit het thans volgende overzicht: Aantal aanvragen nog in behandeling op 1 Januari 1953 Aantal nieuwe aanvragen in 1953 In het algemeen kan worden opgemerkt, dat het verkrijgen van personeel voor de gemeentedienst be paalde moeilijkheden met zich bracht. Ten aanzien van het beschikbare aanbod van ad ministratieve krachten kan worden geconstateerd dat dit voor typistes en zeer jeugdige krachten voor de laatste categorie behoudens de maanden Juli en Augus- us, mede als resultaat van de gebruikelijke verspreiding van een folder onder de leerlingen der Haagse (M)ulo- en Middelbare scholen practisch nihil bedroeg. Van de werklieden kan in het algemeen worden VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING Jaar 9 1951 1952 1953 Totaal aantal aanvragen 2186 2355 2711 1369 1718 2344 62.6 72.1 84.4 817 637 367 In procenten 37.4 27.9 15.6 1 Aantal plaatsingen via het G.A.B.l) 1 Aantal plaatsingen via het bureau Personeelsvoorziening. In procenten 2) Collectieve Arbeidsovereenkomsten. I Commissie Zedelijk Gedrag. 1) Gewestelijk Arbeidsbureau.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 488