I 38 J F f 11 I’ I Afschrijving I VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING 1 Januari 31 December M. V. M. V. 3 3 179 26 175 26 Totaal BIJLAGE II. Personeelsvoorziening. Transport 809,93 1.223,75 1.460,55 985.542,68 Transporteren f 1.009.062,97 s» J, J, Werklieden in vaste dienst in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst Personeelsuitgaven. Salarissen Lonen Overwerk Kosten geneesk. onderzoek en controle Sociale lasten Zakelijke uitgaven. Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaak gebouwen Aanschaffing meubilair Onderhoud meubilair Aanschaffing kantoormachines Onderhoud kantoormachines Auto- en motorkosten Tramkosten Rijwielkosten Reis- en verblijfkosten Verwarming Verlichting Waterverbruik Dienstkleding Kantoorbehoeften en drukwerken Porti-, telegram- en zegelkosten Boeken en tijdschriften Telefoonkosten Contributies, donaties Verschillende kleine uitgaven Grond-, dijk-, polderlasten, straatbelastingenz. Premie brandverzekering Premie autoverzekering e.d 96 62 2 1 3 5 6 1 3 3 6 7 1 2 8 14 1 121 34 1 9 14 116,03 238^94 424,91 957,- 1.864,60 22.149,67 2.114,77 784,59 10.856,95 21.766,13 1.058,— 4.225,27 272,84 2.909,73 846,97 6.821,85 4.795,94 310,14 1.000,09 24.676,06 7.364,10 985.542,68 2.257,26 13.801,72 585,— 1.490,79 64,19 26,59 63,63 706.506,79 28.981,85 11.486,71 975,— 123.774,63 Ambtenaren in vaste dienst in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst bij het bureau geplaatste wachtgelders van andere diensten gedetacheerd bij andere diensten gedetacheerd in militaire dienst BIJLAGE I. Verdeling van en 31 December. het personeel naar dienstverband per 1 Januari Overzicht der kosten van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Specifieke uitgaven voor de uitvoering van de dienst. Advertentiekosten Tegemoetkoming kosten cursus maatschappe lijk werker Vergoeding aan vakorganisaties voor admini stratiekosten uitkering Sociale Voorziening Reiskosten sollicitanten Oninbare voorschotten wegens verstrekking van kleding en schoeisel Schadeloon Personeelsreserve Taxikosten ten behoeve van geldtransporten Kapitaalslasten Rente van door het Financierings- en Beleg gingsfonds verstrekte kapitalen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 490