- II p! 37 Jachtakten Jacob-Marisstichting Jan-Campertstichting 18 54 24 32 60 51 51 60 Jeugd-Actie (Haagse Jeugdbescherming Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen Jeugdherbergen Jeugdherbergstichting (Haagse Jeugdwerk Johan-Wagenaarstichting Nachtverblijven Nagelaten betrekkingen (Zorg voor 53 29 22 36 53 53 30 59 36, 37 53 53 35 53 53 56 19 29 35 38 40 54, 55 33, 34 31 15, 40 16, 56 60 62 36 16,57 16,57 54 7 49 32 51,53 53 63 t/m 67 62 36 59 59 58 56 58 60 47 40 59 56 52, 53 28 66, 67 Blz. 3 25 25 19 18 33 62, 63 32 56 29 22 48 44 32, 33 45,46 32 36 24 24 24 53 62, 63 39 32 3 28, 49, 60, 61 50 28 56 45,46 51 44,45 60 60 59 24 65,66 .41, 42 47 Industrie Industrieschap „De Plaspselpolder” (Publiekrechtelijk lichaam Industrieschool, (-cursus) Inentingswet (Zitting Inentingen Ingenieurs (Koninklijk Instituut van Inspectie van het onderwijs (Gem. (Rijks—) Instituut voor Volksontwikkeling (Haags Haags Centraal Drankweer Comité Haags Crisis Comité in liquidatie „Haags Cultureel Centrum”, (Stichting Haags Instituut voor Volksontwikkeling (H.I.V.O.) Haags Vacantie-Comité (Stichting „Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding” (Kweekschool53 Haagse Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen 46 Haagse Jeugdherbergstichting61 Haagse Jeugd-Actie13, 60 Haagse Kunstkring (Vereniging 59 Haagse Kunststichting16,57 Haagse Kunststichting voor de Jeugd16,57 Haagse Museumvrienden (Vereniging v. 58 Haagse Raad voor Kinderuitzending45 Haagse Tramweg-Maatschappij (N.V. Gemengd Bedrijf 35 Maatschappelijke steun en voorzorg39 t/m 51 Maatschappelijke zorg voor werklozen en hulpbehoevenden 40 Machinistendagschool Medailles (Toegekende Meisjes (Zorg voor Melkcontróle Middelbaar onderwijs Middelbaar technische scholen Militaire zaken Monumentenzorg Motorvoertuigen (Aantal Musea (Particuliere Musea (Rijks-) Museum (Gemeente-) Museum voor het Onderwijs Museumvrienden (Vereniging v. Haagse Muziek (Kon. Conservatorium voor Haagse Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenkelingen Haghe”, (Vereniging „Die Handel (Landbouw- en Nijverheid) Handelsonderwijs Handelsscholen Havens Hogere burgerscholen Hoger onderwijs (Voorbereidend Holland Festival 1953 Hoofden van afdelingen der Secretarie Hotels, logementen, tapperijen Hotelstatistiek Huisarbeidswet Huishoudelijke voorlichting Huishoudscholen Huisvesting (Volks-) Hulpbehoevenden (Gem. Comité tot steun aan 15, 40 Hulp in de huishouding44 Huwelijken22, 23 Huwelijksmoeilijkheden (Gezins- en 48 Kerkelijke gemeenten en leraren Kerkelijke en particuliere instellingen Keuring van voedingsmiddelen Kiezersregister Kinderbescherming Kinderbewaarplaatsen Kinderpolitie Kindertuinen (School- en Kinderuitzendingen Kleuteronderwijs. Zie Voorber. ond Kleuterzorg (Zuigelingen- en Koninklijk Conservatorium voor muziek Koninklijk Instituut van Ingenieurs Koninklijke Schouwburg Kosteloze afstand Gem. eigendommen Kostwinnersvergoeding dienstplichtigen Kraaminrichtingen Krankzinnigen en zenuwpatiënten (Zorg v. Krankzinnigen (Verpleging van voor rekening van de Gemeente) Kunstenaars (Voorzieningsfonds voor Kunstkring („Vereniging” Haagse Kunstsubsidies Kweekscholen Gemeenteraad Gemeenterekening Gemeenteschulden Gemeentesecretarie (Ambtenaren der Gemeentesecretaris Gemeentewoningen Gemeenten (Kerkelijke Geneesheren Geneeskundig schooltoezicht Geslachtsziektenbestrijding Gevestigden in de Gemeente Gezinsmoeilijkheden (Levens- en Gezinszorg Gezondheid (Openbare Gezondheidskoloniën Gezondheidstoestand Groentenveilingen (Loosduinse Grond (Ruiling van Grondbedrijf Grondgebied en eigendommen Gymnasium Lager onderwijs51, 52 Landbouw, handel en nijverheid36, 37 Land-en tuinbouwcursus51 Land- en tuinbouwverenigingen36 Landsverdediging63 t/m 67 Leerkrachten (Inrichtingen tot opleiding van .52, 53 Leerplichtkaarten (Uitschrijving 24 Leeszalen en bibliotheken57, 58 Leger des Heils34, 51 Leningen (Geld-)25 Leraren (Kerkelijke 62,63 Letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis” 59 Levens- en gezinsmoeilijkheden48,49 Lichamelijke Opvoeding” (Kweekschool „Haagse Academie voor Logementen (Tapperijen en Loop der bevolking Loosduinse groentenveilingen Luchtvaart-Nijverheidsschool Lycea Blz 13,60 28,49, 60, 61 56 29, 61 61 .60, 61 16,57

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 4