M ii£ lil i Vr' 41 Rode-Kruis Ziekenhuis, Zuid-Buitensingel 1. Een nieuw laboratorium kon in 1953 in gebruik wor den genomen. De bloedtransfusiedienst kwam aan het eind van 1953 weer in het ziekenhuis terug, na vele jaren in het Gemeenteziekenhuis gehuisvest te zijn geweest. Het aantal goedgekeurde donores bedroeg op 31 December 1953 7 311het aantal transfusies in 1953 was 7 187. Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo, Westeinde 132. Het ziekenhuis vierde in 1953 zijn 80-jarig bestaan. Aangevangen werd met de bouw van een nieuw kinder- paviljoen. Diakonessenhuis Diakonesseninrichting „Bronovó"), Bronovolaan 5. De rekening over het verslagjaar gaf een voordelig saldo te zien van 17.641,33. Het volgende overzicht bevat gegevens over de in de Gemeente gevestigde kraamklinieken. Omtrent de verpleging van on- of mindervermogen- den in ziekenhuizen door bemiddeling van de Gemeen telijke Dienst voor Sociale Belangen worden gegevens aangetroffen in het verslag van genoemde Dienst. Nebo Ziekenhuis, Scheveningseweg 104-106. De exploitatie van het ziekenhuis leverde een bevre digend resultaat opuitgaven en inkomsten waren met elkaar in evenwicht. Inrichting voor Ooglijders, Tasmanstraat 188b. Het aantal consulten in de inrichting bedroeg in het verslagjaar 36 598; er werden 17 884 patiënten nieuw ingeschreven. De rekening van baten en lasten over 1953 gaf een voordelig saldo te zien van ƒ3.529,85. Er werd een tentoonstelling gehouden van de resul taten der schildertherapie. De rekening gaf op 31 December 1953 een verlies- saldo te zien van ƒ1.539,18. De Sophia-Stichting heeft in 1953 haar werkzaam heden nog niet aangevangen. De vereiste vergunningen voor de bouw van een nieuw hospitium werden ver kregen. Haags Sanatorium voor longtuberculose en chirurgische tuberculose, Doorniksestraat 30. Belangrijke veranderingen aan gebouwen en terrei nen vonden niet plaatsde noodzakelijke onderhouds werken werden uitgevoerd. 2231 305 Juliana Kinderziekenhuis, Dr Van Welylaan 2. Er werd in 1953 een vrijwel sluitende exploitatie ver kregen; het verliessaldo ad 516,23 werd door sub sidie van de gemeente ’s-Gravenhage gedekt. sir hl O o Overzicht ziekenhuizen 1953. Naam inrichting. a. S-, M. 4 352, 6 775 237 004 230; 289 178 7 503 148 694 9 394 163 3 984 77 057 192 2 820 158 124 2 824 58 755 134 2 778 2 950 182 97 160 551 van de verbouwing van een zaal tot boxen. Kraamklinieken. Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo Diakonesseninrichting „Bronovo” 2 592 3 332 314 1 504 916 70 192 183 68 14 62 69 2 39 1 482 1 621 160 1 105 938 Patiënten op 1 Jan. ’53. 92 io| 5: 37 904 82 225 70 020 29 286 11 600 75 237 182 74 16 3) Incl. 111 wiegen. 4) Daling t. o. v. 1952 met 10 bedjes tengevolge Betekent, dat door de inrichting eeen aantal i a? 5 c M. Vr. 628. 750 250 225 0 M. Vr. Opgenomen in 1953. 215’) 246 250‘) 200 79 40 j Patiënten op j ,n l.9^3 Verpleeg- 31 Dec.-53 overleden dagen patiënten. 1953. M. Vr. Rode-Kruis Ziekenhuis Ziekenhuis van „De Volharding” met dépendance Nieuwe Duin weg 24 Juliana Kinderziekenhuis Haags Sanatorium Nebo Ziekenhuis Inrichting v. Ooglijders (kliniek) 1) Incl. 80 wiegen. 2) Incl. 16 wiegen. Betekent, dat door de inrichting geen aantallen werden vermeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 48