38 ti 10 De directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, R. P. BAAS. Bond van Overheidspersoneel; Ir H. F. A.Roodenburg, directeur van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf; Ir E. H. Berkhuysen, directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf; Mr J. A. Zandee, plv. hoofd van de afde ling Personeelszaken der Gemeentesecretarie; J. H. van Engelen, plv. hoofd van de afdeling B.V.B. der Ge meentesecretarie; A. A. Nicolai, hoofdcommies bij het Gewestelijk Arbeidsbureau; Mej. J. M. Smelik, wnd. directrice van het Gemeentelijk Bureau voor Beroeps keuze; plv.lid-secretarisH. Statema, Commies A bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Per soneelsvoorziening. il De commissie was aan het einde van het jaar als volgt samengesteld lid-voorzitterMr L. B. J. Vermeulen, oud-Advocaat- Generaal bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhageleden H. Berends, voorzitter van de Afdeling ’s-Gravenhage van de Algemene Bond van Ambtenaren; J. G. W. Bolomey, directeur van Gemeentewerken; Ir A. J. Gurck, directeur van de Duinwaterleiding; Mr. W. Nieuwhofif Jr, hoofd van de afdeling Personeelszaken der GemeentesecretarieMr Dr A. van Praag, hoofd van de Afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burger lijke Stand der Gemeentesecretarie; F. M. Stein metz, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau; Mej. R. L. van Voorthuijsen, adjunct-directrice van de Gemeenteziekenhuizen; lid-secretarisR. P. Baas; plv. lid-voorzitter: Mr M. A. van Rijn van Alkemade, Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden; plv. leden: P. Siep, bestuurslid van de Katholieke VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 489