39 I 1 °?8_ Samenstelling der steunpartijen naar gezinsverband en burgerlijke staat. 6 Verstrekking van melk aan kinderen. Aan de ondersteunden werden ten behoeve van hun kinderen tot de leeftijd van 14 jaar 174 892 bons uit gereikt, waarop gratis melk kon worden verkregen. In totaal werd 585 612 liter (w.o. 39 676 liter schoolmelk) verstrekt. In 1952 bedroeg de afgifte 180 635 bons voor 620 357 l/2 liter (w.o. 37 529 liter schoolmelk). Extra voeding (zieken- en dieetvoedsel). Het aantal op advies van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst gedane verstrekkingen Evenals in vorige jaren ontvingen de ondersteunden een kersttoeslag, te weten 25 pCt. van het toegekende bruto steunbedrag (zonder winteruitkering) en wel ten minste f. 3, per geval. Bovendien reikte de Dienst op 24 December aan alle ondersteunden en daarmee gelijkgestelden een kerst- gave in natura uit. Deze kerstgave bestond in totaal uit 8 479 pakketten (bevattende banketstaven of -kransen en in blikgebraden rollade, doperwten en peren op sap) Steun van bijzondere aard. Behalve de hiervoor genoemde wijzen van hulpver lening zijn er nog de verstrekkingen van kleding, lig- _p 2 van zieken- en dieetvoedsel bedroeg 7 109 (in 1952: 6 394). In dit verband zij vermeld, dat elke verstrekking be trekking heeft op een tijdvak van ten hoogste 4 weken per persoon. Baden. In het verslagjaar werden op aanvraag uitgereikt 53 913 bons (vorig jaar 49 448), elk rechtgevende op één gratis stortbad per week en per persoon in een der gemeentelijke badinrichtingen, te weten 50 642 aan on dersteunden en hun daarvoor in aanmerking komende gezinsleden boven de leeftijd van 14 jaar (leerplichtige kinderen kunnen aan de zgn. schoolbaden deelnemen) en 3 271 bons aan voor rekening van de Dienst in par ticuliere inrichtingen verblijvende verzorgden. In totaal werden 33 584 baden genomen (in 1952: 31 259). Winteruitkering. Voor het stookseizoen 1952/1953 ontvingen de on dersteunden een wekelijkse uitkering in contanten tot een bedrag van f. 3,25 of f. 1,65 (onderscheidenlijk voor een hele of een halve brandstoffenverstrekking), waar door zij zelf tot aanschaffing van de noodzakelijke brandstoffenhoeveelheid konden overgaan. Voor het stookseizoen 1953/1954 wordt dezelfde ge dragslijn gevolgd, met dien verstande, dat de wekelijkse uitkeringen onderscheidenlijk f. 3,20 en f. 1,65 bedra gen. De brandstoffenbijslag werd voor de eerste maal uitbetaald in de week van 13 tot en met 19 September 1953, waardoor de ondersteunden bij de aanvang van het stookseizoen een zodanig bedrag hadden ontvangen, dat zij brandstoffen konden aanschaffen. Aan elk der ondersteunde partijen verstrekt de Dienst tevens gedurende 26 weken een zgn. wintertoeslag van f. 0,50 of f. 0,25 per week, al naar gelang sprake is van een gezin of een alleenstaande. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Aantal partijen per Stijging of daling in: Burgerlijke staat. Gezinsverband. 1-1-53 31-12-53 1950 1951 1953 Alleenstaande mannen Alleenstaande vrouwen Totaal 6 639 Vrouwen, hoofd van een onvol ledig gezin gehuwd gehuwd Kerstuitkering. 461 1 204 8 18 35 1 3 3 348 330 209 89 312 123 65 321 1 280 526 163 1 140 4 73 2 87 85 5 3 3 2 3 2 2 1 1 2 4- 548 1 289 3 21 32 1 3 5 351 332 209 90 300 140 69 322 1 185 484 160 6 642 1 12 17 4 1 95 42 3 42 3 Echtparen met kinderen Echtparen zonder kinderen Concubinaten met kinderen I Concubinaten zonder kinderen 31 104 2 14 12 16 1 4 11 11 5 28 10 3 48 173 576 i weduwnaar gescheiden verlaten v niet gehuwd geweest i weduwe gescheiden verlaten niet gehuwd geweest weduwnaar gescheiden verlaten niet gehuwd geweest i weduwe gescheiden verlaten niet gehuwd geweest 53 107 1952 2 1 2 2 17 36 8 6 40 41 5 33 102 69 19 51 Mannen, hoofd van een onvol ledig gezin 15 37 14 4 31 2 3 38 96 53 13 91 467

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 508