39 2 wel niet, dan volgde, na keuring door de Gemeente lijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, plaatsing in werkverschaffing of bij de Dienst Uitvoering Werken (D.U.W.). Personen, die vroeger intellectuele arbeid hadden verricht, werden als hoofdarbeider eveneens in werkverschaffing geplaatst. Een klein aantal jeugdige aanvragers kon, na gepleegd overleg met het Gewes telijk Arbeidsbureau, op de Rijks vakschool worden ge plaatst teneinde een vak te leren dan wel herschoold te worden. Logementbewoners. Het in het verslag van de Dienst over 1952 vermelde pand, Groenewegje 136, dat door aankoop en restau ratie vanwege de gemeente aan ongeveer 45 personen onderdak kan verschaffen, werd in de loop van het ver slagjaar verhuurd aan de particuliere logementhoud- ster, die loyaal medewerkt en zich stipt houdt aan de voor dit soort inrichtingen en haar bewoners vastge stelde voorschriften. In samenwerking met de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst en de Politie kan thans een betere controle worden uitgeoefend. Dit is ook hoog nodig, omdat de Dienst in hoofdzaak zwervers in lo gementen onderbrengt. Dezen toch verkiezen de vrij heid, indien dit maar enigszins mogelijk is en eerst wanneer zij op een leeftijd zijn gekomen, dat zij niet langer in staat zijn langs de weg hun kostje te verdienen kloppen zij bij de overheid om hulp aan. Daarom stemt het tot voldoening, dat de sfeer in meergenoemd loge ment ertoe bijdraagt deze „thuislozen” op hun oude dag toch nog een tehuis te verschaffen. Sommigen val len nog wel eens terug in hun oude kwaal, te weten het misbruik maken van sterke drank of zelfs van spiritus. In samenwerking met de Consultatiebureaux voor Al coholisme worden ook te dezen aanzien gunstige resul taten bereikt. Op 31 December 1953 genoten 30 logementbewoners ondersteuning van de Dienst. Bedelarij. In het verslag over 1952 werd reeds de aandacht ge vestigd op het door de Dienst voor Sociale Belangen vele malen gesignaleerde euvel van de bedelarij, voor namelijk in de binnenstad. Hierbij werd opgemerkt, dat deze bedelaars, mede door de hulp, welke zij van het publiek verkregen, veelal een inkomen wisten te be reiken, dat niet alleen ver uitging boven het bedrag, dat dat zij aan financiële hulp van overheidswege zouden kunnen ontvangen, doch dat zelfs belangrijk meer be droeg dan het loon van een geschoolde arbeider. Hoewel gebleken was, dat het bij strafvervolging niet eenvoudig is de voor strafbaarheid nodige elementen aan te voeren, ging de Politie toch over tot het opmaken van proces-verbaal tegen een vijftal hoogst ongunstig bekend staande bedelaars. Dezen verschenen in Novem ber 1953 voor de Politierechter en werden allen veroor deeld tot 12 dagen hechtenis. Tot onmiddelijke in hechtenisneming werd besloten. Bovendien werden drie der beklaagden veroordeeld tot opzending voor de tijd van 1 >/2 jaar en één voor de tijd van 1 jaar naar de Rijks werkinrichtingen. Vier der veroordeelden gin gen in cassatie. Aan het einde van het verslagjaar had de Hoge Raad nog geen beslissing op het beroep ge nomen. Als gevolg van een op 10 November door de Dienst voor Sociale Belangen gehouden persconferentie ver schenen in alle plaatselijke bladen uitvoerige artikelen over de bedelarij, waarbij in het bijzonder de aandacht werd gevestigd op het feit, dat het publiek uit onbe grip dit maatschappelijk kwaad in de hand werkte en op de buitensporige bedragen, welke de bedelaars wisten te incasseren. Zowel door de strenge straffen als door het feit, dat het publiek door de krantenartikelen de ogen geopend is, is aan deze vorm van bedelarij in de Gemeente thans paal en perk gesteld. Bijzondere Zorg. De afdeling „Bijzondere Zorg” is o.a. belast met de psychologisch gerichte behandeling van moeilijke ge vallen. Daartoe worden o.a. gerekend zenuw- en zielszieken, die onder de nazorg van de afdeling „Geestelijke Volksgezondheid” van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst vallen, onge huwde moeders en zwak-sociale of onmaatschappelijke gezinnen, enz. Bij de in zorg zijnde zenuw- en zielszieken treden vaak zeer uiteenlopende ziekteverschijnselen, afwij kende gedragingen en gemis of tekort aan aanpassings vermogen aan de dag. Een grotere capaciteit van de werkinrichtingen van de Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk”met meer differentiatie in arbeidsobjecten zou, vooral voor de jongere patiënten, voor wie ledig heid een gevaar betekent, van het grootste belang zijn. Hiervoor bestaan reeds plannen, die in een vergevor derd stadium van voorbereiding verkeren. De sociaal-zwakke en onmaatschappelijke gezinnen kunnen naar oorzaak, aard en intensiteit in verschil lende groepen worden onderverdeeld. Door de geringe stabiliteit in houding en prestatie doen er zich voort durend wijzigingen in de omstandigheden voor, welke verandering van werkplan en therapie noodzakelijk maken. Het feit, dat in de „Zomerhof” ongeveer 100 econo- misch-zwakke en onmaatschappelijke gezinnen bijeen zijn, biedt een gunstige gelegenheid tot bestudering van het probleem der onmaatschappelijke of maatschappe- lijk-onaangepaste gezinnen en de eventuele toepassing van een sociaal-therapeutische behandeling. In verband hiermede hebben Burgemeester en Wethouders een commissie ingesteld, waarin onder voorzitterschap van de Wethouder van Sociale Zaken de hoofden van enige afdelingen der Gemeentesecretarie en de hoofden van enige in de „Zomerhof” werkende instel lingen benoemd zijn. Daarnaast is een kleine commis sie ingesteld, waarin bepaalde plannen worden uitge- VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 504